Veelgestelde vragen over asielopvang

Hieronder vindt u veelgestelde vragen over de opvang van asielzoekers door de gemeente Uithoorn. Ook kunt u de YouTube-video bekijken over asielopvang in Uithoorn.

Inrichting van ’t Buurtnest    

Waarom staat er een hek om de units van de slaapvertrekken?

Om de tijdelijke units, die zijn ingericht als slaapvertrekken, is een hek geplaatst zodat deze niet direct benaderbaar zijn. En op deze manier wordt er één ingang gecreëerd voor het gedeelte waar de opvang is gerealiseerd in het Buurtnest, waardoor er toezicht is op wie het ’t Buurtnest betreden.

Welke voorzieningen zijn er buiten ’t Buurtnest voor de asielzoekers?

Buiten het Buurtnest zijn algemene voorzieningen aanwezig zoals bankjes en speeltoestellen en verder zijn er geen extra specifieke voorzieningen voor de asielzoekers. Wel komt er een afdakje waaronder gerookt mag worden.

Hoe wordt de buitenruimte ingericht?

Om overlast te voorkomen wordt er bestrating weggehaald. Hiervoor in de plaats komt een groenstrook. De bankjes worden verplaatst naar de andere kant van het Buurtnest.

Waarom komen er aparte slaapvertrekken in units buiten ’t Buurtnest voor de opgevangen asielzoekers?

De units waren in eerste instantie bedoeld ter huisvesting van de huidige huurders van het Buurtnest. In overleg met Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en het Rode Kruis is vanuit privacyoverwegingen gekozen om de slaapvertrekken te realiseren in deze units. Dit is vanuit oogpunt van leefbaarheid en veiligheid een beter oplossing voor de asielzoekers. De units worden verbonden met ’t Buurtnest.

Wat is de inrichting van een slaapvertrek?

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft de slaapvertrekken ingericht met bedden en kasten.

Op welke wijze worden de ruimtes voor de asielzoekers gescheiden van de ruimtes van de huidige huurders?

 Het gebouw heeft door zijn inrichting de mogelijkheid het gebouw gescheiden te gebruiken. Hiervoor zijn bestaande deuropeningen dichtgemaakt.

Welke voorzieningen zijn er in de ruimtes voor de asielzoekers?

Er komt een keuken, een gemeenschappelijke ruimte, douches en toiletten, een washok, een kantoorruimte en een recreatieruimte.

Komt er een gebedsruimte?

De gezamenlijke ruimtes bieden mogelijkheid om in te spelen op de wensen van de bewoners. Als het gewenst is kan er dus mogelijkheid tot gebed worden gecreëerd.

Is ’t Buurnest na de brand niet afgekeurd?

Er wordt onjuiste informatie over ’t Buurtnest verspreid. ’t Buurnest voldoet aan alle veiligheidseisen. Het is dus veilig voor alle gebruikers.

Als ik spullen voor de inrichting van de binnen- of buitenruimte wil doneren, bij wie kan ik mij melden?

Er zullen contactgegevens worden gedeeld van de locatiemanager van het Rode Kruis. Het Rode Kruis heeft goed zicht op wat er nog nodig is voor de bewoners. Andere vragen kunt u ook kwijt via het gemeentelijke mailadres vluchtelingen@uithoorn.nl.

Zorg, ondersteuning en dagbesteding in ’t Buurtnest

Op welke wijze wordt dagbesteding aangeboden?

Het Rode Kruis zal zich richten op de dagbesteding voor de bewoners Hoe deze dagbesteding eruit gaat zien, hangt af van de doelgroep die in ’t Buurtnest komt wonen. Dit wordt later bepaald door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Het Rode Kruis zal daarbij zo veel mogelijk aansluiting zoeken bij bestaande activiteiten die in de gemeente worden georganiseerd.

Dient de opgevangen asielzoeker deel te nemen aan de dagbesteding?

Nee, deelname aan de dagbesteding is vrijwillig.

Mogen de opgevangen asielzoekers werken?

Een asielzoeker mag in Nederland 24 weken werken over een periode van 52 weken. Zijn of haar asielaanvraag moet dan wel al minimaal 6 maanden in behandeling zijn. Werken kan alleen met een tewerkstellingsvergunning (TWV). Deze kunnen zij aanvragen via het UWV. 

De asielzoekers mogen ook vrijwilligerswerk doen, als dit een algemeen maatschappelijk belang dient. Hiervoor hebben ze een vrijwilligersverklaring van het UWV nodig. 

Wordt er ook sociale en emotionele hulp geboden?

