Beleidsregels voor subsidieverstrekking Uithoorn 2024

Versienummer 2023-1.0

Procedure

De gemeente nodigt organisaties uit om, samen met de gemeente, bij te dragen aan het realiseren van de maatschappelijke effecten. Een organisatie kan hiervoor gebruik maken van een structurele of incidentele subsidie. De maatschappelijke effecten zijn per beleidsregel beschreven. Bij de aanvraag wordt de aanvragende organisatie gevraagd aan te tonen wat hun bijdrage is aan deze maatschappelijke effecten.
De gemeente heeft een e-dienst beschikbaar op haar website om subsidieaanvragen digitaal aan te leveren. Structurele subsidies dienen uiterlijk 15 oktober van het jaar voorgaand aan het jaar waar de aanvraag over gaat binnen te zijn. Incidentele subsidie kunnen, zolang het subsidieplafond nog niet bereikt is, het gehele jaar aangevraagd worden.

Algemene subsidieverordening

Voor het verstrekken van subsidies is de Algemene Subsidieverordening Uithoorn 2012 (ASV 2012) van toepassing. Deze verordening geldt voor alle subsidies, tenzij er sprake is van een bijzondere subsidieregeling. De ASV 2012 geeft het college de mogelijkheid om jaarlijks subsidieregelingen vast te stellen met beleidsprioriteiten en criteria voor de verdeling van de onder de subsidieplafonds vallende bedragen.

Uitgangspunten bij subsidieverstrekking

De gemeente hanteert een aantal uitgangspunten bij het subsidiëren van organisaties waaraan de aanvraag dient te voldoen:

 • Resultaatgericht

De aanvrager laat zien in hoeverre diens activiteiten bijdragen aan het realiseren van de maatschappelijke doelen, binnen de betreffende beleidsregel, voor de inwoners van Uithoorn.

 • Samenwerking

De aanvrager zoekt de samenwerking op met lokale (maatschappelijke) organisaties en inwonersinitiatieven om trends te signaleren en zoveel mogelijk collectief aan te pakken.

 • Cofinanciering

De gemeente laat de mate van cofinanciering en de mate van samenwerking meewegen in haar beoordeling om te komen tot subsidieverstrekking.

 • Evidence based

De gemeente laat de mate van werken met ‘evidence based’-methodieken meewegen in haar beoordeling. Organisaties die een aanvraag indienen worden verzocht specifiek duiding te geven welke
methodieken zij inzetten en welke effecten zij hiervan verwachten in relatie tot de maatschappelijke doelen.

 • Prestatie gericht

De aanvrager doet in de aanvraag, of in het jaarplan, een voorstel voor kritische prestatie indicatoren (KPI’s) waarop de subsidie wordt verantwoord. (alleen bij subsidies boven de €5000,-)

 • Outreachende aanpak

De aanvrager werkt outreachend en zoekt de doelgroep actief op 

 • Financieel sluitend

De aanvrager vergezeld de aanvraag van een begroting en dekkingsplan, passend bij het aangevraagde bedrag. Bij aanvragen boven de €50.000 bevat de begroting tevens een specificatie van in te zetten FTE (of uren) binnen het aangevraagde bedrag op hoofdlijnen. Het dekkingsplan bevat een opgave van bij andere bestuursorganen of private organisaties of personen aangevraagde subsidies of vergoedingen ten behoeve van dezelfde activiteiten. Bij een subsidie met een aangevraagd bedrag boven de € 25.000, de jaarrekening van het voorgaande kalenderjaar, tenzij deze reeds in het bezit is van het college

 • Indien een aanvrager voor de éérste maal een structurele subsidie aanvraagt,

voegt hij een uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 9 maanden), de jaarrekening en de balans van het voorgaande jaar als bijlagen toe aan het aanvraagformulier. Organisaties die nieuw zijn opgericht voegen enkel het uittreksel van de Kamer van Koophandel toe.

Wettelijke verplichtingen

Wet meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Organisaties die vallen onder de Wet meldcode, dienen rekening te houden dat gedurende het subsidiejaar de Meldcode opgevraagd kan worden en het gesprek over de meldcode wordt aangegaan ten einde deze nog meer te verbeteren.

