Privacyverklaring m.b.t. gegevensuitwisseling in het kader van de Wet inburgering (2021)

Deze specifieke informatie moet worden gelezen in aanvulling op en in samenhang met de algemene informatie over het verwerken van persoonsgegevens door de gemeente Uithoorn en het beleidskader Privacy en Gegevensbescherming.

Deze informatie vind je op Algemene privacyverklaring – Gemeente Uithoorn.

1. Algemeen

De gemeente Uithoorn verwerkt persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. In het document met algemene informatie over het verwerken van persoonsgegevens door de gemeente Uithoorn zijn de uitgangspunten beschreven ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente en is informatie te vinden over hoe u uw rechten kunt uitoefenen. In dit document geven we nadere informatie over de doelen en grondslagen.

Vanwege nieuwe wetgeving of andere ontwikkelingen, past de gemeente regelmatig haar processen aan. Dit kan ook wijzigingen inhouden ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. Het is daarom raadzaam om regelmatig de documenten met algemene en specifieke informatie over het verwerken van persoonsgegevens door de gemeente Uithoorn te raadplegen. Aan het einde van het document staat aangegeven wanneer deze voor het laatst is aangepast.

2. De verantwoordelijke

De bestuursorganen van de gemeente zijn verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de wet, voor de verwerkingen die door of namens de gemeente worden uitgevoerd. De bestuursorganen van de gemeente zijn de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders (college van B&W) en de gemeenteraad.
Voor de verwerkingen van de afdeling Samenleving Uithoorn is de verwerkings-verantwoordelijke het college van B&W. 

3. Verwerken van persoonsgegevens

De gemeente verzamelt en gebruikt verschillende categorieën persoonsgegevens van haar inwoners. Het hangt af van de specifieke verwerking welke persoonsgegevens precies zullen worden verwerkt, en voor welk doel. Deze en overige relevante informatie worden hieronder weergegeven.

4. Afdeling Samenleving

4.1. Doel

De gemeente Uithoorn heeft bepaalde inburgeringsvoorzieningen ingekocht bij derden. Het gaat in dit geval om de leerroutes (taalonderwijs), de Module Arbeidsmarkt en Participatie en het Participatieverklaringstraject. Om inburgeraars aan te kunnen melden bij deze externe aanbieders is het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk.

4.2. Wettelijke Grondslagen

De verwerking vindt plaats op grond van een wettelijke verplichting. 

4.3. Categorieën persoonsgegevens

Hiervoor gebruikt de gemeente de volgende categorieën persoonsgegevens van betrokkene en, indien van toepassing, van gezinsleden;

  • Voornaam
  • Achternaam
  • Geboortedatum
  • Land van herkomst
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

4.4. Delen en uitwisselen van persoonsgegevens

Om uitvoering te kunnen geven aan de wettelijke taken in het kader van de Wet inburgering (2021) is het noodzakelijk dat gegevens gedeeld/uitgewisseld kunnen worden tussen de gemeente en de aanbieders van de inburgeringsvoorzieningen. 

De gemeente Uithoorn informeert u altijd over de gegevens die over u worden gedeeld/uitgewisseld en de gegevens die over u worden geregistreerd. Daarbij wordt ook duidelijk uitgelegd waarom deze gegevens noodzakelijk zijn om u te helpen. 

Het delen/uitwisselen van gegevens is toegestaan zolang dit verenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld (art 5, lid1 b AVG).

4.5. Geen doorgifte, geen profilering, geen geautomatiseerde besluitvorming

De persoonsgegevens worden niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt. Er worden geen profielen gebruikt. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

4.6. Bewaartermijn

Na beëindiging van de inburgeringsplicht in het Informatiesysteem Inburgering (ISI) moeten de gegevens vijf jaar bewaard blijven. In het geval een proces afgebroken wordt, dan is de bewaartermijn zes weken na de afhandeling. Wanneer er een bestuurlijke boete wordt opgelegd is de bewaartermijn zeven jaar na afhandeling.

5. Contact 

Voor vragen over persoonsgegevens kunt u mailen naar fg@uithoorn.nl. Voor overige vragen mail naar gemeente@uithoorn.nl.

6. Uw rechten uitoefenen en klachten

Als belanghebbende is het mogelijk uw rechten bij de gemeente Uithoorn uit te oefenen. Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten is het mogelijk om contact met ons op te nemen. Kijk op de website voor de diverse mogelijkheden. Wanneer u een klacht heeft over het handelen van de gemeente Uithoorn, kijk dan op onze website www.Uithoorn.nl.   

7. Wijzigingen

Dit document is vastgesteld op 11 augustus 2022.