Privacyverklaring m.b.t. camera in Schoolstraat

Deze specifieke informatie moet worden gelezen in aanvulling op en in samenhang met de algemene informatie over het verwerken van persoonsgegevens door de gemeente Uithoorn en het beleidskader Privacy en Gegevensbescherming.

Deze informatie vind je op Algemene Privacyverklaring – Gemeente Uithoorn

1. Algemeen

De gemeente Uithoorn verwerkt persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. In het document met algemene informatie over het verwerken van persoonsgegevens door de gemeente Uithoorn zijn de uitgangspunten beschreven ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente en is informatie te vinden over hoe u uw rechten kunt uitoefenen. In dit document geven we nadere informatie over de doelen en grondslagen.

Vanwege nieuwe wetgeving of andere ontwikkelingen, past de gemeente regelmatig haar processen aan. Dit kan ook wijzigingen inhouden ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. Het is daarom raadzaam om regelmatig de documenten met algemene en specifieke informatie over het verwerken van persoonsgegevens door de gemeente Uithoorn te raadplegen. Aan het einde van het document staat aangegeven wanneer deze voor het laatst is aangepast.

2. De verantwoordelijke

De bestuursorganen van de gemeente zijn verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de wet, voor de verwerkingen die door of namens de gemeente worden uitgevoerd. De bestuursorganen van de gemeente zijn de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders (college van B&W) en de gemeenteraad.
Voor de verwerkingen van de afdeling Wonen en Werken, team Grondbedrijf te Uithoorn is de verwerkings-verantwoordelijke het college van B&W. 

3. Verwerken van persoonsgegevens

De gemeente verzamelt en gebruikt verschillende categorieën persoonsgegevens van haar inwoners. Het hangt af van de specifieke verwerking welke persoonsgegevens precies zullen worden verwerkt, en voor welk doel. Deze en overige relevante informatie worden hieronder weergegeven.

4. Afdeling Wonen en Werken

4.1. Doel

Inzicht krijgen op de verkeersbewegingen van het vrachtverkeer in het Schansgebied.

4.2. Wettelijke Grondslagen

n.v.t.

4.3. Categorieën persoonsgegevens

De camera slaat geen persoonsgegevens op. Kentekens zijn onleesbaar. 

4.4. Delen en uitwisselen van persoonsgegevens

Voor deze verwerking worden geen persoonsgegevens van de gemeente Uithoorn, afdeling Wonen en Werken, team Grondbedrijf met de verwerkers of andere organisaties buiten de gemeente Uithoorn gedeeld.

4.5. Verwerkers en sub-verwerkers

Gemeente Uithoorn heeft als verwerkingsverantwoordelijk de werkzaamheden met betrekking tot het onderzoek van de  verkeersbewegingen van het vrachtverkeer in het Schansgebied uitbesteed aan Goudappel. Hiermee is Goudappel de verwerker.

In opdracht van de verwerker neemt NDC Nederland BV de beelden op en codeert deze, waardoor NDC Nederland BV een sub-verwerker is van gemeente Uithoorn.

4.6. Geen doorgifte, geen profilering, geen geautomatiseerde besluitvorming

De persoonsgegevens worden niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt. Er worden geen profielen gebruikt. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

4.7. Bewaartermijn

n.v.t.

5. Contact 

Voor vragen over persoonsgegevens kunt u mailen naar fg@uithoorn.nl Voor overige vragen mail naar gemeente@uithoorn.nl

6. Uw rechten uitoefenen en klachten

Als belanghebbende is het mogelijk jouw rechten bij de gemeente Uithoorn uit te oefenen. Voor meer informatie over het uitoefenen van jouw rechten is het mogelijk om contact met ons opnemen. Kijk op de website voor de diverse mogelijkheden. Wanneer u een klacht heeft over het handelen van de gemeente Uithoorn, kijk dan op Klacht over de gemeente indienen.   

7. Wijzigingen

Dit document is vastgesteld op 31 mei 2022