Regionale Verwijsindex Risicojongeren (Multisignaal)

Organisaties die werken met kinderen en jongeren zijn aangesloten op Multisignaal. Multisignaal is de regionale Verwijsindex Risicojongeren waarin kinderen en jongeren worden geregistreerd waarover zorgen bestaan conform de criteria in de Jeugdwet. Van organisaties wordt verwacht dat zij aangesloten zijn op Multisignaal zodat hulpverleners elkaar sneller kunnen vinden en samenwerken. Organisaties die aangesloten zijn laten dit
terugkomen in de verantwoording.

Extra aandachtspunten

Dementievriendelijke gemeente Uithoorn

De gemeente Uithoorn (inclusief DUO+) is gecertificeerd als dementievriendelijke gemeente. Subsidieontvangers die mogelijk te maken krijgen met dementerenden inwoners worden in de subsidiebeschikking geïnformeerd hoe ze aandacht kunnen besteden aan het herkennen van mensen met dementie.

De Vreedzame school en Wijk

In de gemeente Uithoorn hebben we Vreedzame scholen en wijken. Door middel van ,Vreedzaam in onze gemeente, leren de kinderen en jongeren democratische burgerschapsvaardigheden. Subsidieontvangers die werken met kinderen en jongeren worden in de subsidiebeschikking geïnformeerd over het gedachtegoed van stichting Vreedzaam en hoe zij zich hieraan kunnen committeren.

Verdeelsystematiek en subsidieplafond

Bij de verdeling van het subsidieplafond en/of in het geval van meerdere aanvragers voor een soortgelijk initiatief wordt een afweging gemaakt aan de hand van de voorwaarden zoals deze geformuleerd zijn in de betreffende beleidsregel en de uitgangspunten zoals in dit document beschreven. Aanvragen voor structurele subsidies zullen eerst in behandeling worden genomen. Het (mogelijke) restant van het subsidieplafond zal vervolgens beschikbaar zijn voor incidentele subsidies. Met het vaststellen van de jaarlijkse begroting door de Raad worden tevens de subsidieplafonds per beleidsterrein of werkveld vastgesteld. De subsidieplafonds en eventueel door het college vastgestelde deelplafonds maken budgetteren mogelijk. Het bereiken van een (deel)subsidieplafond is reden een aanvraag te weigeren. Elk plafond of deelplafond is gekoppeld aan een inhoudelijke beleidsregel.

Procedure aanvraag subsidie

Er dient altijd gebruik te worden gemaakt van het officiële aanvraagformulier, bij voorkeur het e-formulier. De formulieren zijn beschikbaar via de website van de gemeente:

Structurele subsidie

Aanvragers hebben de gelegenheid subsidieaanvragen in te dienen tot uiterlijk 15 Oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de subsidie geldt. Het besluit over de subsidieaanvraag ontvangt de aanvrager, indien voldaan aan alle vereisten, uiterlijk op 31 december van het jaar voorafgaand aan het jaar van de subsidie. De besluitvorming over de subsidieaanvragen zal plaatsvinden nadat de gemeenteraad de begroting heeft vastgesteld. Naar aanleiding hiervan worden de subsidieplafonds voor het begrotingsjaar definitief. Ook kunnen op basis van de begrotingsvaststelling nadere richtlijnen door de gemeenteraad worden gegeven die bij de uiteindelijke beoordeling van de subsidieaanvraag worden toegepast. In de definitieve subsidiebeschikking staan de voorwaarden voor wat betreft de verantwoording en vaststelling van de subsidie. De voorwaarden zijn afhankelijk van de bedragen zoals in de ASV 2012 opgenomen.

Incidentele subsidie

Incidentele subsidies zijn subsidies die voor een eenmalige activiteit van een rechtspersoon of een natuurlijke persoon, of een activiteit waarvoor het college slechts voor een van te voren bepaalde tijd van maximaal 3 jaar subsidie wil verlenen. Een incidentele subsidie kan het hele jaar aangevraagd worden. De aanvraag voor een incidentele subsidie dient uiterlijk 13 weken voorafgaand aan de start van de activiteiten te worden aangevraagd.
In de definitieve subsidiebeschikking staan de voorwaarden voor wat betreft de verantwoording en vaststelling van de subsidie.

