Kabinetsfiche

Uithoorn moet nu en in de toekomst een gezonde plek zijn om te leven en onze kinderen op te laten groeien. De geluidshinder als gevolg van Schiphol is voor de inwoners en de gemeenteraad van Uithoorn onacceptabel. De grens aan overlast die mensen kunnen verdragen is al lange tijd geleden bereikt. De geluidsoverlast moet daarom substantieel minder worden. 

Wonen in Uithoorn of De Kwakel betekent ook wonen in de buurt van Schiphol. De luchthaven is een belangrijke werkgever in de regio en veel werknemers en ondernemers profiteren economisch van de luchthaven. Tegelijkertijd ervaren inwoners dat de (geluids)overlast de afgelopen jaren sterk is toegenomen en de luchtkwaliteit is verslechterd. Inwoners hebben zowel binnen- als buitenshuis last van vliegtuigen en houden ramen en deuren gesloten, zelfs in de zomer. Er zijn nauwelijks meer rustmomenten gedurende de dag. Ook hebben mensen grote zorgen over gezondheidsrisico's, bijvoorbeeld door de uitstoot van schadelijke stoffen. De balans tussen Schiphol en de leefomgeving is naar mening van de gemeente Uithoorn en haar inwoners verstoord. Schiphol is gegroeid maar van minder hinder is, ondanks eerdere intenties en gemaakte afspraken uit het Aldersakkoord, nog steeds geen sprake.  Na de ondertekening van het Aldersakkoord groeide het aantal starts van de Aalsmeerbaan explosief, terwijl het gebruik van de preferente banen vrijwel gelijk bleek.  En dat is opmerkelijk, aangezien de Aalsmeerbaan géén primaire baan is en zo moet worden ingezet dat de dichtbevolkte gebieden onder de rook van Schiphol zoveel mogelijk ontzien worden. 

De overlast door de groei op de Aalsmeerbaan komt vooral terecht ten zuidoosten van Schiphol; in Uithoorn, De Kwakel, Aalsmeer en Kudelstaart. Hier wonen samen ruim 60.000 mensen die zowel overdag als ’s nachts overlast ervaren van vliegtuiglawaai en zich grote zorgen maken over hun veiligheid en gezondheid. De eerder gemaakte afspraken tussen het Rijk, de sector en de omgeving om actief werk te maken van hinderbeperking zijn tot ongenoegen van onze inwoners nog steeds niet gerealiseerd. Dit kan zo niet langer. Nu er door de coronacrisis minder boven Uithoorn gevlogen wordt, beseffen inwoners pas wat hen al die tijd ontnomen is. Schiphol is belangrijk voor de economie en werkgelegenheid, maar terug naar hoe het was, is voor Uithoorn ondenkbaar.

De gemeente Uithoorn is van mening dat elke aanpassing betreffende de luchtvaartsector tot in ieder geval een vermindering van de huidige (geluid)hinder en daarnaast ook tot een vermindering van de hierbij behorende uitstoot van schadelijke stoffen moet leiden. Niet alleen per saldo over een groot gebied, maar zeker voor de meest zwaarbelaste gebieden, zoals Uithoorn. Echter, de maatregelen die nu voorliggen om de hinder te beperken, leiden er in de meeste gevallen toe dat vooral hinderverplaatsing gerealiseerd wordt. Met andere woorden: verbetering in het ene gebied, leidt tot verslechtering in andere gebieden. Om te voorkomen dat iemand er op achteruit gaat, heeft de gemeenteraad van Uithoorn op 4 maart jl. een motie aangenomen. In deze motie staat dat de afspraken uit het Aldersakkoord over hinderbeperking in de Zuidoosthoek (het zwaarbelaste gebied waar Uithoorn ook in ligt) nagekomen moeten worden. Daar komt bij dat het verminderen van het aantal vluchten de enige haalbare oplossing lijkt om hinder te beperken als men de wens respecteert dat de leefomgeving er niet op achteruit mag gaan. 

