Greenport Aalsmeer

Greenport Aalsmeer houdt ondernemersverkenningen in Uithoornse gebieden: Kernglastuinbouwgebied De Kwakel, Ruilverkaveling (Steenwijkerveld) en Tussen Noordammerweg en Poelweg. De Greenport Aalsmeer is een onafhankelijke organisatie waarin bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden samenwerken aan versterking van de glastuinbouw in de regio. De gemeente Uithoorn is een actieve partner in deze samenwerking.

Toekomstbestendigheid gemeentelijke Greenportgebieden

De gemeente zet zich in voor de toekomstbestendigheid van de gemeentelijke Greenport gebieden. De afgelopen jaren zijn met alle partners in de Greenport Aalsmeer stappen gezet voor een toekomstbestendige glastuinbouw en het veranderen van gebieden die niet meer kansrijk zijn voor glastuinbouw. Een gezamenlijke visie kan de kansen voor zowel de leefbaarheid als de economie vergroten.

Ondernemersverkenning

De gemeente en Greenport Aalsmeer hebben gemerkt dat in de Uithoornse Greenport gebieden Ruilverkaveling (Steenwijkerveld e.o.) en tussen Noordammerweg en Poelweg de glastuinbouw onder druk staat en dat er zich door de jaren heen ook niet-sierteeltgerelateerde bedrijvigheid aanwezig zijn. Om een toekomstperspectief voor deze gebieden te kunnen bepalen zullen Ondernemersverkenningen worden uitgevoerd, gevolgd door een gebiedsvisietraject.

Ondernemers maken deze regio. Zij zijn van groot belang voor de ontwikkeling van de tuinbouw in de Greenport Aalsmeer. Greenport Aalsmeer voert nu ondernemersverkenningen uit onder de glastuinbouwondernemers. Dit doen ze om een goed beeld te krijgen hoe de sector in uw gebied er voor staat en om te kunnen helpen in zijn toekomstige ontwikkeling. De gemeente ondersteunt Greenport Aalsmeer bij deze ondernemersverkenningen. Het gaat hier om de gebieden: Kernglastuinbouwgebied De Kwakel, Ruilverkaveling (Steenwijkerveld) en Tussen Noordammerweg en Poelweg.

Persoonlijke gesprekken

Per gebied is het belangrijk om te weten wie wil doorgaan, uitbreiden, verplaatsen, stoppen of andere bedrijvigheid wil ontwikkelen. Het inzicht per onderneming leidt tot een totale analyse met een kansenkaart per gebied en voor de hele Greenport Aalsmeer. De individuele gegevens blijven vertrouwelijk en anoniem.

Vertrouwenspersoon

Greenport Aalsmeer heeft Paul van der Hoorn, Hans Eelman en Jan Driessen als onafhankelijk vertrouwenspersonen gevraagd met u als ondernemer een persoonlijk gesprek te voeren. Zij hebben gewerkt in onze regio en kennen al veel bedrijven in het gebied. Tijdens het gesprek heeft u de gelegenheid uw ideeën over de toekomst van het gebied te geven. Tijdens de interviews worden de belangen van elke ondernemer nadrukkelijk in bekeken.

Vertrouwelijkheid Informatie

Eén van de drie vertrouwenspersonen neemt contact met het bedrijf op om een afspraak voor een persoonlijk interview te maken. De informatie uit de interviews wordt vertrouwelijk behandeld! De informatie wordt alleen geanonimiseerd verwerkt in het onderzoeksresultaat. De informatie wordt wel openbaar als u zelf aangeeft dat u de gegevens 1 op 1 wilt delen met de Greenportorganisatie.

Gebiedsvisies

Met de resultaten van de gesprekken gaan we in de genoemde deelgebieden samen met de ondernemers aan de slag om een Gebiedsvisie te ontwikkelen. Hierdoor kan gericht actie worden ondernomen die ten goede komt aan de gebieden.

Resultaten onderzoek

Vanaf mei koppelen de onderzoekers de eerste resultaten aan u terug in een plenaire bijeenkomst. Greenport Aalsmeer en gemeente Uithoorn zijn daarbij aanwezig. Hiervoor ontvangt u nog een uitnodiging.

Contact

Mocht u vooraf vragen hebben, bel dan met Jan Driessen via (06) 57 10 97 52. Wij kijken ernaar uit met u samen te werken aan de vitaliteit van de (voormalige) glastuinbouwgebieden!