Privacyverklaring Zwerfafvalacties

De gemeente Uithoorn verwerkt persoonsgegevens van vrijwilligers op een zorgvuldige en veilige manier in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. In het document met algemene informatie over het verwerken van persoonsgegevens door de gemeente Uithoorn zijn de uitgangspunten beschreven ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente Uithoorn en is informatie te vinden over hoe je jouw rechten kunt uitoefenen.

Algemeen

In dit document, welke specifiek betrekking heeft op de persoonsgegevens verwerking van vrijwilligers met betrekking tot het gebruik van uw privéadres gegevens geven we nadere informatie over de doelen en grondslagen. Vanwege nieuwe wetgeving of andere ontwikkelingen, past de gemeente Uithoorn regelmatig haar processen aan. Dit kan ook wijzigingen inhouden ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. Het is daarom raadzaam om regelmatig de documenten met algemene en specifieke informatie over het verwerken van persoonsgegevens door de gemeente Uithoorn te raadplegen. Aan het einde van het document staat aangegeven wanneer deze voor het laatst is aangepast.

De verantwoordelijke

De bestuursorganen van de gemeente Uithoorn zijn elk verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de wet, voor de verwerkingen die door of namens de gemeente worden uitgevoerd. De bestuursorganen van de gemeente zijn de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders (college van B&W) en de gemeenteraad. Voor de verwerkingen van persoonsgegevens in het kader van het versturen van attenties is de verwerkingsverantwoordelijke het college van B&W. De gemeente Uithoorn heeft een Functionaris Gegevensbescherming. 

Verwerken van persoonsgegevens

De gemeente Uithoorn verzamelt en gebruikt verschillende categorieën persoonsgegevens van haar vrijwilligers. Het zal afhangen van de specifieke verwerking welke persoonsgegevens precies zullen worden verwerkt, en voor welk doel. Deze en overige relevante informatie worden hieronder weergegeven.

Doel

Het doel van de verwerking is:

  • Vrijwilligers te mogen benaderen voor nieuwe acties/bijeenkomsten;
  • Attentie naar het privé adres vanwege deelname aan een vrijwilligersactie of bijzondere prestatie;
  • Persoonsgegevens bewaren voor vrijwilligersverzekering.

Wettelijke grondslag

De wettelijke grondslag voor deze verwerking vind je in artikel 6 lid 1 sub a “de betrokkende heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meerdere specifieke doeleinde”.

Categorieën persoonsgegevens

Hiervoor gebruikt Duo+ in opdracht van de gemeente Uithoorn de volgende categorieën persoonsgegevens: Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres.

Gebruik door derden

De gemeente Uithoorn deelt geen gegevens met derde, tenzij de attenties bezorgd moeten worden door een externe leverancier, zoals een bloemist, bakker of koerier etc. die de gegevens nodig heeft om jouw attentie af te kunnen leveren. Er wordt geen profilering gebruikt. Er vindt geen handmatige en/of geautomatiseerde besluitvorming plaats. De persoonsgegevens worden niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens die gebruikt worden voor het genoemde doel, worden verzameld uit de persoonsapplicatie. Deze persoonsgegevens blijven één jaar bewaard. Of nadat u niet meer woonachtig (in genoemde gemeente) of in staat bent deze uit te voeren zoals in deze overeenkomst is opgenomen.

Contact

Voor vragen over persoonsgegevens kun je mailen naar: fg@uithoorn.nl.

Uw rechten uitoefenen en klachten

Als belanghebbende is het mogelijk uw rechten bij gemeente Uithoorn uit te oefenen. Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten is het mogelijk om contact met ons opnemen door het aanmaken van een schriftelijk verzoek tot het wijzigen van uw gegevens.

Wijzigingen

Dit document is gewijzigd op 14 februari 2023.