Om de balans tussen Schiphol en haar omgeving duurzaam te herstellen doet de gemeente Uithoorn een beroep op u als formateur. Zorg, samen met de partijen die aan tafel zitten, dat het vertrouwen van inwoners hersteld wordt en dat gemeenten in de buurt van Schiphol een gezonde en fijne plek blijven om te wonen.

Genoeg is genoeg!

  • Standpunt Uithoorn. De geluidshinder als gevolg van Schiphol is voor de inwoners en de gemeenteraad van Uithoorn onacceptabel. Genoeg is genoeg was ons standpunt ruim voordat de coronacrisis uitbrak. We zetten toen al in op minder hinder omdat de grens van overlast lang geleden was bereikt. De geluidsoverlast moet substantieel minder worden.  Voor onze inwoners is meer rust en schone lucht een absolute noodzaak. 
  • Wat doet de gemeente al? Met de sector in gesprek over welke (aanvullende) hinderbeperkende en duurzame maatregelen haalbaar zijn.
  • Aanbeveling. Eerder gemaakte afspraken over hinderbeperking moeten alsnog op korte termijn worden nagekomen. Hinderbeperking die als gevolg van het Aldersakkoord (2008) is gerealiseerd of nog gerealiseerd moet worden, telt niet mee in maatregelen voor hinderbeperking bij eventuele groei.  Daar komt bij dat het verminderen van het aantal vluchten de enige haalbare oplossing is om hinder te beperken als men de wens respecteert dat niemand er op achteruit mag gaan. 

Zorgvuldig proces bij ontwikkeling Schiphol

  • Standpunt Uithoorn. Om het vertrouwen van de samenleving in de overheid en de sector te herstellen is een zorgvuldig besluitvormingsproces over de toekomst van de luchtvaart essentieel. 
  • Wat doet de gemeente al? Uitgebreide consultatie (najaar 2019) onder inwoners en ondernemers van Uithoorn over de ontwikkeling van Schiphol. Dit heeft geleid tot een breed aangenomen raadsmotie met het credo ‘genoeg is genoeg!’
  • Aanbeveling. Het huidige gebruik van de norm ‘ernstig gehinderden’ doet geen recht aan de overlast die onze inwoners ervaren. Het gaat om het gemiddelde geluid dat omwonenden ervaren. Kom, in samenspraak met gemeenten en omwonenden, tot een concrete definitie van hinderbeperking die controleerbaar en handhaafbaar is. Neem geen overhaast besluit over de ontwikkeling van Schiphol en rond onderzoeken op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu eerst zorgvuldig af. Maak een ‘pas op de plaats’ als de resultaten van deze onderzoeken aantonen dat de kwaliteit van de leefomgeving verslechtert bij groei van het aantal vliegbewegingen. Neem geluiden van omwonenden serieus mee in de overwegingen en betrek lokale bestuurders bij de besluitvorming.

Nieuwe governance structuur luchtvaart 

  • Standpunt Uithoorn. Gemeenten die veel overlast ervaren moeten zichzelf kunnen vertegenwoordigen in de besluitvorming over Schiphol.
  • Wat doet de gemeente al? Op bestuurlijk en ambtelijk niveau in gesprek met het Rijk, de provincie en gemeenten om de belangen van Uithoorn te behartigen.
  • Aanbeveling. Kom tot een transparante overlegstructuur voor de luchtvaart waarbij gemeenten als Uithoorn aan tafel zitten, daar waar afspraken gemaakt worden. Wij zijn het eens met het bestuurlijke gesprek in de bestuurlijke kolom zoals de heer Van Geel in zijn advies aandraagt. Wel zijn wij van mening dat gemeenten in de zwaarbelaste gebieden een andere positie hebben dan gemeenten die verder weg liggen. Hoewel steeds meer gemeenten van zich laten horen omdat zij overlast ervaren, is de belasting niet voor iedereen gelijk. De gemeenten die dicht bij Schiphol liggen en de meeste overlast ervaren, moeten zichzelf kunnen vertegenwoordigen. Tevens houden wij een pleidooi voor een zorgvuldige bewonersparticipatie, met ook hier aandacht voor de verschillende belangen en de relatie tot de mate van hinder.