Visie vastgesteld

In 2050 koken en verwarmen we in Nederland zonder aardgas. Dat is de ambitie en uitdaging die is afgesproken in het Nationale Klimaatakkoord. In dit akkoord is ook afgesproken dat de gemeenten hierop de regie gaan voeren. De eerste stap die is gezet is het vaststellen van een visie waarin staat beschreven hoe we in de toekomst van het aardgas af kunnen in de gemeente Uithoorn. De gemeenteraad heeft de Transitievisie Warmte vastgesteld.

Met de Transitievisie Warmte maakt de gemeente inzichtelijk welke kansen zij ziet voor het aardgasvrij maken van de buurten, wijken en bedrijventerreinen. Hiervoor is op basis van allerlei beschikbare data energetisch en bouwkundig onderzoek gedaan. Daarnaast is er gesproken met inwoners en betrokken organisaties, waaronder woningbouwcorporaties en netwerkbeheerders. De uitkomsten van alle bijeenkomsten en onderzoeken zijn verwerkt in een kansenkaart waarin voor elke buurt de kansrijke opties voor een nieuwe toekomstige warmtevoorziening worden omschreven. 

Bekijk de Transitievisie van gemeente Uithoorn (pdf, 4,8 Mb).