20-02-2024 Beleidskader bodem onder de Omgevingswet gemeente Uithoorn

Het Beleidskader vervangt de Nota bodembeheer na het in werking treden van de Omgevingswet. De gemeenteraad is gevraagd de Nota Bodembeheer te wijzigen door deze deels in te trekken (met uitzondering van de bodemkwaliteitskaart) zodra het Beleidskader van kracht wordt. Hiertoe is in de raadsvergadering van 1 februari 2024 besloten. Het Beleidskader biedt een overzicht van en de samenhang tussen het beleid en de regels die onder de Omgevingswet in Uithoorn gelden voor bodem en is ter kennisname aan de raad aangeboden. Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Uithoorn is bevoegd om beleidsregels te stellen. Het stellen van de bodemregels in het omgevingsplan is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Het Beleidskader beschrijft ook de omgevingsplanregels. Deze omgevingsplanregels zijn separaat vastgesteld in de vergadering van 1 februari 2024 middels voorbereidingsbesluiten.

Het Beleidskader Bodem onder de Omgevingswet Uithoorn is vastgesteld, waarin het bodembeleid is opgenomen en de bodemregels, zoals deze in Uithoorn gelden vanaf de ingangsdatum van de Omgevingswet.