Terugblik 2e informatieavond GASVRIJ Uithoorn op 2 september 2021

Op donderdag 2 september vond de tweede informatieavond over GASVRIJ Uithoorn plaats. Zo’n 22 inwoners hebben hier online aan deelgenomen. Tussen de informatieve presentaties door was er via de chatfunctie en de Mentimeter gelegenheid voor inwoners om mee te denken en zijn veel vragen gesteld en beantwoord.

In een korte ‘vooravond’ werden de mensen die de eerste informatiebijeenkomst hadden gemist, bijgepraat over de aanpak van het aardgasvrij proces. Ook werden de belangrijkste uitkomsten van de in maart gehouden bewoners enquête nog een keer gedeeld.  Daarnaast werden de belangrijkste warmtetechnieken als alternatief voor aardgas besproken. Ook het waarom van de transitievisie is nog een keer aangegeven. Belangrijk te weten is dat in het Klimaatakkoord is afgesproken dat Nederland in 2050 van het aardgas af wil zijn. Elke gemeente in Nederland levert aan het einde van dit jaar een transitievisie warmte op waarin ze beschrijven hoe de gemeente dat wil gaan realiseren.  

Geen blauwdruk

De gemeente Uithoorn ligt goed op schema. De visie wordt steeds duidelijker en we vinden het belangrijk dat we bewoners vroegtijdig informeren en dat zij die dat willen vanaf het begin kunnen meedenken. Wethouder Hans Bouma zette met een aantal duidelijke uitgangspunten de toon voor de tweede informatieavond: ‘We willen deze visie samen met inwoners, bedrijven en andere stakeholders (bijvoorbeeld woningbouwcorporaties en netbeheerders) ontwikkelen. Daarbij houden we oog voor betaalbaarheid, zetten we kleine stappen en maken we slimme keuzes. Ook is de transitievisie geen blauwdruk en doen we geen uitspraken met welke wijken we gaan beginnen. Dit document geeft een richting voor het uitwerken van de wijkplannen die we vanaf 2022 met inwoners gaan maken. Bewoners maken uiteindelijk zelf hun keuzes.’ 

Overzicht van kansrijke warmtetechnieken per wijk

Daarna werden in een aantal presentatie getoond dat de Uithoornse transitievisie steeds meer vorm en inhoud krijgt.  Zo werd er al een eerste doorkijk gegeven welke warmtetechnieken per wijk in Uithoorn en De Kwakel kansrijk zijn.

Tenslotte is gesproken over wat bewoners zelf al kunnen doen (vooral isoleren, maar ook elektrisch koken en verwarmen met een (hybride) warmtepomp) en hoe de gemeente haar regierol denkt in te vullen. De gemeente wil veel ruimte bieden voor initiatieven en kan hierbij verschillende rollen aannemen. Dit kan de ene keer een ondersteunende en faciliterende rol zijn, de andere keer een meer directieve rol waarin de gemeente zelf initiatief neemt en met een plan voor een buurt of wijk komt en haalbaarheid wil onderzoeken.   

Tussen de presentaties door maakten bewoners goed gebruik van de mogelijkheid om hun vragen beantwoord te krijgen, zie hiervoor de antwoorden op veelgestelde vragen.  

De gemeenteraad stelt transitievisie vast

De input die door bewoners is gegeven tijdens deze tweede informatieavond wordt de komende periode nog verwerkt in de definitieve versie van de transitievisie warmte. De planning is dat de transitievisie warmte door de gemeenteraad van Uithoorn wordt besproken in de commissie vergadering Wonen en Werken van 10 november. Op 25 november zal de gemeenteraad de transitievisie behandelen in de raadsvergadering. Wilt u de presentaties van de tweede informatiebijeenkomst ontvangen stuur dan een mail naar duurzaamheid@uithoorn.nl.