Spelregels Jeugdfonds Sport & Cultuur Uithoorn

Wil een kind graag op sport of aan cultuur doen, maar is er in het gezin te weinig geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! We zijn er ook voor zzp’ers met te weinig opdrachten of voor gezinnen met schulden. We betalen de contributie of het lesgeld en eventueel de benodigde spullen zoals sportkleding, dansschoenen of de huur van een instrument.

Hoe werkt het Jeugdfonds Sport & Cultuur?

Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen. Hier is een intermediair (tussenpersoon) voor nodig. Een intermediair is iemand die professioneel betrokken is bij het gezin. Iedere professional werkzaam in het
onderwijs, hulpverlening, welzijn of gezondheidszorg is een potentiële intermediair. Denk bijvoorbeeld aan een leerkracht, maatschappelijk werker of een buurtsportcoach.

Voor wie?

Er kan een aanvraag worden gedaan voor een kind als:

 • Het kind woont in de gemeente Uithoorn.
 • Een kind bij aanvang niet ouder is dan 17 jaar.
 • Ouders onvoldoende inkomen hebben en andere financieringsmogelijkheden voor de sport- of cultuurdeelname van hun kinderen ontbreken.
 • Er kunnen voor meerdere kinderen uit een gezin een aanvraag ingediend worden.

De financiële bijdrage – Sport & Cultuur

Er kan per kind één sport- óf cultuuractiviteit per 12 maanden worden aangevraagd. We betalen de benodigde contributie / lesgeld voor één jaar. Daarnaast vergoeden we maximaal € 100,- aan eventueel benodigde sport- of cultuurattributen. Als onderdeel van de contributie kan maximaal € 100,- aangevraagd worden voor kampen of sportweekenden. 

Hiervoor gelden wel enkele regels:

 • De contributie of het lesgeld wordt rechtstreeks overgemaakt naar de aanbieder, nadat de aanbieder ons een factuur heeft gestuurd. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur keert nooit geld uit aan het kind, de ouder(s) of aan de intermediair.
 • De werkelijke contributie/lesgelden en eventueel benodigde attributen worden door ons vergoed. Er is geen recht op een resterend bedrag.
 • Het Jeugdfonds Sport & Cultuur vergoedt niet met terugwerkende kracht.

Voor het aanvragen van attributen gelden daarnaast de volgende regels:

 • De attributen moeten gelijktijdig worden aangevraagd met de aanvraag voor de contributie/het lesgeld.
 • Na uitgifte van een waardebon voor de attributen door het Jeugdfonds Sport & Cultuur, hebben ouders 4 maanden de tijd om bij de betreffende winkel de waardebon in te leveren. Attributen kunnen alleen worden aangeschaft op vertoon van deze waardebon.
 • Waardebonnen verlengen is niet mogelijk.
 • Let op! Het is niet mogelijk om na de goedkeuring van de waardebon nog wijzigingen aan te brengen. Wij verzoeken ouders daarom vooraf bij de winkel te informeren of de benodigde attributen beschikbaar zijn.

Voor het aanvragen van een vergoeding voor kampen/sportweekenden gelden de volgende regels:

 • Een vergoeding kan op twee manieren worden aangevraagd:

o Bij het indienen van een aanvraag kan het benodigde bedrag bij het contributiebedrag worden opgeteld.

 • In het motivatieveld moet het bedrag apart benoemd staan, zodat duidelijk is welk deel voor contributie is en welk deel voor het kamp/sportweekend.

o Bij een lopende aanvraag kan het contributiebedrag worden opgehoogd. Dit is enkel mogelijk op verzoek van de intermediair.

 • De beoordeling van een bijdrage voor kampen/sportweekenden staat los van de beoordeling voor de contributie/lesgeld.
 • Er kan geen losstaande aanvraag worden ingediend voor een vergoeding van kampen/sportweekenden.
 • We vergoeden alleen kampen/sportweekenden bij dezelfde vereniging als waarvoor een aanvraag is of wordt ingediend.

De financiële bijdrage – Zwemles

Via het Jeugdfonds Sport & Cultuur is het mogelijk om op zwemles te gaan om diploma A en/of B te halen, met diplomagarantie. Deze aanvraag kan worden gedaan voor een periode van 2 jaar bij:

 • Zwembad De Waterlelie in Aalsmeer. Hier kan een aanvraag voor € 898,50 worden gedaan voor het A-diploma. Dit is inclusief inschrijfgeld, easyswim-pakje en toegangskaart. Als er structureel lessen gemist worden, hangen hier consequenties aan en vervalt mogelijk de diplomagarantie.
 • Het Veenweidebad in Mijdrecht. Hier kan een aanvraag voor € 950,- worden gedaan voor het A- en B-diploma. Dit is inclusief alle kosten. Indien een kind meer dan 6x per A-traject of 3x per B-traject de lessen mist (m.u.v. 6 weken zomervakantie en officiële feestdagen), dan vervalt de diplomagarantie.
 • Zwembad De Meerkamp in Amstelveen. Hier kan een aanvraag voor € 1.014,- worden gedaan voor het A-, B- en C-diploma. Dit is inclusief alle kosten. Indien een kind meer dan 5% van de lessen mist, vervalt de diplomagarantie.

