Privacyverklaring reactietraject verkeersstructuur dorpscentrum

Deze specifieke informatie moet worden gelezen in aanvulling op en in samenhang met de algemene informatie over het verwerken van persoonsgegevens door de gemeente Uithoorn en beleidskader privacy en gegevensbescherming.

Algemeen

De gemeente Uithoorn verwerkt persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. In het document met algemene informatie over het verwerken van persoonsgegevens door de gemeente Uithoorn zijn de uitgangspunten beschreven ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente en is informatie te vinden over hoe u uw rechten kunt uitoefenen. In dit document geven we nadere informatie over de doelen en grondslagen.

Vanwege nieuwe wetgeving of andere ontwikkelingen, past de gemeente regelmatig haar processen aan. Dit kan ook wijzigingen inhouden ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. Het is daarom raadzaam om regelmatig de documenten met algemene en specifieke informatie over het verwerken van persoonsgegevens door de gemeente Uithoorn te raadplegen. Aan het einde van het document staat aangegeven wanneer deze voor het laatst is aangepast.

De verantwoordelijke

De bestuursorganen van de gemeente zijn elk verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de wet, voor de verwerkingen die door of namens de gemeente worden uitgevoerd. De bestuursorganen van de gemeente zijn de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders (college van B&W) en de gemeenteraad.

Voor de verwerkingen van het reactietraject is de verwerkingsverantwoordelijke het college van B&W.

De gemeente Uithoorn heeft een functionaris voor de gegevensbescherming. U kunt contact met hem opnemen via fg@uithoorn.nl.

Verwerken van persoonsgegevens

De gemeente verzamelt en gebruikt verschillende categorieën persoonsgegevens van haar inwoners. Het zal afhangen van de specifieke verwerking welke persoonsgegevens precies zullen worden verwerkt, en voor welk doel. Deze en overige relevante informatie worden hieronder weergegeven.

Reactietraject

Doel

Het doel van het verwerken van persoonsgegevens voor het reactietraject infrastructuur dorpscentrum is:

  • Het verzamelen van reacties op de plannen voor de aangepaste infrastructuur in het dorpscentrum van Uithoorn;
  • De persoonsgegevens worden ook verwerkt met het oog op de communicatie rondom het reactietraject en de voortgang van het project.

Grondslag

De gemeente verwerkt de persoonsgegevens op basis van uw toestemming.

Categorieën persoonsgegevens

Wij vragen niet meer informatie aan u dan nodig is om met u te communiceren voor het eerder beschreven doel. Voor het reactietraject registreren wij;

  • Voornaam
  • Achternaam
  • Straat
  • Postcode
  • Plaats
  • E-mailadres

Geen ontvangers, geen doorgifte, geen profilering, geen geautomatiseerde besluitvorming

De gemeente Uithoorn wisselt in het kader van het reactietraject geen persoonsgegevens uit met andere organisatie onderdelen of andere organisaties. De persoonsgegevens worden niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt. Er worden geen profielen gebruikt. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

Bewaartermijn

De gemeente bewaart persoonsgegevens voor zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar taken, of zoals is bepaald in de Archiefwet. Dit betekent dat uw persoonsgegevens die zijn verzameld voor het reactietraject infrastructuur dorpscentrum, één jaar nadat de plannen en de uitvoering voor de infrastructuur dorpscentrum definitief zijn geworden, worden verwijderd. Uw persoonsgegevens worden uiteraard direct verwijderd indien u uw toestemming intrekt. U kunt uw toestemming voor het bewaren van gegevens op ieder moment intrekken door een e-mail te sturen aan Andrea Rats: andrea.rats@uithoorn.nl.

Contact

Mocht u nog vragen hebben die niet in dit document of in het document met algemene informatie, worden beantwoord, of als u om een andere reden contact wilt opnemen met de gemeente in het kader van privacy of gegevensbescherming, mail dan naar gemeente@uithoorn.nl.

De gemeente Uithoorn heeft een functionaris voor de gegevensbescherming. U kunt contact met hem opnemen via fg@uithoorn.nl.

Uw rechten uitoefenen en klachten

Als inwoner of belanghebbende kunt u uw rechten bij de gemeente Uithoorn uitoefenen. Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten kunt u contact met ons opnemen. Heeft u klachten over de dienstverlening of over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen. 

Wijzigingen

Dit document is vastgesteld op 7 maart 2019.