Zienswijze ''Tijdelijke regeling groot onderhoud banenstelsel Schiphol 2023''

Geachte minister Harbers, 

Momenteel bereidt u samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de 'Tijdelijke regeling groot onderhoud banenstelsel Schiphol 2023' voor. De regeling legt, vanwege de onderhoudswerkzaamheden in 2023, vervangende grenswaarden vast voor de geluidbelasting in de handhavingspunten. Ook worden in de periodes van de werkzaamheden andere voorkeursbaancombinaties aangewezen en wordt vrijstelling verleend voor het gebruik van alternatieve banen in nachtelijke periodes. Namens de gemeente Uithoorn maak ik graag van de gelegenheid gebruik om op de tijdelijke regeling te reageren omdat met name het toestaan van nachtvluchten op de Aalsmeerbaan grote gevolgen heeft voor onze inwoners. 

Zorgvuldig afwegingskader voor toestaan nachtvluchten 

Het groot baanonderhoud van Schiphol kan extra (geluids)overlast opleveren voor omwonenden omdat op een andere manier wordt gevlogen dan in een situatie zonder onderhoud en een deel van het vliegverkeer in de onderhoudsperiodes op andere banen wordt afgehandeld. lk stel het dan ook zeer op prijs dat u belanghebbenden en andere betrokkenen de mogelijkheid biedt om te reageren op de voorgestelde regeling. 

In het afwegingskader van de tijdelijke regeling geeft u aan dat de onderhoudswerkzaamheden zo min mogelijk overlast voor omwonenden moeten opleveren (pag. 2 IAK). Ondanks deze toezegging, liggen daar onze grootste zorgen. Al jarenlang geeft de gemeente Uithoorn bij Schiphol, maar ook bij uw ministerie, aan dat de grens van overlast aI lang geleden is bereikt. De groei van het aantal vliegbewegingen op Schiphol is de laatste jaren vooral op de Aalsmeerbaan terechtgekomen. Hierdoor is de (geluids)overlast in de Zuidoosthoek onevenredig zwaar toegenomen. De rustmomenten tussen de vluchten door worden korter, terwijl er over langere perioden op de dag gevlogen wordt. Het tijdelijk toestaan van nachtvluchten op de Aalsmeerbaan, een secundaire baan, gedurende een periode van veertien weken leidt dan ook tot grote zorgen en vragen bij onze inwoners. Zeker omdat het merendeel van de woningen niet tegen geluid geïsoleerd is, en onze inwoners hierdoor extra kwetsbaar zijn aIs het gaat om nachtrust. 

Graag vraag Ik u daarom met klem om in uw besluit een zorgvuldige afweging te maken over het tijdelijk toestaan van nachtvluchten op de Aalsmeerbaan en hierbij eventuele alternatieven, het geschetste tijdspad en mogelijkheden tot handhaving grondig te bestuderen en onderbouwen. Omstandigheden waaronder de wijziging is toegestaan moeten ook expliciet en concreet worden gemaakt, zoals de harde wind die leidt tot het niet kunnen gebruiken van de Kaagbaan. Indien nodig kan een vlucht immers ook worden uitgesteld, zoals regelmatig gebeurt bij andere verstoringen. 

Het tijdelijk toestaan van nachtvluchten op de Aalsmeerbaan dient, gezien de situatie van buitensporige geluidoverlast in de Zuidoosthoek, slechts na zorgvuldige afweging van het maatschappelijk belang en alleen als uiterste instrument ingezet te worden.

Graag lichten wij onze zienswijze nader toe. 

Hoogachtend, 

Ferry Hoekstra 
Wethouder Uithoorn, Schipholzaken