Akkoord op toekomstbestendige parkeervisie

De gemeenteraad heeft het beleid rondom parkeren vastgesteld. Nieuw is dat de parkeernormen neergelegd zijn in beleidsregels en niet meer worden vastgesteld bij een omgevingsplan; parkeernomen verouderen snel en omgevingsplannen kunnen minder eenvoudig gewijzigd worden dan beleidsregels.

Ook ligt er nu een integrale visie op parkeren waarbij rekening is gehouden met nieuwbouw, de Uithoornlijn, trends op het gebied van mobiliteit en het klimaat. Een lastige puzzel waarbij aan de ene kant het autobezit per huishouden toeneemt en er aan de andere kant steeds minder ruimte beschikbaar is. Denk aan nieuwbouw, auto’s die groter, breder en zwaarder worden en het klimaat, dat vraagt om meer groen om de extreme weersomstandigheden die op ons af komen het hoofd te bieden. Hieronder in een notendop de belangrijkste punten. De nieuwe regels zijn ingegaan op 1 januari 2024.

Belangrijke punten uit de parkeervisie

  • De parkeerdruk in en rondom het Dorpscentrum Uithoorn acceptabel houden
  • Een hoge parkeerdruk bij de toekomstige tramhaltes van de Uithoornlijn voorkomen
  • De toenemende parkeervraag bij verdichtingslocaties en nieuwbouwprojecten voorzien
  • De ruimtevraag voor de tweede en derde auto in woonwijken verminderen

Maatregelen

Om de doelstellingen te realiseren worden een aantal maatregelen genomen:

Parkeernomen vastgesteld

Bij nieuwe ontwikkelingen worden de nieuw vastgestelde parkeernormen gebruikt. De parkeernorm is het aantal parkeerplaatsen dat per gebouw nodig is. Deze norm is afhankelijk van de stedelijkheidsgraad van een gebied en de functie van het gebouw (wonen, werken of recreëren). Verder is afgesproken dat bij nieuw te ontwikkelen projecten parkeerplaatsen moeten worden gecreëerd op het eigen terrein. 

Parkeerplaatsen creëren aan de randen van het centrum en bij OV-haltes

Voor bezoekers aan het dorpscentrum worden parkeerplaatsen aan de randen van het centrum gecreëerd. Inmiddels is begonnen met de uitbreiding  van het parkeerterrein achter het gemeentehuis. In het voorjaar worden 40 extra parkeerplaatsen bij de eindhalte van de Uithoornlijn in gebruik genomen. 

Stimuleren van het gebruik van fietsen en deelauto’s. 

Fietsen zijn tegenwoordig in alle soorten en maten te vinden en elektrische fietsen zijn allang geen zaak meer van de oudere doelgroep. Aangezien veel modellen niet meer passen in standaard fietsenrekken, wordt ruimte gecreëerd voor fietsparkeervakken. Ontwikkelaars worden gestimuleerd om deelauto’s te faciliteren. 

Blauwe zones

In 2024 zal ook opnieuw gekeken worden naar de blauwe zones in het dorpscentrum van Uithoorn en bij het busstation. Na de zomer, als de Uithoornlijn in gebruik is genomen zullen we de parkeerdruk bij de tramhaltes meten en indien nodig maatregelen treffen om de doorstroom optimaal te houden. 

Klimaatadaptief

Met de verwachting dat we te maken gaan krijgen met steeds extremere weersomstandigheden, zoals extreme hitte en zware regenval, is groen onmisbaar in de openbare ruimte. Het zorgt voor een goede verwerking van het water, en voor verkoeling bij warme dagen. Besloten is dat er in principe geen groenstroken meer worden opgeofferd ten behoeve van parkeerplaatsen. Ook worden nieuwe parkeerplaatsen zoveel mogelijk met open tegels of op groen aangelegd. 

Participatie

Waar dat op onderdelen kan, gewenst óf noodzakelijk is, vragen we de inwoners en ondernemers weer om mee te denken. Houd daarom www.uithoorndenktmee.nl goed in de gaten.

Meer info

Lees op Uitvoering parkeervisie de meer gedetailleerde uitwerking van de parkeervisie. Ook vindt u op deze pagina de officiële bekendmakingen over vaststelling Parkeervisie Uithoorn, beleidsregels Parkeernormen Uithoorn en de terinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan parapluplan parkeren, waar u nog beroep tegen kunt aantekenen tot en met 21 februari 2024.. Hoe u dit kunt doen, leest u op officielebekendmakingen.nl/ De maatregelen worden opgenomen in het Uitvoeringsprogramma 2022 – 2025 Mobiliteitsvisie Uithoorn 2040.