Gemeentelijke organisatie

De ambtelijke organisatie bestaat uit drie afdelingen: Buurt, Burger, Bedrijfsvoering. Boven deze afdelingen staat de Directie. De organisatie als geheel wordt geleid door het Management Team.

Algemeen

De ambtelijke organisatie is er om besluiten van de gemeenteraad en het college voor te bereiden en uit te voeren. Aan het hoofd van deze organisatie staat de Gemeentesecretaris / algemeen directeur. De secretaris ondersteunt het college van burgemeester en wethouders en is degene die namens de werkgever (‘de bestuurder’) overlegt met de ondernemingsraad (OR).

Management Team

Het Management Team is verantwoordelijk voor het functioneren van de ambtelijke organisatie als geheel. Zij bestaat uit de gemeentesecretaris (directielid) en de hoofden van de afdelingen. De gemeentesecretaris is eindverantwoordelijk.

Organisatie bestuursdienst

Afdelingen

  • Vastgoed
  • Wonen en Werken
  • Leven
  • Bedrijfsvoering