Woonbeleid

De woonvisie vormt het kader voor het woonbeleid van Uithoorn. In 2013 is de "Woonvisie Uithoorn 2013-2023; Meer keuzen voor de woonconsument" door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin is het beleid van de gemeente ten aanzien van wonen vastgelegd.

Woonvisie

Deze visie geeft ons een mix van instrumenten om in een schaarse markt aan te sluiten op de lokale en regionale vraag naar woningen. De woonvisie vormt een soort routekaart op hoofdlijnen. We kunnen niet nu al precies zeggen wat we tot 2023 gaan bouwen. Daarom hebben we bewust gekozen voor een visie die voldoende flexibiliteit en ruimte geeft aan initiatieven van bewoners en ontwikkelende partijen.

Onderstaande documenten zijn op te vragen bij webredactie@duoplus.nl:

  • Woonvisie Uithoorn 2013-2023
  • De wijken in Uithoorn
  • Woningmarktanalyse Uithoorn
  • Bijlagen woningmarktanalyse 
Actieplan Wonen

De situatie op de woningmarkt is sinds het vaststellen van de Woonvisie veranderd. De economische crisis, die in 2013 duidelijk voelbaar was op de woningmarkt, hebben we achter ons kunnen laten. Door de groeiende economie trekt onze regio veel mensen aan. Het aantal woningen blijft alleen achter bij de groei van het aantal huishoudens, waardoor de schaarste aan woonruimte verder toeneemt.

Deze en andere ontwikkelingen zorgen voor een druk op de woningmarkt waardoor de huizenprijzen stijgen. Ook de wachttijd voor sociale huurwoningen loopt verder op. In dit Actieplan Wonen besteden we aandacht aan deze ontwikkelingen en de gevolgen daarvan.

Onderstaande documenten zijn op te vragen bij webredactie@duoplus.nl:

  • Actieplan Wonen
  • Omvang sociale huurvoorraad
  • Doelgroepen en huisvesting in Uithoorn
  • Knelpunten op de Uithoornse woningmarkt
Huisvestingsverordening 

De huisvestingswet biedt gemeenten in geval van schaarse woningen de mogelijkheid om te sturen op de woonruimteverdeling en het behoud en de samenstelling van de woonruimtevoorraad. De regelgeving rondom woonruimteverdeling en woonruimtevoorraad zijn vastgelegd in de huisvestingsverordening. De huisvestingsverordening is uitgewerkt in nadere regels en beleidsregels.

Inwerkingtreding 

Op 1 juli 2021 heeft onze gemeenteraad de Huisvestingsverordening gemeente Uithoorn 2021 vastgesteld. Omdat het nieuwe systeem (geregeld op regionaal niveau) voor de woonruimteverdeling naar verwachting medio 2022 in werking treedt blijven er nog een aantal regels uit de voorgaande verordening gelden (2017 versie). In artikel 5.3 en 5.4 van de nieuwe huisvestingsverordening is respectievelijk de intrekking van de Huisvestingsverordening gemeente Uithoorn 2017 en de inwerkingtreding van de nieuwe verordening weergegeven. Samenvattend komt het erop neer dat per 1 juli 2021 de nieuwe huisvestingsverordening inwerking is getreden met uitzondering van hoofdstuk 2 afdeling I (Woonruimteverdeling). Voor het deel dat nog niet inwerking is getreden, wordt de Huisvestingsverordening gemeente Uithoorn 2017 verlengd tot het moment dat de nieuwe woonruimteverdeling is geïmplementeerd.

Woonruimteverdeling 

In de nieuwe woonruimteverdeling wordt naast inschrijfduur ook rekening gehouden met de omstandigheden van de woningzoekende en het zoekgedrag. Het systeem van toewijzing bij urgentie blijft bestaan. Kijk voor meer informatie op socialehuurwoningzoeken.nl. Hier is ook een uitgebreide en duidelijke video te vinden.
Het nieuwe systeem treedt 16 januari 2023 in werking.

Woonruimtevoorraad

Met het onderdeel woonruimtevoorraad stuurt de gemeente op het behoud en de samenstelling van de bestaande woningvoorraad. In dit onderdeel wordt zoveel mogelijk ingezet op met de wettelijke mogelijkheid van: vrijstellingen op de vergunningsplicht. Daarmee creëren wij een regelluw systeem waarin wij, aansluitend op ons woonbeleid, ruimte geven (vrijstellingen) en tegelijkertijd begrenzen om te voorkomen dat schaarse woonruimte voor een bepaalde doelgroep verloren gaat. Voor het slopen van sociale huurwoningen, behouden wij de vergunningsplicht, waarmee wij optimaal kunnen sturen op de wijzigingen in de sociale huurvoorraad.
Indien men niet in aanmerking komt voor een vrijstelling, kan worden overwogen om een vergunning aan te vragen. In dat geval wordt er per aanvraag beoordeeld of medewerking kan worden verleent. 
Bij een vrijstelling op de vergunningsplicht uit de huisvestingsverordening is in de meeste gevallen nog wel een omgevingsvergunning nodig op basis van het vigerende bestemmingsplan.

Prestatieafspraken

De gemeente heeft haar doelstellingen op het gebied van wonen verwoord in de Woonvisie 2013-2023 en in het Actieplan Wonen (2017). Om de doelstellingen voor de betaalbare woningvoorraad te kunnen realiseren, worden met woningcorporaties en de huurdersvereniging prestatieafspraken gemaakt.

Woningcorporatie Eigen Haard is vanwege haar positie op de Uithoornse woningmarkt een belangrijke partner bij het realiseren van de gemeentelijke ambities uit het woonbeleid. Met de gelijkwaardige betrokkenheid van de huurdersvereniging bij het opstellen, actualiseren en ondertekenen van de prestatieafspraken, is gewaarborgd dat de prestatieafspraken aansluiten bij de wensen van de huurders in Uithoorn en De Kwakel.

Naast Eigen Haard heeft ook woningcorporatie Woonzorg Nederland een (beperkt) aantal woningen in Uithoorn.

Onderstaande documenten zijn op te vragen bij webredactie@duoplus.nl:

  • Prestatieafspraken Uithoorn 2020-2022
  • Prestatieafspraken 2018 - 2021 met Woonzorg Nederland