Rioolaansluiting aanvragen

De gemeente zorgt voor de aansluiting van gebouwen op het riool. Bent u nog niet aangesloten? Dien een aanvraag in bij de gemeente.

U kunt uw woning of bedrijf aansluiten op de riolering. Daarvoor heeft u een rioolaansluitvergunning nodig. U vraagt een rioolaansluiting aan bij de gemeente, zie onderstaande formulieren. U kunt het ingevulde formulier afgeven aan de receptie tijdens de openingstijden van het gemeentehuis of ingescand mailen naar gemeente@uithoorn.nl.

Vergunning noodzakelijk 
In deze vergunning komen zaken aan de orde zoals:

 • Het tot stand brengen van de aansluiting(en);
 • De technische eisen aan de aansluiting;
 • Het onderhoud, de renovatie en de vervanging van de perceelaansluiting;
 • Wijziging en beëindiging van gebruik.

Misschien heeft u een rioolaansluiting nodig vanwege een verbouwing. Of door een andere activiteit waar u een vergunning voor heeft. Lees in dat geval eerst de voorschriften van uw vergunning(en) voordat u een rioolaansluiting aanvraagt.

U betaalt de kosten voor aanleg en aansluiting zelf.

Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een rioolaansluitvergunning: € 289,55 (tarief 2024).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen een beschikking binnen zes weken na verzending/afgifte van deze brief een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediende bij de burgemeester en wethouders van Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn. Een dergelijk bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam, om een voorlopige voorziening te vragen. Een gemotiveerd verzoekschrift kan daartoe tot hem gericht worden. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht. Volledigheidshalve wordt erop gewezen dat ook andere belanghebbenden tegen deze beslissing in bezwaren kunnen indienen. Verzocht wordt hiermee rekening te houden.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.