Regionale Energie Strategie (RES)

Elke regio in Nederland heeft de opgave van het Rijk om een Regionale Energie Strategie (RES) te maken. In onze energieregio Noord-Holland Zuid zien we al talloze initiatieven voor het opwekken van duurzame energie en energiebesparing. 

Onze bijdrage aan de CO2-reductie van het Klimaatakkoord


De komende periode inventariseren we wat er in onze energieregio speelt en wat de verdere mogelijkheden zijn. Op basis hiervan bundelen we de krachten: lokale en regionale partijen, overheid en niet-overheid. Samen maken we de Regionale Energie Strategie. Onze bijdrage aan de CO2-reductie van het Klimaatakkoord.

Logo Energieregio

De energietransitie kost veel tijd


Maar we blijven flexibel. De energietransitie kost veel tijd, zal zeker tot discussie leiden, maar biedt ook kansen. Daarom wordt de RES elke twee jaar geactualiseerd. Hiermee creëren we ruimte voor nieuwe initiatieven en ontwikkelingen en nemen we de tijd om scenario’s zorgvuldig uit te voeren.

  • In 2030 de C02-uitstoot verminderen met 50% en tot 95% in 2050
  • In 2030 35 TWh aan grootschalige opwek (zon en wind) op land
  • Woningen en bedrijven geleidelijk af van verwarming door aardgas
  • Energietransitie: van fossiele brandstoffen naar duurzame energie (zon, wind en duurzame warmte)
Concept-RES april 2020


Alle partners in de energieregio zijn actief bezig met de energietransitie. De gemeente Uithoorn wil ook graag haar steentje bijdrage aan de landelijke opgave uit het Klimaatakkoord. Wel heeft de gemeente te maken met beperkte ruimte voornamelijk vanwege de nabijheid van Schiphol. De gemeente wil vooral inzetten op zon op grote (bedrijfs)daken en heeft in deze verkennende fase twee zoekgebieden gevonden om verder te onderzoeken op de mogelijkheid en wenselijkheid voor duurzame opwek. Gemeente Uithoorn hecht waarde aan het veenweidegebied, dus dit gebied behoort vooralsnog niet tot de zoekgebieden.

Wat is de RES?


De Regionale Energiestrategie, of kortweg RES, is een document waarin we als energieregio beschrijven hoe en waar we duurzame elektriciteit (zon en wind) opwekken, en hoe we de warmtetransitie (duurzame alternatieven voor aardgas) mogelijk maken, evenals de opslag en infrastructuur voor energie en warmte. Keuzes die we met elkaar maken. Vanuit regionale samenwerking en maatschappelijke betrokkenheid.

Locaties en keuzes

De RES leidt tot locaties van energieprojecten, die uiteindelijk uitgevoerd gaan worden. Maar ook tot keuzes voor de verdeling van duurzame warmte in de regio. Dit raakt de bevoegdheden van de deelnemende 29 gemeenten, de provincie en de 3 waterschappen. Daarom zullen zij beslissen over de RES. Zodat de gemaakte keuzes in de RES vervolgens kunnen worden vastgelegd in ruimtelijk beleid. Daarnaast zijn er vele partijen nodig voor de uitvoering van de RES. Ook zij moeten zich kunnen vinden in de keuzes in de RES.