Gebiedsvisie Boterdijk-Vuurlijn

Op basis van de uitvoeringsagenda bij de Structuurvisie 2009 is in 2011 een begin gemaakt met het opstellen van een visie voor het gebied tussen de Boterdijk en de Vuurlijn. Er zijn diverse avonden georganiseerd voor eigenaren en bewoners in het gebied waarin ze konden meedenken over de toekomst van het gebied. Dit heeft geresulteerd in een gebiedsvisie.

Hoofdpunten van de visie

De randen van het gebied worden gevormd door de Boterdijk, Watsonweg en Vuurlijn. Het streven is om de openheid en doorzichten te behouden met aandacht voor de Stelling van Amsterdam.
Het middengebied kent een driedeling die aansluit bij het huidige gebruik. Dit gebied is ingedeeld in een Tuinenzone, een Weidezone en een Natuurzone, elk met zijn eigen kwaliteiten en mogelijke invullingen.

De huidige structuur en kwaliteiten van water en groen, afwisseling tussen openheid en beslotenheid, doorzichten en rust vormen de basis voor het gebied. Deze blijven behouden en kunnen door ontwikkelingen worden versterkt. Ambitie is om een recreatief en groen gebied te maken waar onder meer gewandeld en gevaren kan worden. Huidige functies die niet passen in de visie (zoals kassen en bedrijven) zullen op termijn verdwijnen als de eigenaar daar aan toe is. Om verrommelde plekken in het gebied op te knappen kunnen in de linten en in het gebied enkele woningen worden gerealiseerd. De woningen in het gebied moeten goed worden ingepast in het landschap.

De gebiedsvisie Boterdijk en Vuurlijn is op 28 februari 2013 door de raad vastgesteld.

Meer informatie

De vastgestelde versie is raadpleegbaar via ruimtelijkeplannen.nl.
De volgende documenten zijn op te vragen bij webredactie@duoplus.nl

  • Gebiedsvisie Boterdijk-Vuurlijn
  • Achtergronddocument Boterdijk - Vuurlijn

Bekijk oudere informatie op Archiefweb