Gemeentegrond gebruiken

Wilt u een voorwerp in de openbare ruimte plaatsen? Bijvoorbeeld een puinbak, (afval)container, schaftkeet, toiletwagen of overig bouwmaterieel? Hiervoor vraagt u een vergunning aan bij de gemeente.

Gemeentegrond gebruiken

Voor de aanvraag van een vergunning om gemeentegrond te gebruiken, heeft u nodig:

 • een situatietekening van de locatie waar de voorwerpen worden geplaatst. 

De vergunning kan worden geweigerd als:

 • Het beoogde gebruik schade toebrengt aan de weg;
 • Het beoogde gebruik gevaar oplevert voor de bruikbaarheid of een belemmering vormt voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg;
 • Het beoogde gebruik gevaar, hinder of overlast oplevert;
 • Het beoogde gebruik de openbare ruimte verontreinigt;
 • Het beoogde gebruik afbreuk doet aan het uiterlijk van de openbare ruimte. 

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken dan kunt u contact opnemen via gemeente@uithoorn.nl of telefoon 0297-513111.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.