Afvalpas

Om de ondergrondse container voor restafval te gebruiken en toegang tot het Scheidingsdepot te krijgen, heeft u per 1 juli 2024 een afvalpas nodig.

Waarom een afvalpas in Uithoorn?

Om meer grip te krijgen op het restafval, sluiten we de ondergrondse restafvalcontainers per 1 juli 2024. De container kan dan alleen met een afvalpas worden geopend. Deze pas geeft u ook toegang tot het Scheidingsdepot. Als inwoner betaalt u jaarlijks afvalstoffenheffing. De gemeente betaalt met dit geld het inzamelen en verwerken van afval en grondstoffen. Dankzij de pas kunnen alleen eigen inwoners, die afvalstoffenheffing betalen, restafval inleveren. Daarnaast heeft de gemeenteraad besloten om per 1 januari 2025 een recycletarief in te voeren. U betaalt vanaf dat moment per keer dat u restafval aanbiedt. Door afval te voorkomen en goed te scheiden, verminderen we de hoeveelheid restafval en hebben we minder nieuwe grondstoffen nodig. Dat is goed voor het milieu en uw portemonnee.

Wanneer ontvang ik de afvalpas?

U ontvangt uw afvalpas in de laatste twee weken van juni 2024. Heeft u op 1 juli uw afvalpas nog niet ontvangen? Neem dan contact op met uithoorn@kliko.nl, of bel naar (0318) 55 93 93. Vanaf 1 juli worden de ondergrondse restafvalcontainers en het scheidingsdepot afgesloten. U kunt er dan alleen gebruik van maken met de afvalpas. 

Afvalpas gebruiken

U kunt de container openen door de afvalpas tegen de paslezer te houden. Zodra u ‘klik’ hoort, opent u de container. U legt uw afvalzak in de trommel en sluit de container. Tot en met 31 december 2024 betaalt u geen tarief per aanbieding. 

Container opent niet

Dit kan verschillende oorzaken hebben. Om de container te openen moet u de afvalpas circa drie seconden bij de afvalpaslezer houden tot u een “klik” hoort. Mocht de container alsnog niet open gaan, probeer dan een andere container of maak een melding via de BuitenBeter app en geef het container nummer door.

Restafval lintbebouwing 

Als u in de lintbebouwing woont en gebruik maakt van een minicontainer voor restafval, heeft u de afvalpas alleen nodig voor het Scheidingsdepot. Wilt u liever gebruik maken van de ondergrondse container in uw buurt? Stuur een e-mail naar gemeente@uithoorn.nl onder vermelding van restafval lintbebouwing.

Afvalpas nieuwe inwoners

Als nieuwe inwoner kunt u gratis een afvalpas aanvragen via telefoonnummer (0297) 513 111 of aan de balie van het Klant Contact Centrum (KCC), tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. De afvalpas is gekoppeld aan uw woonadres.

Recycletarief

De gemeenteraad heeft besloten om per 1 januari 2025 een recycletarief in te voeren. Vanaf dat moment betaalt u per keer dat u uw afvalpas bij de ondergrondse restafvalcontainer aanbiedt of per keer dat u uw restafval minicontainer wordt geleegd. De afvalstoffenheffing wordt dan opgesplitst in een vast tarief en een tarief per aanbieding. Meer informatie over dit systeem en deze tarieven worden eind 2024 bekend gemaakt.

Meer informatie over de afvalpas

Heeft u aanvullende vragen over de afvalpas? Stuur dan een e-mail naar gemeente@uithoorn.nl. In juli ontvangt u als inwoner meer informatie via de post. 

Meestgestelde vragen en antwoorden

Wat gaat er veranderen?

Alle huishoudens in de gemeente Uithoorn (die afvalstoffenheffing betalen) ontvangen een afvalpas. Deze afvalpas is vanaf 1 juli 2024 nodig om de ondergrondse restafvalcontainers te openen en om toegang te krijgen tot het Scheidingsdepot. Daarom krijgen ook bewoners van de ‘lintbebouwing’ een afvalpas. Huishoudens in de lintbebouwing mogen hun minicontainer voor restafval inleveren om met hun pas toegang te krijgen tot ondergrondse restafvalcontainers. Per 1 januari 2025, gaat er een ‘recycletarief’ in. Huishoudens betalen dan (jaarlijks achteraf) per aanbieding van restafval in de ondergrondse container of per lediging van de minicontainer voor restafval (lintbebouwing). Er past 1 zak met 60 liter restafval in de trommel van de ondergrondse container en 4 zakken in de minicontainer. Hier wordt rekening mee gehouden in het tarief.

