Burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college wordt bijgestaan door de gemeentesecretaris, die leiding geeft aan de ambtelijke organisatie. Bekijk wie er in het college van Uithoorn zitten, wat haar rol en taken zijn en welke besluiten het college heeft genomen.

Contact 

Voor vragen aan of afspraken met het college kunt u een afspraak maken via het bestuurssecretariaat (0297) 513 111 of via bestuurssecretariaat@uithoorn.nl.

Collegeleden

Gemeentesecretaris

College van Burgemeester en wethouders
Foto: v.l.n.r. Gemeentesecretaris Wegewijs, wethouder Hazen, burgemeester Heiliegers, wethouder Hoekstra en wethouder De Robles.

Rol en taken B&W

Het college maakt plannen en beleid voor Uithoorn. De gemeenteraad is verantwoordelijk voor de financiën en beslist of die plannen doorgaan. Daarnaast voert het college zelfstandig wetten en regelingen van het Rijk en de provincie Noord-Holland uit.

Om haar taak te kunnen uitvoeren, heeft het college van B&W een groot aantal wettelijke bevoegdheden. Zo mag ze bijvoorbeeld gemeentelijke eigendommen kopen en verkopen. Elke wethouder heeft een eigen taakgebied (portefeuille). B&W beslissen bij meerderheid van stemmen. Als de stemmen staken, telt de stem van de burgemeester dubbel. Het college legt aan de gemeenteraad verantwoording af over het beleid dat zij voert.

De burgemeester

De burgemeester wordt in Nederland nog door de Kroon benoemd. Dat gebeurt op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties na een aanbeveling van de gemeenteraad.

Besluitenlijst B&W 

Het college van B&W vergadert gewoonlijk elke week op de dinsdag. In de besluitenlijst college leest u welke besluiten het college onlangs heeft genomen. In deze lijst staan de besluiten die openbaar zijn. Een klein deel van de besluiten is niet openbaar. Meestal gaat het dan om besluiten over zaken van persoonlijke aard.