Bewonersonderzoek

In maart is een online bewonersonderzoek gehouden over GASVRIJ Uithoorn. De bedoeling van dat onderzoek was om een eerste beeld te krijgen hoe de situatie in de Uithoornse wijken is en hoe er door bewoners nu gedacht wordt over aardgasvrij stoken en koken in de toekomst. De antwoorden die deelnemers gaven op vragen over hun woonsituatie geven een indruk van wat inwoners ondernemen op gebied van isolatie en investeringen in een duurzaam huis. 

Ongeveer evenveel deelnemers geven aan dat hun huis wel of niet in de afgelopen tien jaar is geïsoleerd. De reacties op deze vraag zijn redelijk gelijk verdeeld over de hele gemeente Uithoorn. Op een paar locaties wordt aangegeven dat op de korte termijn wel de wens is om te isoleren. Hier zien we met name concentraties in de buurten Meerwijk-Oost en -West en Legmeer. 

Bijna alle deelnemers geven aan te verwarmen met een CV-ketel. Ongeveer een derde is van plan de CV-ketel op termijn te vervangen. Een kwart geeft aan de CV-ketel te willen vervangen door een warmteoplossing op aardgas. Onder de ondervraagden willen weinigen investeren in duurzame energie-opwek. Een derde heeft hierin al geïnvesteerd. Er is niet een specifieke buurt aan te wijzen waar een groter aantal deelnemers wil investeren in duurzame energie-opwek. Ook is geen duidelijke wijk aan te wijzen waar een grote wens tot isolatie en/of vervanging van verwarming is om daar als eerste te beginnen met de overstap naar aardgasvrij.

Meningen van inwoners

De meerderheid van de deelnemers vindt een aardgasvrije toekomst niet belangrijk. Ook geeft twee derde van de deelnemers aan niet zelf bij te willen dragen in de kosten. 40% spreekt zich hier stellig over uit. Van de deelnemers die hebben aangegeven een aardgasvrije toekomst belangrijk te vinden en kosten daarvoor aanvaardbaar, is een concentratie te zien in Meerwijk.

Twee derde van de deelnemers geeft aan zich zorgen te maken over aardgasvrij wonen. Met name de kosten en het geluid en/of trillingen als gevolg van een nieuwe warmteoplossing zijn voor de deelnemers belangrijk. Deelnemers gaven aan ook andere aspecten belangrijk te vinden. Zo wordt gewezen op het onderzoeken van alternatieve technieken zoals waterstof of vormen van hybride verwarmen en koken. Ook vragen deelnemers zich af waarom deze transitie in Nederland nodig is, en waarom elders in Europa andere keuzes worden gemaakt. Verder geeft men aan niet gedwongen te willen worden om voor een bepaalde oplossing te kiezen. De deelnemers geven aan het belangrijk te vinden zelf te willen nadenken over een alternatieve warmteoplossing. Inwoners geven het advies om inwoners en experts met elkaar te laten meedenken.

Initiatieven in de buurten

Een aantal inwoners geeft aan dat er in de buurt duurzame initiatieven zijn. Dit is met name in Meerwijk-Oost. In dezelfde buurt zien we dat deelnemers hebben aangegeven zich actief in te willen zetten om van het aardgas af te gaan. Initiatieven die genoemd worden waarbij deelnemers betrokken zijn:

  • Klankbordgroep duurzaamheid glastuinbouw – Glastuinbouwgebied
  • Collectief zonnepanelen – Meerwijk (Oost en West)

Overige genoemde initiatieven:

  • Testen met waterstof
  • Isolatie
  • WKO

Wilt u de rapportage van het bewonersonderzoek in z’n geheel ontvangen stuur dan een e-mail naar duurzaamheid@uithoorn.nl. Dan ontvangt u het rapport per mail.