Bijstelling beleidsregels

Deze beleidsregels zijn onderdeel van een continue verbetertraject van het subsidiebeleid. De praktijk moet uitwijzen of de beleidsregels aanpassing behoeven voor het zo goed mogelijk functioneren van het subsidiebeleid. De beleidsregels zijn een bevoegdheid van het college en worden jaarlijks geactualiseerd op basis van nieuw beleid en praktijkervaringen.

Reikwijdte

In de ASV 2012 worden de reikwijdte van de bevoegdheden van het college genoemd. Overeenkomstig artikel 2 lid 2 van de ASV 2012 zijn de nadere regels voor de activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen opgenomen in dit document ‘Beleidsregels voor subsidieverstrekking gemeente Uithoorn, hierna te noemen ‘Subsidieregels’.

Beleidsregels subsidieverstrekking

1. Maatschappelijke ondersteuning

Subsidiëring op basis van deze beleidsregel is gericht op het stimuleren van activiteiten en projecten die bijdragen aan de volgende maatschappelijke effecten:

Maatschappelijke effecten

 • De sociale samenhang in Uithoorn is sterk, divers, inclusief en biedt kansengelijkheid
 • Inwoners krijgen kansen waarmee zij hun talenten kunnen ontdekken, ontwikkelen en inzetten voor de samenleving.
 • Inwoners ervaren welzijn en perspectief en kunnen volwaardig deelnemen aan de samenleving
 • Inwoners voelen zich fysiek en mentaal gezond
 • Kinderen en jongeren groeien veilig en zoveel mogelijk in hun eigen omgeving op.
 • Inwoners zijn optimaal zelfredzaam

Doel

De gemeente Uithoorn wil dat alle inwoners volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving op basis van kansengelijkheid. Het doel van de subsidie is om inwoners uit te nodigen om actief te zijn in of voor hun
buurt/wijk omgeving en onderlinge betrokkenheid te vergroten. Denk hierbij aan activiteiten die gericht zijn op het vergroten van sociale netwerken, bijdragen aan het structuur bieden van dagbesteding, en mensen ondersteunen in hun zelfstandigheid, netwerk en het behouden van de waardigheid.

Doelgroep

Alle inwoners van de gemeente Uithoorn.

Subsidieplafond

Het subsidieplafond is €175.805 Het subsidieplafond is onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad. Het definitieve subsidieplafond wordt jaarlijks (uiterlijk) in november bepaald door de vaststelling van de gemeentebegroting voor het volgende jaar.
Voorkeur wordt gegeven aan activiteiten en projecten waarbij, naast de uitgangspunten:

 • Inwoners actief worden betrokken bij de opzet en uitvoering en/of
 • Uitgegaan wordt van lange termijn opbrengsten

2 Veiligheid

Subsidiëring op basis van deze beleidsregel is gericht op het stimuleren van activiteiten en projecten die bijdragen aan de volgende maatschappelijke effecten:

 • Uithoorn is een aantrekkelijke gemeente waar inwoners en ondernemers veilig zijn en zich veilig voelen
 • Inwoners en ondernemers werken samen met professionele partners om de veiligheid te vergroten

Doel

Het doel van deze subsidie is preventie op het gebied van veiligheid om zo inwoners in staat te stellen in onveilige situaties te kunnen handelen, te voorkomen dat inwoners in zo’n situatie belanden en te zorgen dat zij nazorg krijgen.

Doelgroep

Alle inwoners van Uithoorn.

