Melding ongewenst gedrag van verhuurders

Sinds 1 juli 2023 is er de Wet goed verhuurderschap. In deze wet staan regels waar een verhuurder zich aan moet houden. Houdt een verhuurder zich niet aan deze regels dan kan een huurder dit bij de gemeente melden.

Doe uw melding 

Deel zoveel mogelijk informatie bij uw melding, waaronder:

 • uw naam, telefoonnummer en e-mailadres; 
 • gegevens van de verhuurder of de verhuurbemiddelaar waarover u de melding maakt;
 • het adres, als het om een woning gaat die u huurt of wilt huren;
 • beschrijf de situatie en voeg foto’s en/of bijlagen bij.

U kunt ook anoniem een melding doen. De gemeente kan u bij een anonieme melding niet om extra informatie vragen. Het is dan lastig om te bepalen of uw verhuurder zich aan de regels houdt. De kans op een eventuele controle wordt dan klein.

Na uw melding

De melding wordt gecontroleerd en beoordeeld. Als uw verhuurder zich niet aan de regels houdt, dan kan de gemeente handhavend optreden. De gemeente kan een verhuurder, verhuurbemiddelaar of een beheerder van woon- of verblijfsruimten die de regels overtreedt, verplichten de woning volgens de regels te verhuren. Als niet wordt meegewerkt, dan is handhaving mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een boete. Als het niet mogelijk is om te handhaven, dan biedt de gemeente hulp bij het vinden van een instantie die u verder kan helpen. De gemeente pakt meldingen van ernstige situaties en meldingen met goede informatie altijd op. De gemeente kan niet alle meldingen controleren of oplossen. Soms moeten we een dossier maken en dat kost tijd.

Afhankelijk van uw melding:

Wat is de Wet goed verhuurderschap?

Deze wet geeft gemeenten meer mogelijkheden om te handhaven op ongewenst gedrag van verhuurders en verhuurbemiddelaars, zoals woondiscriminatie, intimidatie, het niet informeren van huurders, het niet afzonderlijk vastleggen van de huurovereenkomst voor arbeidsmigranten etc.

Deze regels gelden voor verhuurders, verhuurbemiddelaars en beheerders van woon- of verblijfsruimten. De wet geeft de gemeente niet de bevoegdheid om te handhaven op woningen van woningcorporaties. Als u huurt bij een woningcorporatie, dan moet u de klachtenprocedure van uw verhuurder doorlopen. Mocht het probleem niet zijn opgelost, dan moet u zich wenden tot de onafhankelijke klachtencommissie waar uw woningcorporatie bij is aangesloten.

Wat is ongewenst verhuurgedrag?

Discriminatie 

Voorbeelden van discriminatie waar we op kunnen controleren:

 • de verhuurder of verhuurbemiddelaar heeft geen goede verhuurprocedure ingericht die discriminatie voorkomt;
 • u vindt dat de verhuurder geen goede redenen heeft om niet aan u te huren en u vermoedt dat u bent gediscrimineerd.

Over discriminatie of beledigingen die niet gaan over de verhuur(procedure), kunt u een melding maken bij het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam.

Intimidatie 

We kunnen optreden op grond van de wet als u fysiek of schriftelijk bent geïntimideerd bij de verhuurprocedure of wordt geïntimideerd door uw verhuurder. Voorbeelden van intimidatie waar wij op kunnen handhaven:

 • als u bent geïntimideerd en zich daarom heeft teruggetrokken uit de verhuurprocedure;  
 • als u wordt geïntimideerd om geen melding te maken van achterstallig onderhoud of andere onjuistheden.

Over intimidatie of bedreigingen die geen betrekking hebben op de verhuur(procedure), kunt u aangifte doen bij de politie.

Een waarborgsom die meer dan tweemaal de huurprijs is

De wet verbiedt een te hoge waarborgsom. Van een te hoge waarborgsom is sprake als de waarborgsom meer dan tweemaal de kale huurprijs is. Als uw waarborgsom gelijk is aan of minder is dan tweemaal de kale huurprijs, dan is er geen sprake van een te hoge waarborgsom. 