Wat is het doel van de afvalpas?

Het invoeren van de afvalpas is bedoeld om de hoeveelheid restafval per inwoner te verminderen (het streven is 100 kilo per inwoner). De manier waarop de gemeente dat wil bereiken is door het scheiden van afval te bevorderen. Voor het inzamelen en verwerken van gescheiden afval, betalen inwoners van de gemeente Uithoorn vanaf 1 januari 2025 een vast bedrag. Voor het inzamelen en verwerken van restafval betalen zij het variabele tarief. Om de kosten per huishouden te bepalen, wordt de afvalpas gekoppeld aan het woonadres. De gemeente Uithoorn is ervan overtuigd dat een financiële prikkel zal helpen het gescheiden inleveren van afval te bevorderen. 

Zijn inwoners betrokken bij dit besluit? 

Bij de totstandkoming van het Grondstoffenbeleid 2020-2025, zijn inwoners betrokken. Er is een enquête gehouden, gevolgd door verdiepingsbijeenkomsten (fysiek en digitaal). Als inwoner kon men zich daarvoor opgeven. Een recycletarief was als uitkomst bespreekbaar, want Uithoorn heeft nog veel te veel restafval. Bij de vraag ‘Wie heeft dit allemaal besloten?’ vindt u linkjes naar de besluiten en presentaties.

Helpt een afvalpas bij het verminderen van restafval?

De inschatting is dat Uithoorn dankzij de afvalpas 15% minder restafval zal hebben. Dat is ongeveer 30 kg per inwoner per jaar, aan afval van bedrijven en mensen die hier niet wonen. Een recycletarief scheelt ca. 35% restafval. Dat is ca. 70 kg per inwoner per jaar doordat inwoners minder afval weggooien en afval beter scheiden. We willen naar 100 kg restafval per inwoner per jaar, juist om de kosten binnen de perken te houden. We bieden nu elk jaar minder restafval aan, maar zitten nog steeds op een gemiddelde van ca 200 kg per inwoner/per jaar. 

Wat is de Landelijke doelstelling voor restafval?

De gemeente Uithoorn heeft de landelijke doelstellingen van ’Van Afval Naar Grondstof - HuisHoudelijk Afval’ (VANG-HHA, onderdeel van de circulaire economie) overgenomen. De eerste stap houdt in: 100 kg restafval per inwoner in 2020. Gemeente Uithoorn heeft nog steeds het landelijke doel niet behaald van maximaal 100 kg restafval per inwoner in 2020. Dat is ongeveer 2 kilo per inwoner per week. 
Het uiteindelijke doel voor heel Nederland is om in 2050 volledig circulair te zijn. Dit met het oog op ons klimaat en de biodiversiteit, en om vervuiling aan te pakken. Efficiënter en langer gebruik van grondstoffen vermindert de uitstoot van verontreinigende stoffen.

Is het invoeren van een recycletarief in andere gemeenten succesvol?

Sommige gemeenten kregen met de ‘Diftar parodox’ te maken. Als de gemeente vaste uitgaven met variabele inkomsten financiert dan geeft dat risico. Dat wordt voorkomen door het variabele tarief voor restafval zo te kiezen dat het de kosten van inzameling en verwerking van de restafval dekt. Zo wordt het restafval een financieel gesloten systeem. Dit binnen het gesloten systeem van de totale afvalbegroting. Gemeente Uithoorn kiest ervoor om het risico van de ‘Diftar paradox’ uit te sluiten. 

In middels heeft 55% van de Nederlandse gemeenten een vorm van recycletarief. Onderzoek toont aan dat gemeenten met een recycletarief betere prestaties behalen op het gebied van afvalbeheer, met hogere scheidingspercentages en minder kilogrammen restafval per huishouden.

