Kinderopvang starten

Wilt u een kindercentrum beginnen? Dan moet u een aanvraag indienen bij de gemeente. De gemeente regelt de inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). De GGD controleert of u aan de kwaliteitseisen voldoet. 

Aanvragen en/of wijzigingen kunt u richten aan: gemeente@uithoorn.nl en/of Gemeente Uithoorn, afdeling VTH, Postbus 8, 1420 AA  Uithoorn. U kunt aanvragen of wijzigingen ook inleveren bij de receptie Gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16, 1423 AJ Uithoorn.  

Om een kindercentrum te starten moet u een aanvraag indienen bij de gemeente. De gemeente verleent de toestemming tot exploitatie en regelt de registratie in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). 
 
U moet een aanvraag indienen als u de volgende onderneming start:
 • kinderdagverblijf
 • buitenschoolse opvang
 • gastouderbureau
 • gastouder* 

Gastouders

Wilt u als gastouder kinderopvang starten? Dan zal een gastouderbureau voor u bemiddelen. Het gastouderbureau zorgt voor de aanvraag bij de gemeente. Ook als gastouder wordt u door de GGD Amsterdam beoordeeld op de kwaliteitseisen. 
 
Bent u al gastouder? Dan moet het gastouderbureau een wijzigingsformulier indienen bij de gemeente voor het aangaan van een bemiddelingsrelatie. 
Let op! Dien minimaal tien weken vóór uw beoogde startdatum een aanvraag in bij de gemeente. 
 
De opvang van kinderen moet aan verschillende kwaliteitseisen voldoen. Deze staan beschreven in de Wet kinderopvang en onderliggende wetten. De GGD Amsterdam beoordeelt in opdracht van de gemeente of u aan deze kwaliteitseisen voldoet. Bij een positief advies ontvangt u een besluit ‘toestemming tot exploitatie’ en wordt uw kindercentrum geregistreerd in het LRK. 

Personenregister kinderopvang

Als u een kindercentrum wil starten moet u ingeschreven staan in het Personenregister kinderopvang. Ook moet iedereen die woont of werkt op een plek waar kinderopvang plaats vindt ingeschreven staan. Het Personenregister kinderopvang controleert of iemand mag werken in een kindercentrum. 
 
Let op! Zijn er af en toe nog andere personen aanwezig zoals stagiaires, vrijwilligers, onderhoudslieden, uitzendkrachten etc.? Kijk dan op de website van het Personenregister kinderopvang wie ook ingeschreven moeten staan in het register.
Meer informatie leest u op de website van DUO.

Aanvraag en registratie kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang

U kunt pas een aanvraag indienen als:
 • u zeker weet dat u voldoet aan de overige lokale regelgeving. Denk bijvoorbeeld aan het bestemmingsplan en een geldige omgevingsvergunning Brandveilig gebruik gebouw;
 • u staat ingeschreven in het Personenregister kinderopvang;
 • u een bewijs heeft van inschrijving bij de Geschillencommissie.

De gemeente heeft 10 weken de tijd om de kinderopvang in te schrijven. In deze periode controleert de GGD de gegevens en omstandigheden. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen. De gemeente laat dit weten aan de aanvrager.

Voorschoolse educatie

Heeft u een kinderdagverblijf en wilt u ook voorschoolse educatie aanbieden? Geef dit aan bij de aanvraag. Aan voorschoolse educatie worden namelijk strengere kwaliteitseisen gesteld.
 

Toetsing

Als uw aanvraag  juist en volledig is, neemt de toezichthouder (GGD) contact op met de houder (eigenaar) voor een onderzoek. In het onderzoek wordt beoordeeld of het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang, de gastouder of het gastouderbureau op de betreffende locatie redelijkerwijs zal gaan voldoen aan de kwaliteitseisen die in de Wet kinderopvang  zijn opgenomen. Hierbij wordt ook gekeken naar andere regelgeving en/of eerdere handhaving. Nadat het rapport van de toezichthouder is vastgesteld, neemt de gemeente een besluit.

Besluit

Dien minimaal tien weken vóór uw beoogde startdatum een aanvraag in bij de gemeente. U ontvangt binnen tien weken een besluit op uw aanvraag. Hierin staat opgenomen dat de gemeente toestemming verleent tot exploitatie van het kindercentrum en deze registreert in het Landelijk Register Kinderopvang. 

Wijzigingen

Verandert er iets in uw gegevens? U moet dit doorgeven aan de gemeente. Gebruik hiervoor het juiste wijzigingsformulier.
De gemeente besluit binnen acht weken op uw wijzigingsverzoek. Dien tijdig het wijzigingsformulier in als u het aantal kindplaatsen wil verhogen. Vergeet hierbij niet een plattegrond mee te sturen. Dit versnelt de afhandeling van uw wijzigingsverzoek.

