Privacyverklaring klankbordgroep Duurzame Meedenkers

Aanmelding via e-mailadres

Deze specifieke informatie moet worden gelezen in aanvulling op en in samenhang met de algemene informatie in het kader van rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie over het verwerken van persoonsgegevens door de gemeente Uithoorn en beleidskader privacy en gegevensbescherming.

Algemeen

De gemeente Uithoorn verwerkt persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. In het document met algemene informatie over het verwerken van persoonsgegevens door de gemeente Uithoorn zijn de uitgangspunten beschreven ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente en is informatie te vinden over hoe u uw rechten kunt uitoefenen. In dit document geven we nadere informatie over de doelen en grondslagen.
Vanwege nieuwe wetgeving of andere ontwikkelingen, past de gemeente regelmatig haar processen aan. Dit kan ook wijzigingen inhouden ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. Het is daarom raadzaam om regelmatig de documenten met algemene en specifieke informatie over het verwerken van persoonsgegevens door de gemeente Uithoorn te raadplegen. Aan het einde van het document staat aangegeven wanneer deze voor het laatst is aangepast. 

De verantwoordelijke

De bestuursorganen van de gemeente zijn elk verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de wet, voor de verwerkingen die door of namens de gemeente worden uitgevoerd. De be-stuursorganen van de gemeente zijn de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders (college van B&W) en de gemeenteraad.
Voor de verwerking van ‘Klantbordgroep Duurzame Meedenkers’ is de verwerkingsverantwoordelijke Gemeente Uithoorn, afdeling Wonen en Werken. 

Verwerken van persoonsgegevens 

De gemeente verzamelt en verwerkt verschillende categorieën persoonsgegevens van haar inwoners. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (artikel 4, sub 1 van de AVG). Daar-onder valt ook uw (persoonlijk) e-mailadres.
Meldt u zich aan om deel te nemen  aan ‘Klankboardgroep Duurzame Meedenkers’ , dan registreert en gebruikt de gemeente Uithoorn uw e-mailadres. Uw e-mailadres zal gebruikt worden voor het ver-sturen van uitnodigingen van bijeenkomsten, agenda’s, notulen en om u te informeren over nieuwe ontwikkelen voor de klankbordgroep en duurzame projecten.

Grondslag van de verwerking

De gemeente mag alleen persoonsgegevens verwerken op basis van een van de grondsla-gen uit artikel 6 van de AVG. Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan deze gegevens te verwerken als de betrokkene daarvoor toestemming heeft gegeven (artikel 6, lid 1, onder a, van de AVG). De gemeente stuurt de uitnodigingen en informatie naar het door u opgegeven e-mailadres op basis van uw toestemming. U kunt zich opgeven voor de Klankbordgroep Duurzame Meedenkers door een e-mail te sturen naar duurzaamheid@uithoorn.nl. Bij aanmelding geef u uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van uw e-mailadres. 
U kunt uw toestemming altijd intrekken door u af te melden voor van de mailing met betrekking tot ‘Klankbordgroep Duurzame Meedenkers’.

Beveiliging persoonsgegevens

Artikel 32 van de AVG verplicht de gemeente Uithoorn om passende technische en organisa-torische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. De gemeente Uithoorn zorgt daarom voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

De gemeente Uithoorn mag uw e-mailadres niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking (artikel 5, eerste lid, sub e, AVG). Dit betekent dat de gemeente Uithoorn uw e-mailadres verwijdert zodra u aangeeft dat u de informatie niet langer wilt ontvangen.

Geen ontvangers, geen doorgifte, geen profilering, geen geautomatiseerde besluitvorming

De gemeente Uithoorn wisselt in het kader van deze verwerking  geen persoonsgegevens uit met andere organisatie onderdelen of andere organisaties. De persoonsgegevens worden niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt. Er worden geen profielen gebruikt. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

Contact 

Mocht u nog vragen hebben die niet in dit document of in het document met algemene informatie, worden beantwoord, of als u om een andere reden contact wilt opnemen met de gemeente in het kader van privacy of gegevensbescherming. Neem dan contact op met de Functionaris voor de Gegevensbescherming via fg@Uithoorn.nl.

Uw rechten uitoefenen en klachten

Als inwoner of belanghebbende kunt u uw rechten bij de gemeente Uithoorn uitoefenen. Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten kunt u contact met ons opnemen. Kijk op de website voor de diverse mogelijkheden. Wanneer u een klacht heeft over het handelen van de gemeente Uithoorn, kijk dan op Klacht over de gemeente indienen.

Wijzigingen     

Dit document is vastgesteld op 15-5-2020.