We hebben Vluchtelingenwerk gevraagd samen met het Rode Kruis om ondersteuning te bieden op het gebied van psychosociale ondersteuning en ten aanzien van juridische vraagstukken. 

Kunnen wij ook gebruik maken van de zorg die geboden wordt in ‘t Buurtnest?

Nee, het is nadrukkelijk geen reguliere zorg. 

Dienen de opgevangen asielzoekers zelf voor hun maaltijden te zorgen?

De bewoners krijgen zakgeld en kunnen daar eten van kopen. Het is uit oogpunt van dagbesteding en sociale samenhang onder de bewoners wenselijk dat er zelf gekookt wordt.

Krijgen de opgevangen asielzoekers leefgeld?

De bewoners krijgen zakgeld volgens de wettelijke regelingen die voor asielzoekers gelden.

Is er een arts aanwezig in ’t Buurtnest?

Er zal huisartsenzorg beschikbaar zijn op de locatie.

Komen er onderwijsvoorzieningen voor de opgevangen asielzoekers?

Als gemeente streven we ernaar om alle opgevangen kinderen binnen 3 maanden onderwijs aan te bieden. Dit gaat niet via de reguliere scholen, maar via de Internationale Taalklas in Uithoorn (basisschool) en de Internationale Schakelklas (voortgezet onderwijs). Helaas hebben we ook in Uithoorn last van het landelijke lerarentekort. Ruimte creëren voor extra klassen kan daardoor een probleem worden. Hierdoor krijgen de opgevangen kinderen en jongeren mogelijk pas op een later moment onderwijs.

Mogen de opgevangen asielzoekers bezoek ontvangen?

Er is een bezoekersregeling voor asielzoekers.

Mogen de opgevangen asielzoeker ’t Buurtnest en het terrein verlaten?

De asielzoekers zijn vrij ’t Buurtnest en het terrein te verlaten. 

Als ik zelf iets wil organiseren met wie kan ik dan contact opnemen?

Hiervoor kunt u contact opnemen met de locatiemanager van het Rode Kruis.

Veiligheid voor de buurt en asielzoekers

Is er dag- en nacht beveiliging in ’t Buurtnest?

We zorgen ervoor dat de asielzoekers veilig in ’t Buurtnest kunnen verblijven. Zo is er op elk moment, dag en nacht, beveiliging aanwezig. Daarnaast is er overdag altijd iemand van het Rode Kruis die de asielzoekers begeleidt.

De beveiliging wordt uitgevoerd door het bedrijf More2safety.

Worden preventieve controles op wapens, drugs, etc. gehouden?

Er gelden huisregels op de locatie, het bezit van wapens, drugs etc. maakt daar onderdeel van uit.

Welke maatregelen worden er tegen overlast genomen?

De aanwezige beveiliging en het Rode Kruis zullen indien nodig passende maatregelen nemen.

Wanneer ik overlast ervaar, met wie kan ik contact opnemen?

Ervaar je overlast, dan kun je dit aangeven via de contactgegevens het Rode Kruis. Deze worden nog gedeeld met de omwonenden. Is er sprake van een onveilig situatie buiten het terrein van ’t Buurtnest? Dan kunt u contact opnemen met de politie of BOA’s.

Indien het geen acute situatie betreft kunt u ook contact opnemen met de gemeente via vluchtelingen@uithoorn.nl.

Komen er asielzoekers met conflicterende achtergronden (geloof, overtuiging, etc.) in ’t Buurtnest? En zo ja, hoe wordt hiermee omgegaan?

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) bepaalt uiteindelijk welke asielzoekers worden opgevangen in ’t Buurtnest. Het Rode Kruis heeft ervaring met de opvang van asielzoekers met verschillende achtergronden. 

Zijn er huisregels?

Ja. De asielzoekers moeten zich houden aan de Gedragsregels van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers.

Staat er extra politie paraat om de veiligheid te garanderen?

De wijkagent zal zeker in de beginfase wat meer ter plaatse kijken.

Gemeente en opvang

Waarom heeft de gemeente gekozen voor de opvang van asielzoekers?

Als gemeente vinden we het belangrijk bij te dragen aan het oplossen van problemen in de migratieketen. Opvang van asielzoekers hoort hierbij. Het college en de gemeenteraad staan achter deze morele verplichting, die nu met een noodopvanglocatie in ’t Buurtnest wordt gerealiseerd.

Wat wordt de samenstelling van de opgevangen asielzoekers? 

De gemeente Uithoorn kan randvoorwaarden stellen aan de samenstelling van de groep asielzoekers. Afhankelijk van de instroom van asielzoekers in Nederland wordt gekeken of aan deze randvoorwaarden voldaan kan worden.