De verhuurder moet de waarborgsom binnen veertien dagen na opzegging van de huurovereenkomst aan u terugbetalen, tenzij u een bericht heeft ontvangen van de verhuurder waarin staat dat de waarborgsom wordt terugbetaald na verrekening van openstaande facturen of kosten naar aanleiding van schade. In dat geval heeft de verhuurder dertig dagen de tijd om de waarborgsom terug te betalen. Als u de waarborgsom na veertien of dertig dagen nog niet heeft ontvangen of het niet eens bent met uw verhuurder, dan kunt u het Juridisch Loket​​​ benaderen. De gemeente kan uw verhuurder niet dwingen de waarborgsom terug te betalen op grond van de Wet goed verhuurderschap.

Het niet schriftelijk vastleggen van de huurovereenkomst

De wet bepaalt dat een verhuurder of verhuurbemiddelaar een huurovereenkomst – die eventueel mondeling is overeengekomen – op schrift stelt. Deze verplichting geldt alleen voor huurovereenkomsten die na 1 juli 2023 zijn afgesloten. Als u geen op schrift gestelde huurovereenkomst heeft ontvangen, doe dan een melding.

Het niet voldoen aan de informatieplicht

Uw verhuurder moet u volledig en schriftelijk informeren over:

 • uw rechten en plichten bij de huur van de woning;
 • de hoogte van de waarborgsom, de wijze waarop en de termijn waarbinnen u die terugkrijgt als het huurcontract stopt;
 • de contactgegevens van een contactpunt waar u terecht kunt bij zaken die het gehuurde betreffen;
 • contactinformatie van het meldpunt van de gemeente;
 • uw betalingsverplichting van de servicekosten, waarbij geldt dat jaarlijks een volledige kostenspecificatie aan u moet worden verstrekt.

De rechten en plichten van de huurder die al in de huurovereenkomst staan, zijn uitgezonderd van de informatieplicht. Die informatie hoeft dus niet opnieuw te worden verstrekt.

Oneigenlijke servicekosten

De wet verplicht verhuurders en verhuurbemiddelaars zich te onthouden van het in rekening brengen van oneigenlijke servicekosten. Mocht u het niet eens zijn met in rekening gebrachte servicekosten, doe dan een melding.

Dubbele bemiddelingskosten door een verhuurbemiddelaar

Het is niet toegestaan dat verhuurbemiddelaars kosten in rekening brengen bij de verhuurder en de huurder. De verhuurbemiddelaar mag alleen kosten bij de huurder in rekening brengen als hij geen overeenkomst heeft met de verhuurder. Als de verhuurderbemiddelaar ten onrechte kosten bij u in rekening heeft gebracht, doe dan een melding. 

De huurovereenkomst is niet afzonderlijk van de arbeidsovereenkomst vastgelegd 

Het is niet toegestaan het huurcontract en het arbeidscontract van arbeidsmigranten aan elkaar te koppelen. Deze verplichting geldt alleen voor huurovereenkomsten die zijn afgesloten na 1 juli 2023.

De informatievoorziening is in een andere taal dan voor de huurder begrijpelijk

Aan arbeidsmigranten dient de verhuurder of verhuurbemiddelaar informatie te verstrekken in een taal waaraan de arbeidsmigrant de voorkeur geeft, tenzij er een andere taal kan worden gebruikt die hij begrijpt en waarin hij helder kan communiceren. De huurovereenkomst is hiervan uitgezonderd en kan in het Nederlands worden opgesteld.
Voor huurovereenkomsten die worden afgesloten na 1 juli 2023, moet deze informatie op het moment van het aangaan van de huurovereenkomst worden verstrekt. Voor huurovereenkomsten die zijn afgesloten voor inwerkingtreding van deze wet geldt hiervoor een termijn van uiterlijk drie maanden na 1 juli 2023.

Meldingen die buiten de Wet goed verhuurderschap vallen

De gemeente kan op basis van de Wet goed verhuurderschap niet optreden bij meldingen met betrekking tot onderstaande klachten, maar de gemeente kan wel een doorverwijzing doen naar andere instanties. 

 • Te hoge huurprijzen;
 • Uw verhuurder betaalt de borg niet (op tijd) terug;
 • Onderhoudsgebreken in de woonruimte en het herstellen van deze onderhoudsgebreken;
 • Oplichting.
Contact

Heeft u vragen over het meldformulier of over het meldpunt, bel dan: (0297) 513 111.