Gemeentelijke organisatie

De gemeentelijke organisatie bestaat uit drie afdelingen: Wonen en Werken, Organiseren en Samenleving. Boven deze afdelingen staat de Directie. De organisatie als geheel wordt geleid door het Management Team. De gemeente Uithoorn werkt daarnaast ook intensief samen met de gemeente Ouder-Amstel en Diemen in de gezamenlijke bedrijfsvoeringsorganisatie Duo+.

Algemeen

De ambtelijke organisatie is er om besluiten van de gemeenteraad en het college voor te bereiden en uit te voeren. Aan het hoofd van deze organisatie staat de Gemeentesecretaris / algemeen directeur. De secretaris ondersteunt het college van burgemeester en wethouders en is degene die namens de werkgever (‘de bestuurder’) overlegt met de ondernemingsraad (OR).

Management Team

Het Management Team is verantwoordelijk voor het functioneren van de ambtelijke organisatie als geheel. Zij bestaat uit de gemeentesecretaris (directielid) en de hoofden van de afdelingen. De gemeentesecretaris is eindverantwoordelijk.

Organisatie bestuursdienst

Duo+

Duo+ voert een aantal taken voor de gemeente Uithoorn, Ouder-Amstel en Diemen. Het gaat hier om taken zoals bijvoorbeeld vergunningen, toezicht en handhaving, dienstverlening (o.a. burgerzaken), beheer openbare ruimte, sociale zaken en bedrijfsvoeringstaken(o.a. ICT, financiën, personeelszaken). De gemeenten zijn zelfstandig en hebben ieder hun eigen gemeenteraden en colleges. Meer informatie www.duoplus.nl