Dorpshart aan de Amstel

De dorpshelften aaneen smeden, een dorps karakter realiseren en het doorgaand verkeer afremmen, dat zijn de uitgangspunten voor het centrum van Uithoorn. Deze uitgangspunten zijn te vinden in het plan ‘Dorpshart aan de Amstel’ voor het centrum van Uithoorn. De komende jaren wordt de verkeersstructuur in het centrum dan ook goed aangepakt.

En daar houdt het niet bij op. Ook het Schansgebied, de Irenelocatie en de locatie aan de Wilhelminakade en Prins Clausstraat (De Rede) krijgen een nieuwe inrichting. Op deze pagina vindt u meer informatie over het verkeersplan en het Amstelplein.

Nieuw verkeersplan

In het nieuwe verkeersplan blijft het dorpscentrum open voor tweerichtingsverkeer, ook vanuit Amstelhoek. Bovendien krijgt het centrum een vriendelijker, groener en dorpser gezicht dat beter past bij Uithoorn en doorgaand verkeer ontmoedigt. De Koningin Máximalaan, de Laan van Meerwijk en een deel van de Thamerlaan krijgen een brede, verhoogde middenberm met twee mooie rijen bomen en kleurige bloemen. Deze groene uitstraling geeft de automobilist het idee dat hij gast is in een verblijfsgebied. Om dit beeld te versterken, komen er brede trottoirs en wordt het hele centrum een 30 km zone. Er komen bovendien plateaus waar de voetgangers kunnen oversteken, brede fietsstroken langs beide zijden van de weg en rotondes om de snelheid te verlagen en de verkeersveiligheid van met name voetgangers en fietsers te verhogen.

Impressie Dorpshart

Dorpscentrum

Rotondes

Zo verandert de kruising tussen de Koningin Máximalaan, Thamerlaan en Laan van Meerwijk in een rotonde. Ook op de kruising tussen de Koningin Máximalaan en de Admiraal van Ghentlaan komt een rotonde. Deze rotonde verbetert de ontsluiting van het Thamerdal en zorgt ervoor dat de gereden snelheid op de Koningin Maximalaan structureel wordt verlaagd. Ook vermindert het doorgaande karakter van de voormalig N201 door de rotonde. Fietsers worden ter hoogte van de Watsonweg naar het Zijdelveld geleid. Via deze route kunnen fietsers goed en verkeersveilig naar het centrum fietsen. Het Zijdelveld blijft ook in de nieuwe situatie een rustige, autoluwe weg. Om de doorstroming van het verkeer te verbeteren verandert de tijdelijke rotonde op het kruispunt van de Thamerlaan in een voorrangskruising. Vrachtverkeer krijgt een verbod, behalve voor laden en lossen.

Planning

Nu de gemeenteraad met het Voorlopig Ontwerp van het nieuwe verkeersplan heeft ingestemd, gaan we hard aan de slag om het voorlopig ontwerp uit te werken naar een Definitief Ontwerp. In dit Definitieve Ontwerp worden alle onderdelen van het plan in detail uitgewerkt. Zo wordt er bijvoorbeeld goed gekeken naar de precieze plaats voor de oversteekplaatsen, de maatvoering van de rotondes en de keuze van de definitieve materialen. Ook gaan we aan de slag met de verkeersbesluiten die nodig zijn om het verkeersplan te realiseren. Na opstelling van het definitieve ontwerp en het daaruit volgende bestek wordt er een aanbesteding gehouden, met als doel een aannemer te selecteren. De bedoeling is dat de daadwerkelijke realisatie van het nieuwe verkeersplan 1 december 2020 van start gaan. Als alles volgens planning verloopt is de nieuwe verkeersstructuur tussen 1 mei en 1 november 2022 gereed.

Op Uithoorndenktmee.nl vindt u meer informatie over het project Dorpshart aan de Amstel. Hier kunt u ook meedenken in de verschillende fases van het project en zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.

Amstelplein, aan de laan van Meerwijk

Een tweede deelproject is het Amstelplein. Dit is het gebied vanaf het Amstelplein ter hoogte van het Kruidvat, via de passage van het winkelcentrum over het Amstelplein, naar de oversteek bij de Laan van Meerwijk tot aan het Zijdelmeer.

Amstelplein Uithoorn

Samen met de ondernemers en bewoners in het gebied maken we een plan voor de straten en pleinen. Hiervoor is een klankbordgroep samengesteld die samen met ontwerpers een concept-plan maken in een aantal workshops. Nu het verkeersplan is vastgesteld kan de planvorming voor het Amstelplein weer worden opgepakt. De verwachting is dat dit in de loop van 2020 zal zijn.

Meer over het project Amstelplein en de reactiemogelijkheden leest u op Uithoorndenktmee.nl

Meer informatie