Gebiedsvisie Tussen Poelweg en Noorddammerweg

In juni 2018 heeft de gemeenteraad van Uithoorn de Gebiedsvisie Tussen Poelweg en Noorddammerweg in De Kwakel vastgesteld. Het verouderd glastuinbouwgebied wordt bedrijventerrein.

Waarom deze gebiedsvisie?

De glastuinbouwfunctie in dit gebied is in de loop van de jaren nagenoeg verdwenen en het gebied bestaat inmiddels in hoofdzaak uit bedrijven anders dan glastuinbouw. Sinds 2005 staat het bestemmingsplan al veilinggerelateerde bedrijvigheid toe.

De visie is tot stand gekomen in nauw overleg met de ondernemers en bewoners in het gebied. Na vaststelling door de gemeenteraad wordt de visie verder uitgewerkt in onder meer een bestemmingsplan.

Hoofdpunten van de visie

In de visie wordt het gebied ingedeeld in drie zones: grootschaligere bedrijven aan de Randweg/N201, een mix van kleinschalige bedrijven en woningen aan de Noorddammerweg en verdere herontwikkeling van glastuinbouw naar bedrijven aan de Poelweg. De visie zet vooral in op ruimte voor lokale bedrijven.

Er komen geen nieuwe woningen bij, wel kunnen bestaande woningen aan de Poelweg verplaatst worden naar de Noorddammerweg. In de visie staat ook de wens om de Poelweg te verbreden en een extra ontsluitingsweg in het gebied te maken.

Greenport Aalsmeer

In 2015 is de Ruimtelijke Visie voor de Greenport Aalsmeer vastgesteld. Daarin worden uitspraken gedaan over de toekomst van de glastuinbouwgebieden. Alle glastuinbouwgebieden in de regio zijn ingedeeld in vijf gebiedscategorieën (van toekomstbestendig in categorie 1 tot en met geen toekomst meer voor glastuinbouw als categorie 5).

Binnen de Uithoornse glastuinbouwgebieden zijn drie gebieden beschreven: Kernglastuinbouwgebied De Kwakel (categorie 1 gebied), Ruilverkaveling in De Kwakel (categorie 4 gebied) en het gebied Tussen Poelweg en Noorddammerweg (categorie 5 gebied).

Meer informatie

De vastgestelde versie is raadpleegbaar via ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken op plannaam Gebiedsvisie Tussen Poelweg en Noorddammerweg of op plannummer NL.IMRO.0451.GebiedsvisieTPN.VG01.

  • Gebiedsvisie Tussen Poelweg en Noorddammerweg en Ruimtelijke Visie Greenport Aalsmeer 2015-2025 zijn op te vragen bij: webredactie@duoplus.nl.