PAS - stikstofdepositie

De Raad van State heeft op 29 mei 2019 uitspraak gedaan over de ‘Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). In dit bericht wordt uiteengezet welke gevolgen deze uitspraak heeft voor de gemeente Uithoorn. Er wordt eerst enige achtergrond informatie gegeven.

Besluit


In de uitspraak van mei 2019 heeft de Raad van State geoordeeld dat de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) niet meer geldig is als basis om toestemming te verlenen voor activiteiten die leiden tot een stikstoftoename ter plaatse van Natura 2000 gebieden. Activiteiten zijn bijvoorbeeld bouwprojecten en infrastructurele projecten waar een omgevingsvergunning voor nodig is.

De PAS werd van toepassing geacht op alle activiteiten die (konden) leiden tot een toename van stikstofdepositie. Daarbij ging het zowel om de gevolgen van directe emissies (bijvoorbeeld vanuit verwarmingsinstallaties, veestallen of industriële processen) als om de gevolgen van een toename aan verkeersbewegingen, of als gevolg van bouwverkeer. Vóór de uitspraak van de Raad van State konden initiatiefnemers bij hun vergunningaanvraag een beroep doen op de depositieruimte uit de PAS.

Dat hield in dat er meestal ruimte was om, op basis van een goede berekening, beperkt stikstof te mogen uitstoten in de buurt van Natura 2000 gebieden. Dit gebeurde aan de hand van een stikstofberekening met de rekenmodule genaamd ‘AERIUS Calculator’, aanvullend op een omgevingsvergunning. Afhankelijk van de hoogte van de stikstofdepositie had de initiatiefnemer een vergunning of melding in het kader van de Natuurbeschermingswet nodig. Het toekennen van de ontwikkelingsruimte gebeurde meestal door de provincie.

Wat betekent dit voor Uithoorn?


Nederland kent 160 Natura-2000 gebieden. De gemeente Uithoorn ligt in de buurt van twee Natura2000 gebieden. Op circa 3,5km en 11km afstand liggen respectievelijk de Natura-2000 gebieden Botshol en de Nieuwkoopse Plassen.

De effecten van de stikstof-uitspraak van de Raad van State zijn daarom ook in de gemeente Uithoorn merkbaar.

Voor een aantal kleine (bouw)projecten in onze gemeente zijn inmiddels berekeningen gemaakt op basis van de AERIUS-Calculator. De uitkomst van de berekeningen is dat er geen sprake is van stikstofdepositie. Voor grotere ontwikkelingsprojecten valt op dit moment niet uit te sluiten dat er sprake is van stikstofdepositie en deze projecten moeten nog worden onderzocht. Gevolgen vergunningsaanvraag Bij een vergunningsaanvraag voor een activiteit met stikstofemissie moet nu worden terugvallen op de Wet Natuurbescherming (Wnb). Daarbij geldt dat er geen ruimte meer is voor extra stikstofdepositie op Natura 2000 gebieden.

Voor nagenoeg alle vergunningsaanvragen waarbij er sprake is van een activiteit geldt dat de aanvrager een onderbouwing moet aanleveren waaruit moet blijken dat er geen sprake is van stikstofeffecten op een Natura-2000 gebied. Dit kan in eerste instantie op basis van de AERIUS calculator. Bij vergunningsaanvragen voor grotere projecten waarbij de AERIUS calculator niet toereikend is, is ook een ecologische voortoets nodig om de stikstofeffecten aan te tonen. In de meeste gevallen kan met de hierboven genoemde methoden worden volstaan.

Met de AERIUS Calculator moet voor een activiteit worden berekend wat de stikstofuitstoot is ten opzichte van de oude situatie, en deze moet op 0,0 uitkomen. Als de waarde op 0,0 uitkomt, dan kan de vergunning worden verleend of -in het geval van een bestemmingsplan- het plan worden vastgesteld. Wanneer blijkt dat er uit de berekening meer dan nul komt, dan moeten er maatregelen worden bedacht om met de stikstofuitstoot om te gaan. Er zijn diverse maatregelen mogelijk, maar het is aan te raden om de maatregelen getrapt te nemen en in een logische volgorde te nemen.

De berekening moet worden getoetst door de Provincie Noord-Holland, die dit heeft gemandateerd aan de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Deze calculator is een specialistische rekentool welke niet door de gemeente Uithoorn gebruikt of getoetst kan worden. Om deze reden zal de initiatiefnemer, bij activiteiten met stikstofemissie, zelf en op eigen kosten een berekening moeten laten doen ten behoeve van het initiatief. Waarvan de uitkomsten worden getoetst.

Meer informatie


Meer informatie over dit onderwerp vindt u op Noord-Holland.nl.