Spelregels Jeugdfonds Sport & Cultuur Uithoorn

Gemeente Uithoorn vindt het belangrijk dat alle kinderen kunnen meedoen. Vaak betalen ouders de sport- of cultuuractiviteiten van hun kind, maar als dat financieel niet mogelijk is, probeert het Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland bij te springen.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt contributies, eventuele kleding en attributen tot een maximaal bedrag van € 225,- per jaar voor sport of € 450,- per jaar voor cultuur per kind. Van dit bedrag kan maximaal € 100,- besteed worden aan attributen. Indien gewenst kan er een apart bedrag worden aangevraagd voor zwemles met diplomagarantie A en/of B. Zie in onderstaande spelregels voor meer informatie hierover. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur vergoedt rechtstreeks de contributies aan de sportvereniging of cultuurinstelling. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur keert géén geld uit aan het kind of aan de ouder(s) of verzorger(s).

Om het Jeugdfonds Sport & Cultuur goed uit te voeren zijn er spelregels van toepassing:
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is gericht op kinderen tot en met 17 jaar die staan ingeschreven in de gemeente Uithoorn.

1. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur keert uit, ten behoeve van kinderen, wanneer de ouders een gezamenlijk inkomen hebben van maximaal 125% van het sociaal minimum of andere financieringsmogelijkheden voor sport- of kunstbeoefening ontbreken.
2. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur keert alleen uit wanneer andere financieringsmogelijkheden van de ouder(s) of verzorger(s) ontbreken en/of zijn uitgeput.
3. De bijdrage van het Jeugdfonds Sport & Cultuur bedraagt maximaal € 225,- per jaar voor sport of € 450,- per jaar voor cultuur.
4. De bijdrage van € 225,- is bedoeld voor een vergoeding van de contributie voor een sportvereniging en voor de aanschaf van sportkleding en sportattributen. De bijdrage van € 450,- is bedoeld voor een vergoeding van de contributie voor een cultuuractiviteit en voor de aanschaf van eventuele attributen voor deze activiteit. De vergoedingen worden in één aanvraag ingediend. Er wordt niet in delen betaald.
5. De vergoeding bedraagt niet meer dan de hoogte van contributies en eventueel aan te schaffen attributen en niet meer dan € 225,- voor sport of € 450,- voor cultuur, zijnde het maximum per jaar.
6. Maximaal € 100,- kan worden besteed aan attributen.
7. Via het Jeugdfonds Sport & Cultuur is het mogelijk voor kinderen om op zwemles te gaan om diploma A en/of B te halen, met diplomagarantie. Deze aanvraag kan worden gedaan voor een periode van 2 jaar bij:

 • Zwembad De Otter in Uithoorn. Hier kan voor € 840,- het A- en B-diploma worden gehaald (diplomagarantie). Hierbij is nog wel sprake van inschrijfgeld van €15,- dat door de ouders/verzorgers zelf betaald moet worden.21-1-2021.
 • Zwembad De Waterlelie in Aalsmeer. Hier kan voor € 787,05 het A-diploma worden gehaald (diplomagarantie). Dit bedrag is inclusief inschrijfgeld, easyswim-pakje en toegangskaart. Als er structureel lessen gemist worden, hangen hier consequenties aan en vervalt mogelijk de diplomagarantie.
 • Eenmalig kan een bijdrage voor het behalen van een A- en eventueel B-diploma worden aangevraagd van maximaal € 840,- per kind. In hetzelfde jaar dat een bijdrage voor het behalen van het A- en eventueel B-diploma is toegekend, kan een aanvraag bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur worden gedaan voor óf een sport óf cultuur.

8. Bij aanvragen voor teambalsporten, badminton en turnen/gymnastiek gelden aparte afspraken:

 • Bij aanvragen die in de periode 1 juni t/m 31 december voor het hele seizoen worden ingediend, wordt de startdatum automatisch op 1 augustus en de einddatum op 31 juli gezet. Hierbij geldt een maximum toe te kennen bedrag van € 225,- (incl. eventuele attributen).
 • Bij aanvragen die tussen 1 januari en 31 mei worden ingediend voor een half seizoen of korter, wordt de helft van de jaarcontributie vergoed, met een maximum van € 112,50 (incl. eventuele attributen tot max. € 50,-). De einddatum van deze aanvraag zal op 31 juli gezet worden. Daarna kan zo nodig weer een nieuwe aanvraag worden gedaan voor het volgende seizoen.

9. Fitness wordt alleen vergoed onder de volgende voorwaarden:

 • Als er 1 jaar lang en in groepsverband gefitnesst wordt, óf;
 • Als er sprake is van overgewicht waardoor fitness eerst nodig is, óf;
 • Als het kind 15 jaar of ouder is.

10. Attributen kunnen worden aangeschaft op vertoon van een waardebon.

 • De waardebon moet gelijktijdig worden aangevraagd met de aanvraag voor sport of cultuur.
 • Na uitgifte van de waardebon door het Jeugdfonds Sport & Cultuur, hebben ouders 4 maanden de tijd om bij de betreffende winkel de waardebon in te leveren.
 • Waardebonnen verlengen is niet mogelijk.
 • Let op: Het is niet mogelijk om na de goedkeuring van de waardebon nog te wijzigen. Wij verzoeken ouders daarom vooraf bij de winkel te informeren of de benodigde attributen beschikbaar zijn.
 • Wij kunnen geen waardebon uitschrijven voor webwinkels.

11. Ieder jaar kan er opnieuw een aanvraag worden gedaan door een erkende intermediair. Een aanvraag wordt nooit automatisch verlengd.
12. Er vindt geen officiële check van het inkomen plaats door de intermediair. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland gaat er van uit dat de intermediair de gezinssituatie kent en een juiste inschatting kan maken. Een schriftelijke motivatie is daarom voldoende.
13. Er is geen recht op het resterende bedrag dat na de vergoeding van contributies en/of attributen overblijft.
14. Iedere professional, werkzaam in het onderwijs, hulpverlening of gezondheidszorg is een potentiële intermediair en kan zich als intermediair aanmelden.
15. Ouders, verzorgers of trainers van een (sport)vereniging of cultuurinstelling zijn geen intermediair en kunnen daarom géén aanvraag indienen.
16. Alleen volledige en juist ingevulde aanvragen via jeugdfondssportencultuur.nl worden verwerkt.
17. Er kan geen aanvraag worden ingediend voor een contributie die al is betaald of een seizoen dat al is afgelopen.
18. Voor een kind kan geen aanvraag worden gedaan voor zowel sport als cultuur. Er moet dus een keuze worden gemaakt.
19. Wanneer de aanvraag compleet is en gehonoreerd door het Jeugdfonds Sport & Cultuur wordt er binnen maximaal 3 weken betaald.
20. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur keert géén geld uit aan het kind of aan de ouder(s) of verzorger(s).
21. De intermediair ziet er op toe dat het kind daadwerkelijk en voor langere tijd deelneemt aan de activiteiten van de sportvereniging of cultuurinstelling waarvoor het geld beschikbaar is gesteld. Ouders/verzorgers werken mee aan vragen over de voortgang. Na 4 maanden vraagt de intermediair of het kind nog aan het sporten of culturen is en beantwoordt de e-mail van het  Jeugdfonds Sport & Cultuur hierover.

Voor aanvullende vragen over het Jeugdfonds Sport & Cultuur in Uithoorn kunt u contact opnemen met het lokale aanspreekpunt van Jeugdfonds Sport & Cultuur: Marco Bragonje van Videt Uithoorn (06) 277 0494 of marco@videt-uithoorn.nl.