Subsidieplafond

Het subsidieplafond is € 14.900 Het subsidieplafond is onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad. Het definitieve subsidieplafond wordt jaarlijks (uiterlijk) in november bepaald door de vaststelling van de gemeentebegroting voor het volgende jaar. Voorkeur wordt gegeven aan activiteiten en projecten waarbij, naast de uitgangspunten::

 • Sprake is van een maatschappelijk verantwoorde activiteit met inzet van vrijwilligers en/of
 • die vernieuwende elementen bevatten die bijdragen aan de doelstellingen

3. Bibliotheek

Subsidiëring op basis van deze beleidsregel is gericht op het stimuleren van activiteiten en projecten die bijdragen aan de volgende maatschappelijke effecten:

 • De sociale samenhang in Uithoorn is sterk
 • Inwoners zijn optimaal zelfredzaam
 • Inwoners voelen zich fysiek en mentaal gezond
 • Kinderen en jongeren groeien op tot zelfredzame burgers en krijgen volop kansen waarin zij hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen.

Doel

In de wet wordt geformuleerd welke vijf functies een openbare bibliotheek heeft:
a] ter beschikking stellen van kennis en informatie;
b] bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie;
c] bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur;
d] organiseren van ontmoeting en debat;
e] laten kennis maken met kunst en cultuur.
Kunst en cultuur zijn om van te genieten en bij te ontspannen. Daarbij is het leerzaam en draagt het bij aan ontmoeting en dus aan sociale infrastructuur. Iedereen moet dit kunnen beleven. Kunst en cultuur leveren een belangrijke bijdrage aan de levendigheid en de leefbaarheid van Uithoorn.
De bibliotheek geeft uitvoering aan de combinatiefunctionaris in het kader van de brede SPUK GALA regeling.
De subsidie is bestemd voor de volgende activiteiten:

 1. Hij/zij legt verbindingen tussen cultuur/de bibliotheek en het onderwijs.
 2. Voorts kan hij/zij activiteiten uitvoeren, adviseren bij activiteiten in het lesaanbod, ouders e.a. erbij betrekken en zorgen voor kennisoverdracht.

Doelgroep

Alle inwoners van Uithoorn.

Subsidieplafond

Het subsidieplafond is €622.142 Het subsidieplafond is onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad. Het definitieve subsidieplafond wordt jaarlijks (uiterlijk) in november bepaald door de vaststelling van de gemeentebegroting voor het volgende jaar. Voorkeur wordt gegeven aan activiteiten en projecten waarbij, naast de uitgangspunten:

 • Inwoners actief worden betrokken bij de opzet en uitvoering en/of
 • Uitgegaan wordt van lange termijn opbrengsten

4. Opgroei- en opvoedondersteuning

Subsidiëring op basis van deze beleidsregel is gericht op het stimuleren van activiteiten en projecten die bijdragen aan de volgende maatschappelijke effecten:

 • Kinderen en jongeren krijgen volop kansen waarmee zij hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen
 • Jeugd krijgt passende zorg en voorzieningen geboden om gezond op te kunnen groeien
 • Kinderen en jongeren groeien veilig en zoveel mogelijk in hun eigen omgeving op

Doel

Uithoornse kinderen en jongeren groeien op tot zelfstandige, evenwichtige en zelfredzame burgers en krijgen volop kansen waarmee zij hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen.

Doelgroepen

 • Kinderen van 2,5 tot 4 jaar met een indicatie voor Voorschoolse Educatie (VE) in het kader van het bestrijden van onderwijsachterstanden (zgn. (G)OAB middelen) en/of waarvan de ouders geen kinderopvangtoeslag ontvangen;
 • Overige kinderen van 2 tot 12 jaar met een aantoonbare spraak/taalachterstand en/of opvoedproblematiek.

Activiteiten

Naast de VE kindplaatsen en extra kindplaatsen voor kinderen wiens ouders niet in aanmerking komen voor een kinderopvangtoeslag, komen de volgende activiteiten in aanmerking voor subsidie:

 • Voorzieningen en/of activiteiten die noodzakelijk zijn voor de voorschool, in samenwerking met de vroegschool, om (VE) doelgroepkinderen te kunnen faciliteren in hun ontwikkeling.
 • Taal- en opvoedondersteuningsactiviteiten voor ouders met jonge kinderen tot 6 jaar;
 • Extra programma's voor kinderen in het primair onderwijs, waaronder kinderen die minder dan één jaar Nederlandstalig onderwijs hebben gevolgd en die niet in het Nederlands aanspreekbaar zijn: de ITK 'schakelklassen'.
 • Programma’s voor kinderen die kans hebben op een (dreigende) fysieke en emotionele onderwijs achterstand met als doel om kansengelijkheid te stimuleren.

