Uitvoering parkeervisie

De gemeenteraad heeft op 2 november 2023 de Parkeervisie Uithoorn vastgesteld. Daarmee is de participatie op de visie afgerond. De maatregelen worden opgenomen in het Uitvoeringsprogramma 2022 – 2025 Mobiliteitsvisie Uithoorn 2040.

De Parkeervisie Uithoorn beschrijft het toekomstbestendige beleid voor het parkeren in Uithoorn en De Kwakel, en stelt vier doelen centraal: 

 1. de parkeerdruk in en rondom het Dorpscentrum Uithoorn acceptabel houden
 2. een hoge parkeerdruk bij de toekomstige tramhaltes van de Uithoornlijn voorkomen
 3. de toenemende parkeervraag bij verdichtingslocaties en nieuwbouwprojecten voorzien
 4. de ruimtevraag voor de tweede en derde auto in woonwijken verminderen

In de parkeervisie staat het beleid voor parkeerregulering, parkeren aan de rand van het Dorpscentrum voor bezoekers, een monitoringsplan voor de Uithoornlijn, nieuwe parkeernormen, en regels voor bijzondere parkeerplaatsen. 

Nu komt het aan op de uitvoering van het beleid. De gemeente Uithoorn werkt de maatregelen uit via het uitvoeringsprogramma van de Mobiliteitsvisie Uithoorn 2040. De maatregelen zijn:

 1. Gemeentelijke parkeernormen voor auto en fiets. Planning: eind 2023
 2. Toetsingskader standplaats deelauto’s. Planning: 2025
 3. Uitbreiding parkeerterrein achter het gemeentehuis. Planning: gestart
 4. Verbetering van de parkeerverwijzing op grotere parkeerlocaties. Planning: gestart
 5. Uitwerking blauwe zone Dorpscentrum Uithoorn. Planning: 2024
 6. Uitwerking blauwe zone Busstation Uithoorn. Planning: 2024
 7. Monitoren van de parkeerdruk omgeving tramhaltes. Planning: start na zomer 2024 
 8. Te treffen maatregelen tramhaltes bij hoge parkeerdruk (> 90%). Planning: loopt op met maatregel 7
 9. Beheer, onderhoud en verduurzaming openbare ruimte. Planning: gestart

Al deze maatregelen worden het aankomende jaar nog verder uitgewerkt. Waar dat op onderdelen kan, gewenst óf noodzakelijk is, vragen we de inwoners en ondernemers weer om mee te denken. Houd daarom uithoorndenktmee.nl goed in de gaten.