Sport

Gemeente Uithoorn zet sport en bewegen in om haar doelstellingen te bereiken. De maatschappelijke waarde van sport is van grote betekenis.

Sport Uithoorn


Alle sportverenigingen, sportaanbieders of op sporten in buurthuizen staan in de gemeentegids.

Brede Impuls Combinatiefuncties


Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), VNG en NOC*NSF hebben ‘Brede Impuls Combinatiefuncties’ geïnitieerd. De Impuls heeft vier doelstellingen:

  • uitbreiden van het aantal scholen met een sport- en cultuuraanbod in zowel het primair als het voortgezet onderwijs
  • versterken van circa 10% van de sportverenigingen met het oog op hun maatschappelijke functie en de inzet van sportverenigingen voor het onderwijs, de naschoolse opvang en de wijk
  • stimuleren van een dagelijks sport- en beweegaanbod op en rond scholen voor alle leerlingen
  • bevorderen dat de jeugd tot 18 jaar vertrouwd raakt met een of meer kunst- en cultuurvormen en het onder jongeren stimuleren van actieve kunstbeoefening.

De gemeente Uithoorn vervult een coördinerende en ondersteunende rol bij de uitvoering van de Brede Impuls Combinatiefuncties.

Vanaf augustus 2013 is Sportservice Haarlemmermeer de uitvoeringspartner van de gemeente Uithoorn op het gebied van de Brede Impuls Combinatiefuncties. Sportservice Haarlemmermeer is gespecialiseerd in het aanbieden van diverse activiteiten op gemeentelijk niveau. Voor meer en/of actuele informatie over het activiteitenaanbod zie Team Sportservice Haarlemmermeer

Aangepast sporten


Sportservice Noord-Holland heeft een "Wegwijzer aangepast sporten regio Amstel & Meerlanden”. De wegwijzer geeft een overzicht van alle sportactiviteiten voor mensen met een beperking in onder andere de gemeente Uithoorn. Belangstellenden kunnen deze wegwijzer downloaden via Sportservice Noord-Holland.  Voor regio Amstel- en Meerlanden kunt u kijken op Aangepast sporten.