Bijzondere criteria en/of voorwaarden

 • Organisaties die aanspraak willen maken op VE subsidie, dienen te voldoen aan de wettelijk verplichte kwaliteitscriteria Voorschoolse Educatie. Om segregatie te voorkomen is het uitgangspunt voor het VE-aanbod dat doelgroep- en niet-doelgroep peuteractiviteiten in gemengde groepen worden aangeboden.
 • Organisaties die vallen onder de wet Meldcode, dienen hun aanvraag vergezeld te laten gaan van een beschrijving hoe zij aan de wet voldoen.
 • Het beleid van de gemeente Uithoorn onderschrijven.

Speerpunten in het beleid zijn:

 • Samenhangend beleid voor de doelgroep 0 tot 6 jarigen
 • Warme overdracht / doorgaande lijn voor-, vroeg- en basisschool
 • Toegankelijkheid
 • Ouderbetrokkenheid vergroten

Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt € 647.081 Het subsidieplafond is onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad. Het definitieve subsidieplafond wordt jaarlijks (uiterlijk) in november bepaald door de vaststelling van de gemeentebegroting voor het volgende jaar.

Ouderbijdrage en format subsidieaanvraag

Bij deze beleidsregel behoort de Ouderbijdrage tabel VE peuteropvang 2024 en het Format subsidieaanvraag peuteropvang en VE 2024 gemeente Uithoorn. Beiden worden samen met deze beleidsregel op de website www.uithoorn.nl geplaatst en dienen als leidraad voor het indienen van subsidie.
Het indienen van subsidie voor VE en voor ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen, kan dan ook alleen conform dit format zoals vermeld op de website aangevraagd worden.

Nadere Regels subsidie VE peuteropvang gemeente Uithoorn

Op deze beleidsregels zijn de Nadere Regels subsidie VE peuteropvang gemeente Uithoorn 2022 van toepassing.

5. Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)

Subsidiëring op basis van deze beleidsregel is gericht op het stimuleren van activiteiten en projecten die bijdragen aan de volgende maatschappelijke effecten:

 • Inwoners die dat nodig hebben krijgen passende zorg en voorzieningen geboden die de kwaliteit van hun leven vergroot.
 • Inwoners zijn optimaal zelfredzaam
 • Inwoners voelen zich fysiek en mentaal gezond

Doel

Uithoorn heeft een laagdrempelig aanbod voor inwoners met (ernstige) psychische problemen, problematisch alcohol- en drugsgebruik en andere verslavingen en voor hun naasten en/of omwonenden.

Doelgroep

 • Mensen die door problemen teruggetrokken leven en zichzelf en hun huis verwaarlozen.
 • (dreigende) Dak- en thuislozen met (maar niet uitsluitend) verslavings- of psychosociale problematiek
 • Slachtoffers huiselijk geweld (daders worden ook in de aanpak meegenomen)
 • Inwoners met psychosociale problematiek
 • (dreigende) Verslaafden
 • Andere kwetsbare groepen die risico lopen op en/of last hebben van mentale Problemen

Subsidieplafond

Het subsidieplafond is € 118.326. (onder voorbehoud van toekenning OGGZ) Het subsidieplafond wordt jaarlijks bepaald door het totaal aan middelen die de centrumgemeente Amsterdam beschikbaar heeft gesteld. Indien het plafond van de door de centrumgemeente Amsterdam beschikbaar gestelde middelen voor het subsidiëren van activiteiten en projecten is bereikt, wordt geen subsidie meer verstrekt.
Voorkeur wordt gegeven aan activiteiten en projecten waarbij, naast de uitgangspunten:

 • Sprake is van een maatschappelijk verantwoorde activiteit met inzet van vrijwilligers/ervaringsdeskundigen en/of
 • Impact maken op de langere termijn

6. Instandhouding gemeentelijke monumenten

Subsidiëring op basis van deze beleidsregel is gericht op het stimuleren van activiteiten en projecten die bijdragen aan de volgende maatschappelijke effecten:

Maatschappelijke effecten

 • Uithoorn is een aantrekkelijke gemeente

Doel

Om eigenaren van bestaande monumenten en eigenaren van toekomstige monumenten tegemoet te komen in de kosten van onderhoud en renovatie.