Waardoor is het verbranden van afval zo duur?

Het zou veel schelen als inwoners restafval voorkomen (preventie) en hun afval goed scheiden. Het restafval wordt verbrand door het Afvalenergie Bedrijf in Amsterdam, het AEB. Verbranden is het duurste wat je met afval kunt doen. Het Rijk heft over het tarief van het AEB een extra belasting die de gemeente moet betalen. Een afvalstoffenbelasting, omdat er grondstoffen verloren gaan. Terwijl we naar een circulaire maatschappij moeten. Daar komt nog een CO2-heffing bij. En we hebben het probleem van de lachgascilinders. Deze cilinders exploderen in de ovens. Dat brengt grote gevaren voor medewerkers met zich mee. En het brengt schade toe aan de ovens. Al ons restafval moet voortaan eerst worden geschredderd (in kleine stukjes gemaakt), zodat de lachgascilinders niet meer kunnen ontploffen in de ovens. Dat is heel erg duur. Maar we hebben geen keus. Zonder ovens kunnen we het afval helemaal niet meer kwijt. U begrijpt dat we linksom of rechtsom met z’n allen opdraaien voor de kosten die dan ontstaan!

Waarom is het nodig om het restafval te verminderen?

Uithoorn heeft nog veel te veel restafval. De gemeente Uithoorn vindt dat erg want:

  1. Het verbranden van restafval is erg duur;
  2. Het verbranden van restafval is niet goed voor het milieu;
  3. Er gaan grondstoffen verloren die hergebruikt kunnen worden;
  4. We lopen vergoedingen voor grondstoffen mis;
  5. Door dit alles is de afvalstoffenheffing hoger dan nodig is.

Kortom, goed afval scheiden scheelt in uw portemonnee. Hoe beter u afval scheidt en hoe minder vaak u restafval aanbiedt, hoe minder u uiteindelijk betaalt. 

Wat doe ik na de invoering van de afvalpas met mijn hondenpoepzakjes of zwerfafval wat ik heb verzameld?

Vanaf 1 juli 2024 kunt u met uw afvalpas (zonder extra kosten) de ondergrondse restafvalcontainers gebruiken voor uw hondenpoepzakjes of opgeraapt zwerfafval. Vanaf 1 januari 2025 zal er een netwerk zijn van openbare afvalbakken, drollinettes (voor zakjes met hondenuitwerpselen) en zwerfafvalkleppen op ondergrondse containers. Een afbeelding van de zwerfafvalklep vindt u in deze presentatie: Commissie Wonen & Werken woensdag 15 mei 2024 
Agendapunt 08. Presentatie Eerste uitwerking fase 2 grondstoffenbeleid - 15 mei 2024.  

Hoe wordt de hoogte van de afvalstoffenheffing bepaald? 

De gemeente verdient niet aan de afvalstoffenheffing. De afvalbegroting is een ‘gesloten’ financieel systeem. Dat wil zeggen dat alle kosten die de gemeente maakt om het afval in te zamelen en te verwerken, worden betaald van de inkomsten uit de afvalstoffenheffing. De inkomsten van grondstoffen (PMD, papier, metaal, oude apparaten, frituurvet, etc.) worden in mindering gebracht op de kosten van inzameling en verwerking. De kosten die overblijven worden gedeeld door het aantal huishoudens.

Gezien de hoge kosten van de verwerking van restafval, zou het veel schelen als inwoners restafval voorkomen (preventie) en hun afval goed scheiden.

Wie heeft dit allemaal besloten?

De raad heeft besloten dat er in 2024 een pasjessysteem wordt ingevoerd. En per 1 januari 2025 wordt een recycletarief ingevoerd. Inwoners betalen naast een vast bedrag aan afvalstoffenheffing een variabel tarief op basis van hun aanbod van restafval.
In het najaar 2024 neemt de raad besluiten over alles wat te maken heeft met de tarieven en de heffing (compensatieregelingen e.d.). 
Hierover is op 15 mei een presentatie in de commissie is gehouden.

Besluitvorming pasjessysteem