Privacyverklaring Challenge Uithoorn in beweging

Deze specifieke informatie moet worden gelezen in aanvulling op en in samenhang met de algemene informatie over het verwerken van persoonsgegevens door de gemeente Uithoorn en beleidskader privacy en gegevensbescherming.

Deze informatie vind je op Privacyverklaring.

Algemeen

De gemeente Uithoorn verwerkt persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. In het document met algemene informatie over het verwerken van persoonsgegevens door de gemeente Uithoorn zijn de uitgangspunten beschreven ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente en is informatie te vinden over hoe je jouw rechten kunt uitoefenen. In dit document, welke specifiek betrekking heeft op de persoonsgegevens verwerking met betrekking tot het gebruik van scanauto’s geven we nadere informatie over de doelen en grondslagen.

Vanwege nieuwe wetgeving of andere ontwikkelingen, past de gemeente regelmatig haar processen aan. Dit kan ook wijzigingen inhouden ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. Het is daarom raadzaam om regelmatig de documenten met algemene en specifieke informatie over het verwerken van persoonsgegevens door de gemeente Uithoorn te raadplegen. Aan het einde van het document staat aangegeven wanneer deze voor het laatst is aangepast. 

De verantwoordelijke

De bestuursorganen van de gemeente zijn elk verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de wet, voor de verwerkingen die door of namens de gemeente worden uitgevoerd. De bestuursorganen van de gemeente zijn de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders (college van B&W) en de gemeenteraad.
Voor de verwerking van ‘Challenge Uithoorn in beweging’ is de verwerkingsverantwoordelijke Gemeente Uithoorn, afdeling Samenleving.
De gemeente Uithoorn heeft een functionaris voor de gegevensbescherming. U kunt contact opnemen via fg@uithoorn.nl.

Verwerken van persoonsgegevens 

De gemeente verzamelt en gebruikt verschillende categorieën persoonsgegevens van haar inwoners of medewerkers. Het zal afhangen van de specifieke verwerking welke persoonsgegevens precies zullen worden verwerkt, en voor welk doel. Deze en overige relevante informatie worden hieronder weergegeven. 
Bij het deelnemen aan ‘Challenge Uithoorn in beweging’ wordt het e-mailadres door de gemeente Uithoorn geregistreerd en gebruik. Uw e-mailadres kan eventueel ook reeds gebruikt worden om contact met u te zoeken over de ingestuurde foto, video of digitale afdruk. We zouden dit kunnen gebruiken voor onze social media kanalen. We vragen voor gebruik altijd om uw toestemming.  

Doel 

Er wordt een challenge georganiseerd, waarbij iedereen op eigen gelegenheid een sportieve “prestatie” kan vastleggen. Wandelen, fietsen, roeien, hardlopen, skaten, wat je sport of beweging ook is. Men legt die prestatie vast met een foto, video of sport-app (Strava, Runkeeper, etc) zodat duidelijk zichtbaar dat men heeft bewogen of gesport.

Wettelijke grondslag

De wettelijke grondslag voor deze verwerking vindt u in art6 lid1 sub a “de betrokkende heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meerdere specifieke doeleinde”. 

Beveiliging persoonsgegevens

Artikel 32 van de AVG verplicht de gemeente Uithoorn om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. De gemeente Uithoorn zorgt daarom voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Categorieën persoonsgegevens 

  • E-mail adres
  • ingestuurde foto, video of digitale afdruk

Ontvangers, doorgifte, profilering, handmatige en/of geautomatiseerde besluitvorming

Er wordt geen profilering gebruikt. Er vindt geen handmatige en/of geautomatiseerde besluitvorming plaats. De persoonsgegevens worden niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt. 

Bewaartermijn

Uw e-mail gegevens voor de Challenge worden in een mailbox bewaard en na 1 maart 2020 wordt de mailbox met inhoud verwijderd.

Contact 

Voor vragen over persoonsgegevens kunt u mailen naar fg@uithoorn.nl. Voor overige vragen mail naar sportbeleid@uithoorn.nl .

Uw rechten uitoefenen en klachten

Als belanghebbende is het mogelijk jouw rechten bij de gemeente Uithoorn uit te oefenen. Voor meer informatie over het uitoefenen van jouw rechten is het mogelijk om contact met ons opnemen. Kijk op de website voor de diverse mogelijkheden. Wanneer u een klacht heeft over het handelen van de gemeente Uithoorn, kijk dan op Melden.   

Wijzigingen 

Dit document is vastgesteld op 10 december 2020.