Doelgroep

Eigenaren van bestaande monumenten en eigenaren van toekomstige monumenten.

Activiteiten

Aanwijzing van een pand tot gemeentelijk monument levert een titel op om aanspraak te maken op monumentensubsidies. Met een subsidieregeling geven we aan dat we inzicht hebben dat de monumentale status van een pand soms extra kosten met zich meebrengt.

Subsidieplafond

Het subsidieplafond is €23.515. Het subsidieplafond is onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad. Het definitieve subsidieplafond wordt jaarlijks (uiterlijk) in november bepaald door de vaststelling van de gemeentebegroting voor het volgende jaar.

Nadere Regels

Op deze beleidsregel zijn de Nadere Regels voor subsidiëring ten behoeve van de instandhouding van gemeentelijke monumenten van toepassing.

7. Segment A (jeugdspecialisten)

Subsidiëring op basis van deze beleidsregel is gericht op het stimuleren van activiteiten en projecten die bijdragen aan de volgende maatschappelijke effecten:

 • Kinderen en jongeren krijgen volop kansen waarmee zij hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen
 • Jeugd krijgt passende zorg en voorzieningen geboden om gezond op te kunnen groeien
 • Kinderen en jongeren groeien veilig en zoveel mogelijk in hun eigen omgeving op
 • Inwoners zijn optimaal zelfredzaam

Doel

De gemeente heeft het uitgangspunt alle kinderen en jongeren in Uithoorn de basis te bieden om gezond en veilig op te kunnen groeien en zich te kunnen ontwikkelen en ontplooien zodat zij nu en later actief kunnen deelnemen aan de samenleving. Soms is er bij opvoeden en opgroeien hulp nodig. De gemeente wil deze hulp en ondersteuning zo vroegtijdig aanbieden zodat erger wordt voorkomen.

Doelgroep

 • Kinderen en jongeren waarbij problemen zijn in het psychosociaal functioneren
 • Kinderen en jongeren waarbij problemen zijn bij het opgroeien en opvoeden
 • Kinderen en jongeren die onvoldoende weerbaar zijn en kwetsbaar zijn
 • Toekomstige ouders
 • Kinderen en jongeren waarvan de ouders scheiden waardoor er problemen kunnen ontstaan in de ontwikkeling van het kind en jongere
 • Kinderen en jongeren die opgroeien in armoede waardoor er problemen kunnen zijn in het opvoeden en opgroeien van kind en jongere
 • Jongeren met een beginnende verslaving en/of ouders met een verslaving wat van invloed is bij het opvoeden en opgroeien van kind en jongere
 • Kinderen en jongeren waarbij sprake is van LVB of GGZ problematiek en/of ouders met deze problematiek wat van invloed is in het opvoeden en opgroeien van het kind of jongere.

Kaders

 • De visie ‘Getting it right for every child’ (GIRFEC) en de thema’s psychosociaal functioneren, opvoeden & opgroeien, kwetsbaar & weerbaar en risicojongeren zijn onderdeel van de aanpak
 • Er wordt integraal gewerkt en gewerkt naar een integrale toegang voor ouders, kind en jongere
 • Er wordt dichter aangesloten bij school, kinderopvang, gezondheidscentrum
 • Er wordt ingezet op maatregelen in de omgeving die het normale leven en de positieve ontwikkeling van kinderen bevorderen. Dit o.a door middel van voorlichting, bewustwording en inzet op normaliseren.
 • Er wordt ingezet op vroeg signalering en advies, vroeghulp en preventieve interventies

Subsidieplafond

Het subsidieplafond is €407.474 Het subsidieplafond is onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad. Het definitieve subsidieplafond wordt jaarlijks (uiterlijk) in november bepaald door de vaststelling van de gemeentebegroting voor het volgende jaar.

