Gebiedsvisie Ruilverkaveling De Kwakel

In september 2021 is de gemeenteraad akkoord gegaan met de gebiedsvisie Ruilverkaveling De Kwakel. Met deze visie zet de gemeente in op een toekomstbestendig gebied via het opsplitsen in een deel tuinbouwgebied en een dele transformatiegebied.

Waarom deze gebiedsvisie?

Het gebied De Ruilverkaveling in De Kwakel is een sierteeltgebied met kleine glastuinbouwbedrijven en open-grond-teeltbedrijven op de ‘bovenlanden’ langs de Amstel. De randen worden gevormd door het verdichte bebouwingslint langs de Drechtdijk aan de oostzijde, de Ringdijk en Ringvaart aan de noord- en westzijde en de Noord-zuidroute (N231) aan de west- en zuidzijde van de “ruilverkaveling”. De afgelopen jaren zijn er veranderingen zichtbaar in het gebied. Zo hebben een aantal tuinbouwbedrijven hun activiteiten beëindigd. Daarnaast staat door economische omstandigheden en noodzakelijke schaalvergroting de toekomst van een aantal tuinbouwbedrijven in het gebied onder druk. Het gebied De Ruilverkaveling is daarom binnen de ruimtelijke visie van de Greenport Aalsmeer aangemerkt als “Tuinbouwgebied met maatwerkopgave” met als toelichting “Goede kansrijke bedrijven ondersteunen. Voor vrijkomende ruimte door verouderd glas of teeltareaal combinaties onderzoeken met andere functies”. Op basis van deze uitgangspunten is, samen met ondernemers en bewoners uit het gebied, een visie voor de toekomst gemaakt.

Hoofdpunten van de Visie

Hoofdlijn van de visie is om het gebied te splitsen in een tuinbouwgebied en een transformatiegebied. Dit is uiteindelijk samen met Glastuinbouw regio Aalsmeer besloten.

Het tuinbouwgebied

In het tuinbouwgebied bevinden zich meerdere tuinbouwondernemers. Een groot deel van deze bedrijven heeft een duurzame toekomst in dit gebied en willen er dan ook blijven ondernemen. Het gebied De Ruilverkaveling is qua grondsoort en verkaveling uitstekend geschikt voor de aanwezige niche teelten. In het tuinbouwgebied zetten we dan ook in op het beschermen, behouden en stimuleren van actieve tuinbouw. 

Het transformatiegebied

Voor het transformatiegebied vragen we de Provincie om de aanduiding ‘Glastuinbouwconcentratiegebied’ te laten vervallen. Dit betekent niet dat nog actieve tuinders hun tuinbouwactiviteiten moeten stoppen. Zij kunnen deze nog steeds ongehinderd voortzetten. Wel zijn ook transformatie naar andere kleinschalige functies in dit gebied mogelijk. Functies die passen in een zogenaamd ‘veelzijdig landelijk gebied’. 

Meer informatie

De vastgestelde visie is raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken op plannaam Gebiedsvisie Ruilverkaveling De Kwakel of op plannummer NL.IMRO.0451.GebiedsvisieRV.VG01.