Privacyverklaring Enquête Hondenbeleid

Deze specifieke informatie moet worden gelezen in aanvulling op en in samenhang met de algemene informatie over het verwerken van persoonsgegevens door de gemeente Uithoorn en beleidskader privacy en gegevensbescherming.

Algemeen

De gemeente Uithoorn verwerkt persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. In het document met algemene informatie over het verwerken van persoonsgegevens door de gemeente Uithoorn zijn de uitgangspunten beschreven ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente en is informatie te vinden over hoe u uw rechten kunt uitoefenen. In dit document geven we nadere informatie over de doelen en grondslagen.

Vanwege nieuwe wetgeving of andere ontwikkelingen, past de gemeente regelmatig haar processen aan. Dit kan ook wijzigingen inhouden ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. Het is daarom raadzaam om regelmatig de documenten met algemene en specifieke informatie over het verwerken van persoonsgegevens door de gemeente Uithoorn te raadplegen. Aan het einde van het document staat aangegeven wanneer deze voor het laatst is aangepast.

De verantwoordelijke

De bestuursorganen van de gemeente zijn elk verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de wet, voor de verwerkingen die door of namens de gemeente worden uitgevoerd. De bestuursorganen van de gemeente zijn de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders (college van B&W) en de gemeenteraad.
Voor de verwerkingen van Enquête hondenbeleid is de verwerkingsverantwoordelijke het college van B&W. 
De gemeente Uithoorn heeft een functionaris voor de gegevensbescherming. U kunt contact opnemen via fg@uithoorn.nl.

Verwerken van persoonsgegevens

De gemeente verzamelt en gebruikt verschillende categorieën persoonsgegevens van haar inwoners. Het zal afhangen van de specifieke verwerking welke persoonsgegevens precies zullen worden verwerkt, en voor welk doel. Deze en overige relevante informatie worden hieronder weergegeven.

Doel

Het doel is het verkrijgen van informatie over het huidige hondenbeleid.

Grondslag

De gemeente verwerkt deze persoonsgegevens op basis van toestemming. Deelname verloopt via de website www.uithoorndenktmee.nl. Een e-mailadres wordt vooraf gevraagd om bij interesse de resultaten van de enquête te ontvangen en/of deel te nemen aan het opstellen van het beheerplan.

Categorieën persoonsgegevens

Hiervoor gebruikt de gemeente de volgende categorieën persoonsgegevens: e-mailadres.

Geen ontvangers, geen doorgifte, geen profilering, geen geautomatiseerde besluitvorming

De gemeente Uithoorn wisselt in het kader van de enquête geen persoonsgegevens uit met andere organisaties. Er worden geen profielen gebruikt. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. De persoonsgegevens worden buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt. Hiervoor zijn passende waarborgen aanwezig, in de vorm van het Privacy Shield (VS).

Bewaartermijn

De gemeente bewaart persoonsgegevens voor zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar taken, of zoals is bepaald in de Archiefwet. De persoonsgegevens worden bewaard zolang de enquête loopt, daarna worden de persoonsgegevens vernietigd.

Afmelden

U kunt zich altijd afmelden voor deelname aan de enquête, mail naar gemeente@uithoorn.nl onder vermelding van enquête hondenbeleid.

Contact

Voor vragen over persoonsgegevens kunt u mailen naar fg@uithoorn.nl. Voor overige vragen mail naar gemeente@uithoorn.nl.

Uw rechten uitoefenen en klachten

Als inwoner of belanghebbende kunt u uw rechten bij de gemeente Uithoorn uitoefenen. Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten kunt u contact met ons opnemen. Kijk op de website voor de diverse mogelijkheden. Wanneer u een klacht heeft over het handelen van de gemeente Uithoorn, kijk dan op Klacht over de gemeente indienen

Wijzigingen

Dit document is vastgesteld op 20 augustus 2019.