8. Specialistisch jongerenwerk

begeleiden, grenzen stellen en verbinden’
Subsidiëring op basis van deze beleidsregel is gericht op het stimuleren van activiteiten en projecten die bijdragen aan de volgende maatschappelijke effecten:

 • Jongeren en jongvolwassenen kunnen gezond en veilig opgroeien
 • Jongeren die zorg mijden worden gestimuleerd hulpverlening of ondersteuning aan te gaan
 • Jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit worden vanuit een systemische aanpak zoveel als mogelijk integraal tegen gegaan om langdurige gedragsverandering teweeg te brengen.

Doel

De gemeente Uithoorn wil dat al haar inwoners gelijke kansen krijgen om mee te doen aan de samenleving. Jongeren stimuleren om te participeren naar vermogen en de zelfredzaamheid hiermee te vergroten. In Uithoorn willen we dat alle jongeren en jongvolwassenen gezond en veilig kunnen opgroeien en de ruimte krijgen om hun talenten te ontwikkelen. Voor de meeste jongeren verloopt dit zonder grote problemen, maar voor
sommigen is hier ondersteuning bij nodig.

We willen voorkomen dat jeugd zich schuldig maakt aan overlast gevend en delinquent gedrag. Een stevige ambitie, gezien de verleidingen van de straat en online. De inzet van specialistisch jongerenwerk is een onderdeel van de aanpak. Het specialistisch jongerenwerk houdt in het kader van deze aanpak de doelgroep vast op het moment dat ze problematisch gedrag ontwikkelen, vertonen of wanneer ze daadwerkelijk de wet overtreden.
Het specialistisch jongerenwerk stelt grenzen en ze blijven een rol spelen in het leven van de doelgroep, ook wanneer andere professionals aan zet zijn. Dit door middel van vroegtijdig signaleren van hulpvragen, ondersteunen in de weg naar volwassenheid en bij complexe problematiek, het tijdig toeleiden naar (specialistische) ondersteuning en hulp.

Jongeren zijn vanzelfsprekend gebruikers van de openbare ruimte. We willen een veilige opgroeiomgeving voor alle jongeren in veilige, leefbare buurten. Daarom streven we naar zo min mogelijk overlast en criminaliteit door jongeren. Specialistisch jongerenwerkers zijn zichtbaar in de wijk/buurt en zoeken proactief jongeren op. Zij zijn daar waar de jeugd is, of dit nu online, op straat of in de school is.
Het specialistisch jongerenwerk biedt jongeren perspectief en voorkomt met lichte interventies dat jongeren zich negatief ontwikkelen en buiten de boot vallen. Daarnaast hebben specialistisch jongerenwerkers een rol in het verbinden van jongeren met de buurt waarin zij wonen en vormen zij een brugfunctie naar andere ketenpartners. Door het gesprek aan te gaan met zowel de jongere als zijn of haar leefomgeving ontstaat er wederzijds
begrip.
Het specialistisch jongerenwerk draagt zorg voor (A) preventie en signalering, biedt op een laagdrempelige manier (B) individuele begeleiding aan hulpbehoevende jongeren en zorgt dat zij waar nodig hulpverlening aangaan. Daarnaast dragen zij zorg voor (C) verbinding van jongeren met hun leefomgeving. Om dit te bereiken zoekt het specialistisch jongerenwerk de (D) samenwerking binnen verschillende domeinen zowel gemeentelijk als met externe partijen.

Doelgroep

Jongeren en jongvolwassenen in de leeftijd van 12-27 jaar.

Subsidieplafond

Het subsidieplafond is €286.142,-. Het subsidieplafond is onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad. Het definitieve subsidieplafond wordt jaarlijks (uiterlijk) in november bepaald door de vaststelling van de gemeentebegroting voor het volgende jaar. Voorkeur wordt gegeven aan activiteiten en projecten waarbij, naast de uitgangspunten:

 • Burgers actief worden betrokken bij de opzet en uitvoering en/of
 • Uitgegaan wordt van lange termijn opbrengsten