Overname opvangvoorziening

Als u een bestaand kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang wil overnemen dan kan onder bepaalde voorwaarden het LRK-nummer worden overgenomen. Lees daarom dit overzicht goed: het voorkomt dat de kindercentrum tijdelijk gesloten moet worden, of ouders in de tussenliggende periode geen recht hebben op toeslag.
Er is sprake van een overname als:
 • de nieuwe houder (eigenaar) voorafgaand aan de overname samen met de bestaande houder een wijzigingsformulier indient bij de gemeente. Dit betekent dat de vestiging in het Handelsregister nog niet op de nieuwe houder mag staan bij de aanvraag.
 • als de nieuwe houder en bestuurder(s) ingeschreven staan in het Personenregister kinderopvang.
 • Als de nieuwe houder een bewijs heeft van inschrijving bij de Geschillencomissie.
 • De locatie aan de overige regelgeving voldoet. Belangrijk is dat u voorafgaand aan het overname verzoek heeft gecontroleerd of u ook aan de huidige regelgeving voldoet voor het door u gewenste gebruik.
 • Er sprake zal zijn, nadat u een besluit voor overname heeft ontvangen, van de overname van het huidige (twaalfcijferige) vestigingsnummer zoals dit in het Handelsregister is opgenomen. Is dit niet het geval, dan is er geen sprake van een overname, maar van een geheel nieuwe aanvraag. De overdragende partij moet dan formulier 14 invullen. De nieuwe partij moet tegelijkertijd formulier 9 of 9a invullen. Formulier 9 is voor vestigingen van een onderneming (eenmanszaak, B.V., V.O.F.). Formulier 9a is voor vestigingen van stichtingen of verenigingen. Als dit vestigingsnummer niet wordt of kan worden overgedragen, dan is er geen sprake van een overname, maar van een nieuw kindercentrum op een bestaande locatie.
LET OP: heeft de overname al plaatsgevonden vóórdat een positief besluit is afgegeven? Dan heeft dit grote gevolgen voor het openblijven van het kindercentrum en voor de toeslag van de ouders. 
 
Wordt niet aan bovenstaande voorwaarden voldaan? Dan kan het LRK-nummer niet worden overgenomen. U dient dan een nieuwe aanvraag in. De gemeente kan hierop alleen positief besluiten als de oude houder tegelijkertijd een wijzigingsformulier indient voor het beëindigen van de exploitatie. 

Wijzigingsformulier overname

Voor een overname van een kindercentrum kunt u het wijzigingsformulier ingevuld en ondertekend met bijlagen mailen naar de gemeente. Voegt u bij een kindercentrum de volledige omgevingsvergunning (plattegrond, aanvraagformulier en besluit) bij de email. Dit versnelt de afhandeling van uw aanvraag. 

Overige vergunningen

Dat een kindercentrum al exploiteert betekent niet automatisch dat alle vergunningen (nog steeds) in orde zijn. Het is mogelijk dat in de tussentijd de situatie of de regelgeving is gewijzigd, of dat de geregistreerde houder aanpassingen heeft aangebracht, waarvoor eigenlijk een vergunning had moeten worden aangevraagd. Controleert u dus of deze vergunningen aanwezig zijn, en of deze nog overeenkomen met de praktijksituatie. 

Wijziging rechtsvorm

Een wijziging van rechtsvorm is volgens de Wet kinderopvang ook een overname. Alle wijzigingen die gaan plaatsvinden moet u volgens de Wet Kinderopvang voorafgaand aan de wijziging indienen met een wijzigingsformulier.
Let op! Een wijziging van rechtsvorm is altijd een overname (bijvoorbeeld van eenmanszaak naar V.O.F. of B.V.).

Verhuizing

Ook een verhuizing van een kindercentrum geldt als een nieuwe aanvraag, waarbij een nieuw LRK-nummer wordt toegewezen. Er zijn enkele verschillen met een reguliere aanvraag, namelijk:
 • u wijzigt de vestigingsgegevens bij de Kamer van Koophandel pas nadat een positief besluit is genomen;
 • naast het aanvraagformulier voor de nieuwe locatie bent u ook verplicht om een wijzigingsformulier in te dienen met het verzoek om de exploitatie van het geregistreerde kindercentrum te beëindigen. Wij verzoeken u indien het een verhuizing betreft dit duidelijk in de mail te vermelden. 

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan. 

De belangrijkste regels zijn: 

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens. 
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft. 
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. 
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.  
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.  
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is. 
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:  
  • welke gegevens de gemeente over u heeft 
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn 
  • wat er met uw gegevens gebeurt. 
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.