Uithoorn en Schiphol: genoeg is genoeg! Aanbevelingen Tweede Kamerverkiezingen in 2021

Uithoorn moet een gezonde en fijne plek blijven om te leven en onze kinderen op te laten groeien. Toename van de geluidshinder als gevolg van Schiphol is voor de inwoners en de gemeenteraad van Uithoorn en De Kwakel onacceptabel. De grens aan overlast die mensen kunnen verdragen is al lange tijd geleden bereikt. De geluidsoverlast moet daarom substantieel minder worden.

Wonen in Uithoorn of De Kwakel betekent ook wonen in de buurt van Schiphol. De luchthaven is een belangrijke werkgever in de regio en veel werknemers en ondernemers profiteren economisch van de luchthaven. Tegelijkertijd ervaren inwoners dat de (geluids)overlast de afgelopen jaren sterk is toegenomen. Mensen hebben zowel binnen- als buitenshuis last van (met name stijgende) vliegtuigen en houden ramen en deuren gesloten, zelfs in de zomer. Ook bestaan grote zorgen over gezondheidsrisico's door de uitstoot van schadelijke stoffen en zijn er nauwelijks meer rustmomenten gedurende de dag.

De balans tussen Schiphol en de leefomgeving is naar mening van de gemeente Uithoorn en veel van haar inwoners verstoord. Schiphol is gegroeid maar van minder hinder is, ondanks eerder gemaakte afspraken in het Aldersakkoord, nog steeds geen sprake. Na de ondertekening van het Aldersakkoord in 2008 groeide het aantal starts van de Aalsmeerbaan met ruim 63%, van 38.239 starts in 2008 naar 62.575 in 2019. Opmerkelijk is dat het gebruik van de preferente banen, wat moet resulteren in minder hinder in drukbevolkte gebieden, vrijwel gelijk bleef.

De overlast door de groei op de Aalsmeerbaan komt vooral terecht ten zuidoosten van Schiphol; in Uithoorn, De Kwakel, Aalsmeer en Kudelstaart. Hier wonen samen ruim 60.000 mensen die zowel overdag als ’s nachts overlast ervaren van vliegtuiglawaai en zich grote zorgen maken over hun veiligheid en gezondheid. De eerder gemaakte afspraken tussen het Rijk, de sector en de omgeving om actief werk te maken van hinderbeperking zijn tot ongenoegen van onze inwoners nog steeds niet gerealiseerd.

Om de balans tussen Schiphol en haar omgeving te herstellen doet de gemeente Uithoorn een beroep op u als aanstaande volksvertegenwoordiger. Zorg er samen met ons voor dat het vertrouwen van inwoners hersteld wordt en dat gemeenten in de buurt van Schiphol een gezonde en prettige plek blijven om te wonen en te leven.

Genoeg is genoeg!

Standpunt Uithoorn Een toename van de geluidshinder als gevolg van Schiphol is voor de inwoners en de gemeenteraad van Uithoorn en De Kwakel onacceptabel. Genoeg is genoeg was ons standpunt ruim voordat de coronacrisis uitbrak. We zetten toen al in op minder hinder omdat de grens van overlast lang geleden was bereikt. De geluidsoverlast moet daarom substantieel minder worden. Nu er door de coronacrisis nauwelijks meer boven Uithoorn en de Kwakel gevlogen wordt, beseffen inwoners pas wat hen al die tijd is ontnomen; rust en stilte. Schiphol is belangrijk voor de economie en werkgelegenheid, maar terug naar hoe het voor de crisis was, is voor Uithoorn ondenkbaar.
Wat doet de gemeente al? Overleg met de sector over welke (aanvullende) hinderbeperkende maatregelen haalbaar zijn.
 
Aanbeveling Eerder gemaakte afspraken over hinderbeperking moeten alsnog op korte termijn worden nagekomen. Hinderbeperking die als gevolg van het Aldersakkoord (2008) is gerealiseerd of nog gerealiseerd moet worden, telt niet mee in maatregelen voor hinderbeperking bij eventuele groei. Voorkom toename van de geluidshinder. 

Zorgvuldig proces bij ontwikkeling Schiphol

Standpunt Uithoorn Om het vertrouwen van de samenleving in de overheid en de sector te herstellen is een zorgvuldig besluitvormingsproces over de toekomst van de luchtvaart essentieel.
Wat doet de gemeente al? Uitgebreide consultatie (najaar 2019) onder inwoners en ondernemers van Uithoorn over de ontwikkeling van Schiphol. Dit heeft geleid tot een breed aangenomen raadsmotie met het credo ‘genoeg is genoeg!’
Aanbeveling Het huidige gebruik van de norm ‘ernstig gehinderden’ doet geen recht aan de overlast die onze inwoners ervaren. Kom, in samenspraak met gemeenten en omwonenden, tot een concrete definitie van hinderbeperking die controleerbaar en handhaafbaar is. Neem geen overhaast besluit over de ontwikkeling van Schiphol en rond onderzoeken op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu eerst zorgvuldig af. Maak een ‘pas op de plaats’ als de resultaten van deze onderzoeken aantonen dat de kwaliteit van de leefomgeving verslechtert bij groei van het aantal vliegbewegingen. Neem geluiden van
omwonenden serieus mee in de overwegingen en betrek lokale bestuurders bij de besluitvorming.

Nieuwe governance structuur luchtvaart

Standpunt Uithoorn Gemeenten die veel overlast ervaren moeten zichzelf kunnen vertegenwoordigen in de besluitvorming over Schiphol.
Wat doet de gemeente al? Op bestuurlijk en ambtelijk niveau in gesprek met het Rijk, de provincie en gemeenten om de belangen van Uithoorn te behartigen.
Aanbeveling Kom tot een transparante overlegstructuur voor de luchtvaart waarbij gemeenten als Uithoorn (die relatief veel overlast ervaren) aan de tafels zitten waar afspraken gemaakt worden.