Kabels en leidingen aanleggen

U wilt kabels en leidingen in de grond aanleggen. Hiervoor vraagt u eerst toestemming aan de gemeente. Voor het leggen/hebben/onderhouden/verwijderen van kabels en leidingen in de openbare grond binnen de gemeente Uithoorn is een instemmingsbesluit nodig, of moet een melding worden gedaan op grond van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Uithoorn.

U moet ook een graafmelding doen. Dit doet u bij het Kabels en Leidingen Informatiecentrum (KLIC) van het Kadaster. U heeft geen toestemming nodig als het om eigen grond gaat en u dit zonder graafmachine doet.  

De volgende regels zijn van toepassing:  

 • Het handboek kabels en leidingen Uithoorn;
 • De Schaderegeling ingravingen kabels en leidingen Uithoorn;
 • De Verlegregeling kabels en leidingen Uithoorn.

Tracélengte: meer of minder dan 10 meter

Een instemmingsbesluit is vereist voor een tracélengte van meer dan 10 meter. Voor een tracélengte van minder dan 10 meter is een melding voldoende. Als het noodzakelijk is dat een weg volledig moet worden afgesloten, dient dit ten minste vier werkweken voor aanvang van de werkzaamheden afgestemd te worden met de gemeente.

U kunt een instemmingsbesluit aanvragen of een melding doen via de website van MOOR. De start van de werkzaamheden, ongeacht of er een instemmingsbesluit is verleend of een melding is gedaan, dient u ook te melden via MOOR.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Werkzaamheden bij oppervlaktewater

Als u werkzaamheden aan kabels of leidingen gaat uitvoeren in de buurt van oppervlaktewater (zoals een sloot, kanaal, gracht) of een waterkering (zoals een oever, dijk, kademuur), dan heeft u vaak ook een vergunning nodig op grond van de Waterwet. Soms is zo’n ‘watervergunning’ niet nodig, maar moeten de werkzaamheden wel uiterlijk vier of zes weken van tevoren bij het waterschap gemeld worden. 

Plaatsen van een bouwkeet

Bent u van plan een bouwkeet te plaatsen omdat de werkzaamheden een tijd in beslag nemen, dan dient u ook vergunning aan te vragen voor het plaatsen van een voorwerp op of aan de openbare weg.

 • U doet de KLIC-melding op zijn vroegst 20 werkdagen en op zijn laatst 3 werkdagen voor de graafwerkzaamheden.
 • De kabel- en leidinginformatie die u van het Kadaster krijgt, is tijdens het graven digitaal aanwezig op de graaflocatie.

Er zijn kosten voor het aanvragen van het instemmingsbesluit of de melding, de vergunning c.q. instemming, deze zijn direct bij de aanvraag in MOOR zichtbaar.

De vergunning moet aangevraagd worden door de netbeheerder of diens gemachtigde. Doe uw graafmelding bij het Kabels- en leidingeninformatiecentrum.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal met 6 weken verlengen.

U kunt bezwaar maken of in beroep gaan tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.