Motie Schiphol: minder vliegen is minder hinder

De gemeenteraad van Uithoorn, in vergadering bijeen op 4 maart 2021; 

Constaterende dat: 

  1. De Uithoornse raad, college en ambtenaren zich al jarenlang inzetten om de hinder van Schiphol te verminderen via overleg en lobby; 
  2. Dit proces wel tot resultaten heeft geleid maar nog niet het gewenste effect heeft opgeleverd voor Uithoorn en de situatie alleen maar verslechterd is; 
  3. De vooruitzichten voor de post-coronatijd niet beter worden gelet op de ontwikkelingen rondom de luchtvaartnota etc.; 
  4. Gemeenten binnen de BRS het erover eens zijn dat niemand er op achteruit mag gaan; 
  5. Er een kentering is waar te nemen in de maatschappelijke en politieke discussie door het stellen van een plafond aan het aantal vluchten of een maximum van hoeveelheid CO2-emissies van vertrekkende vluchten. 

Overwegende dat: 

  1. Terug naar hoe het was (pre-corona) voor ons ondenkbaar is; 
  2. Onder de huidige omstandigheden en vooruitzichten wij geen andere oplossing zien voor hinderbeperking, anders dan het verminderen van het maximaal aantal vluchten op Schiphol;
  3. Het rapport van de Werkgroep Toekomst Luchtvaart een scenario schetst dat bij een significant lager aantal vluchten een goede balans tussen economie en omgeving mogelijk is. 

Spreekt uit: 

  • vast te houden aan het nakomen van eerder gemaakte afspraken in het Aldersakkoord over hinderbeperking in de Zuidoosthoek; 
  • en daarnaast het standpunt in te nemen en uit te dragen dat het significant verminderen van het aantal vluchten ten opzichte van het referentiejaar 2019, de enig haalbare oplossing is om, met inachtneming van punt 4 uit de constateringen, hinderbeperking te realiseren. 

En gaat over tot de orde van de dag.