Let op! De bijdrage voor het behalen van een A-, B- en/of C-diploma kan eenmalig worden aangevraagd. In de periode dat de zwemlesaanvraag loopt, kan één aanvraag bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur worden gedaan voor een andere sport óf cultuuractiviteit.

De aanvraag

De aanvraag wordt door de intermediair online ingediend via de website allekinderendoenmee.nl. De beoordeling of ouders in aanmerking komen voor een vergoeding van het Jeugdfonds Sport & Cultuur wordt uitgevoerd door de betrokken intermediair. Hierbij hoeft geen officiële check van het inkomen plaats te vinden door de intermediair. De intermediair motiveert de aanvraag door middel van het geven van globale informatie over de financiële situatie van de ouders. Zonder financiële motivatie wordt de aanvraag niet in behandeling genomen. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur gaat er van uit dat de intermediair een juiste inschatting kan maken en een schriftelijke motivatie is daarom voldoende.

De looptijd

 • Een aanvraag is altijd voor een periode van 1 jaar (m.u.v. zwemlesaanvragen), niet korter en niet langer.
 • Er moet ieder jaar een nieuwe (herhaal)aanvraag worden ingediend voor een kind. Een aanvraag met bijbehorende vergoeding loopt dus niet automatisch door.

Afhandeling van de aanvraag

 • Het streven is om een aanvraag binnen 3 weken in behandeling te nemen.
 • De status van de aanvraag kan door de intermediair worden ingezien in het digitale aanvraagsysteem.
 • De intermediair laat de ouders weten dat het kind mag sporten of mag deelnemen aan cultuur en geeft zo nodig de waardebon.
 • Er wordt naar gestreefd binnen drie weken na ontvangst van de factuur van de sportvereniging of cultuurinstelling te betalen.
 • De intermediair ziet er op toe dat het kind daadwerkelijk en voor langere tijd deelneemt aan de aangevraagde activiteiten. Na 4 maanden vraagt de intermediair of het kind nog aan het sporten of culturen is en beantwoordt de e-mail van het Jeugdfonds Sport & Cultuur hierover. Ouders/verzorgers werken mee aan vragen over de voortgang.

De activiteiten

 • Er worden alleen bijdragen verstrekt voor sportdeelname bij sportverenigingen die ofwel zijn aangesloten bij door NOC*NSF erkende sportbonden óf ingeschreven staan bij de KvK en minimaal 1 jaar bestaan. Voor cultuur worden alleen bijdragen verstrekt aan cultuurinstellingen of ZZP-Kunstdocenten die ingeschreven staan bij de KvK en minimaal 1 jaar bestaan.
 • Bij aanvragen voor teambalsporten, badminton en turnen/gymnastiek gelden aparte afspraken:

- Bij aanvragen die in de periode 1 juni t/m 31 december voor het hele seizoen worden ingediend, wordt de startdatum automatisch op 1 augustus en de einddatum op 31 juli gezet. Hierbij wordt de gehele contributie vergoed (incl. eventuele attributen tot max. € 100,-).
- Bij aanvragen die tussen 1 januari en 31 mei worden ingediend voor een half seizoen of korter, wordt de helft van de jaarcontributie vergoed (incl. eventuele attributen tot max. € 100,-). De einddatum van deze aanvraag zal op 31 juli gezet worden. Daarna kan zo nodig weer een nieuwe (herhaal)aanvraag worden gedaan voor het volgende seizoen.

Fitness wordt alleen vergoed onder de volgende voorwaarden:

 • Als er 1 jaar lang in groepsverband gefitnesst wordt, óf;
 • Als er een doorverwijzing is van een professionele zorgverlener vanwege gezondheidsredenen, óf;
 • Als het kind 15 jaar of ouder is.

Vragen?

Voor aanvullende vragen over het Jeugdfonds Sport & Cultuur in de gemeente Uithoorn kunt u contact opnemen met het lokale aanspreekpunt van het Jeugdfonds Sport & Cultuur:
Marco Bragonje van Videt Uithoorn via (06) 527 704 94 of marco@videt-uithoorn.nl.