Leerplicht

Onderwijs is belangrijk om in de maatschappij goed mee te kunnen komen. Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker. Daarom is de leerplicht, waaronder ook de kwalificatieplicht valt, vastgelegd in de Leerplichtwet 1969. Leerplicht is ook een leerrecht, want ieder kind in Nederland heeft recht op onderwijs om zich te ontwikkelen en te ontplooien. De uitvoering van de leerplicht is in handen van onze klantmanager Onderwijs. 

Bekijk het filmpje op Youtube:
 

Leerplicht en kwalificatieplicht

Als een kind 4 jaar wordt, mag het naar school. Vanaf de eerste dag van de maand na zijn vijfde verjaardag is een kind leerplichtig. Alle kinderen blijven leerplichtig tot het einde van het schooljaar waarin ze 16 worden. Daarna worden ze ‘kwalificatieplichtig’. Dit houdt in dat kinderen voor hun 18e verjaardag niet van school af mogen zonder startkwalificatie. Met een startkwalificatie wordt bedoeld: minimaal een diploma HAVO of een MBO-niveau 2 diploma. Een uitzondering wordt gemaakt voor leerlingen die Praktijkonderwijs volgen en voor leerlingen die zeer moeilijk lerend of meervoudig gehandicapt zijn. Als zij voor hun 18e verjaardag het onderwijs willen verlaten voor een meer passende (arbeids) bestemming is het verstandig hierover contact op te nemen met de klantmanager Onderwijs.

De klantmanager Onderwijs

De klantmanager Onderwijs van de gemeente controleert of ouders en leerlingen zich houden aan de Leerplichtwet. Wanneer krijgt u met de klantmanager Onderwijs te maken?

  • Spijbelen en ander verzuim
  • Verlof buiten schoolvakanties van meer dan 10 dagen
  • Vrijstelling van de Leerplichtwet
Spijbelen en ander verzuim

Als uw kind te vaak niet op school is zonder geldige reden schakelt de school de klantmanager Onderwijs in. De klantmanager Onderwijs helpt om eventuele conflicten of problemen op te lossen. Als de leerling en/of ouders zelf verantwoordelijk zijn voor het schoolverzuim, dan kan de klantmanager Onderwijs een proces-verbaal opmaken of de jongere doorsturen naar Bureau Halt voor een taakstraf.

Verlof buiten schoolvakanties van meer dan 10 dagen

U kunt bij uw school een aanvraag voor verlof buiten de schoolvakanties indienen. Dit wordt alleen verleend in uitzonderingsgevallen. Denk aan een begrafenis of een huwelijk van bloed- en aanverwanten. Als het een verlofaanvraag van meer dan tien schooldagen betreft, dan beslist de klantmanager Onderwijs na overleg met de schoolleiding over de toekenning van de aanvraag.

Vrijstelling van de Leerplichtwet

Er zijn bijzondere omstandigheden waardoor kinderen niet op een school ingeschreven hoeven te worden. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met de klantmanager Onderwijs.

Meer informatie over leerplicht

De leerplicht en kwalificatieplicht zijn ingesteld door de Rijksoverheid. Op de website van de Rijksoverheid vindt u informatie over onderwerpen als spijbelen, op vakantie gaan buiten de schoolvakanties, schorsingen en thuisonderwijs. Als u nog vragen heeft kunt u - bij voorkeur in de ochtenduren - telefonisch (0297 - 513111) terecht bij de klantmanager Onderwijs. De afdeling leerplicht is ook direct bereikbaar onder leerplicht@duoplus.nl Scholen en instanties verzoeken wij eveneens gebruik te maken van dit e-mailadres.

Leerplichtfolder

De leerplichtfolder is op te vragen via: webredactie@duoplus.nl.