Groot onderhoud Oranjebuurt Uithoorn

In de Oranjebuurt verzakt de grond door een slappe bodem en verouderde riolering. De wijk wordt daarom opgehoogd en voorzien van een nieuwe bestrating, of als dat kan met hergebruik van de huidige bestrating. De riolering wordt ook vervangen door een nieuw rioolstelsel aan te leggen waarbij het schone regenwater via aparte buizen rechtstreeks wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater.

Deze maatregelen zorgen een beter toekomstbestendige wijk, zoals het beperken van wateroverlast, schoner regenwater en door aanpassingen in het groen de biodiversiteit te bevorderen.  

Het is een integraal project waarin ook de afstemming plaatsvindt met de kabel-, telecom- en leidingbedrijven.. Zo is al duidelijk dat er ook gezocht moet worden naar locaties voor nieuwe transformatorhuisjes.. Doordat de riolering wordt vernieuwd en de straten worden opgehoogd, biedt dit ook kansen voor andere onderdelen zoals openbare verlichting en het groen. Bij het ontwerp van de buitenruimte zullen we inwoners betrekken. 

Doelstelling is dat na afronding van de werkzaamheden het gehele gebied een kwaliteitsimpuls heeft gekregen en klaar is voor de toekomst.  

Projectgebied

De werkzaamheden hebben betrekking op de onderstaande straten;

 • Prins Hendriklaan;
 • Oranjelaan;
 • Emmalaan;
 • Koningin Julianalaan;
 • Prinses Beatrixlaan;
 • Nassaulaan;
 • Prins Clauslaan;
 • Willem Alexanderpoort;
 • Stationsstraat. 

Oranjebuurt
Afbeelding: projectgebied Oranjebuurt.

Voorlopige tijdspad

Hieronder een grove planning van de werkzaamheden. Aangezien er ook derde partijen bij zijn betrokken, kunnen er zich nog wijzigingen voordoen.

Datum Werkzaamheden 
Februari - juni 2024 veldonderzoeken en osptellen nieuw rioolontwerp 
Juni - juli 2024    1e informatiebijeenkomst
September- december 2024 ontwerpfase buitenruimte inclusief presenteren ontwerp
Januari- februari 2025 vaststellen ontwerp
Maart- juni 2025 bestek, aanbesteding en gunning
September 2025    start uitvoering (geschatte tijdsduur 12- 14 maanden) 

Meer gedetailleerde informatie voor bewoners Oranjebuurt

Voorbereidende werkzaamheden

In februari 2024 starten we met de voorbereidende werkzaamheden. Dit veldwerk bestaat onder andere uit:

 • het graven van proefsleuven voor het lokaliseren van de aanwezige kabels- en leidingen (veelal in de trottoirs);
 • het plaatsen van peilbuizen voor het monitoren van de grondwaterstand; 
 • het uitvoeren van sonderingen en boringen in de grond voor het bepalen van de milieukundige kwaliteit en draagkracht van de grond;
 • het inmeten van het gebied dooreen landmeter (a). 

(a) Tijdens het inmeten van het gebied willen we ook dorpelhoogten van de woningen meten. Hiervoor is het noodzakelijk dat de landmeter zich kortstondig op particuliere terrein begeeft om de meting nabij de voordeur te kunnen uitvoeren. De landmeter is van het bedrijf HB Adviesbureau. Mocht u het niet op prijs stellen dat de landmeter deze handeling uitvoert dan verzoeken wij dat te melden.

Rekening houden met uw voortuin 

De ophoogwerkzaamheden vanuit de gemeente hebben betrekking op de wegen, trottoirs en groenstroken (het openbaargebied). Het ophogen van uw eigen terrein (indien van toepassing) zoals uw tuin/ erf/ tuinopgang moet u daarentegen zelf doen. Het ontstane hoogteschil, dat in veel straten fors kan zijn, tussen het openbaar gebied en uw eigen terrein wordt door de gemeente opgevangen. Over een afstand van ca. 1 meter vullen wij zand/ grond aan en brengen de bestrating weer terug zodat u nog wel bij uw woning kunt komen. AIs u van plan bent om iets aan uw tuin/ eigen terrein te doen dan adviseren wij u om daarmee te wachten totdat duidelijk is wat de nieuwe hoogte gaat worden. Raadzamer is het om gelijktijdig of direct na afloop van de werkzaamheden aan de slag te gaan. Zo kunt u uw eigen terrein netjes aansluiten op het opgehoogde openbaar gebied, en veel gevallen de aansluiting maken met het opgehoogde trottoir

Informatiebijeenkomst voorjaar 2024

Zodra we het rioolontwerp gereed hebben, ontvangt u van ons een brief waarin u wordt uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Na deze bijeenkomst gaan we starten we met het ontwerp van het bovengronds gebied, de buitenruimte. Voor het ontwerp van de buitenruimte staan we open voor inbreng vanuit de buurt. Tijdens de informatiebijeenkomst geven we aan op welke manier we de participatie willen gaan vormgeven en op welke onderdelen dat is. Heeft u nu al wensen of suggesties, dan kunt die aan ons doorgeven. 

Contact

Heeft u vragen over het project dan kunt u contact opnemen met de heer A. van der Veldt, projectleider van het werk, te bereiken via  (0297) 513 111, of via een e-mail naar gemeente@uithoorn.nl t.a.v. de heer A. van der Veldt, onder vermelding van het zaaknummer 2024-005965.