Het is de intentie om de locatie ’t Buurtnest geschikt te maken voor de opvang van gezinnen.

Hoeveel asielzoekers vangt de gemeente Uithoorn op?

 ’t Buurtnest wordt tijdelijk als locatie voor de opvang van asielzoekers ingezet. Daar zijn 30 opvangplekken beschikbaar. De gemeente heeft voor dit aantal asielzoekers gekozen, omdat dit past bij de grootte van Uithoorn.

Komen direct op 1 mei alle 30 op te vangen asielzoekers?

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) bepaalt het tempo waarmee welke asielzoekers naar ’t Buurtnest komen.

Waarom heeft de gemeente gekozen voor opvang in ’t Buurtnest?

Uit advies van het Rode Kruis blijkt dat de locatie ’t Buurtnest met enkele aanpassingen geschikt te maken is als noodopvanglocatie. Het college heeft alles afwegende besloten en in samenspraak met de gemeenteraad de locatie geschikt te achten voor kleinschalige noodopvang.

Zijn er alternatieve locaties overwogen?

Bij het zoeken naar mogelijkheden is het uitgangspunt geweest dat voor de opvang gebruik wordt gemaakt van panden in beheer van de gemeente. Ook mag de opvanglocatie niet toekomstige ontwikkelingen belemmeren. Daarbij is ’t Buurtnest naar voren gekomen als mogelijke locatie.

Kan de gemeenteraad tegen het besluit om ’t Buurtnest als noodopvanglocatie aan te bieden, stemmen?

Het college heeft in november 2022 de gemeenteraad gevraagd in te stemmen met voorgenomen besluit om maximaal 30 asielzoekers op te vangen in ’t Buurtnest. Daar heeft de raad unaniem mee ingestemd.

Kan ik bezwaar maken tegen keuze voor de noodopvanglocatie?

Voor het tijdelijke gebruik van de locatie voor de opvang van asielzoekers zal een tijdelijke omgevingsvergunning worden aangevraagd. Tegen het besluit over de omgevingsvergunning staat bezwaar en beroep open. 

Komen er nog meer noodopvanglocaties binnen de gemeente Uithoorn?

Momenteel zijn er geen plannen voor andere noodopvanglocaties binnen de gemeente.

Er is een wet in voorbereiding die regelt dat de opvang van asielzoekers over alle gemeentes in Nederland wordt verdeeld. De gemeente Uithoorn is zich aan het voorbereiden op deze wet.

Wat is de rolverdeling tussen gemeente, COA en Rode Kruis?

De opvang van asielzoekers is een verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). De gemeente stelt hiervoor ’t Buurtnest tijdelijk beschikbaar. Het Rode Kruis is aanwezig voor de begeleiding van het dagelijkse reilen en zeilen op de opvanglocatie.

Tot wanneer is ’t Buurtnest een noodopvanglocatie?

De locatie ’t Buurnest wordt tot november 2024 beschikbaar gesteld als noodopvanglocatie.

Wat gebeurt er als ’t Buurtnest geen opvanglocatie meer is?

De locatie ’t Buurnest wordt verbouwd voor andere doeleinden.

Waar gaan de asielzoekers naar toe als ’t Buurtnest niet meer als noodopvanglocatie wordt gebruikt?

Sommige asielzoekers zullen tegen die tijd een verblijfsvergunning hebben. Zij worden dan door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) aan een gemeente gekoppeld om huisvesting (woonruimte) te krijgen. De asielzoekers die (nog) geen verblijfsvergunning hebben, worden overgeplaatst naar een andere opvanglocatie.

Wat doen de omliggende gemeenten aan opvang van asielzoekers?

Binnen de veiligheidsregio wordt veel opvang geboden. Alle gemeenten dragen daaraan bij in de vorm van opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, huisvesting van statushouders en de (crisis)noodopvang van asielzoekers. 

Wanneer wordt een asielzoeker een statushouder en moet de gemeente deze dan huisvesten?

Wanneer een asielzoeker in Nederland mag blijven, dan wordt hij/zij een statushouder. De huisvesting van statushouders staat los van de opvang van asielzoekers.

Worden de asielzoekers geholpen bij een hun aanvraag voor een verblijfsstatus?

De asielzoekers doorlopen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) de algemene asielprocedure. Hierbij krijgen zij ondersteuning van een advocaat.

Moeten de opgevangen asielzoekers binnen de asielprocedure verhuizen van ’t Buurtnest naar een andere locatie?

Dit kan mogelijk zijn. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) bepaalt waar en hoe lang welke asielzoekers worden opgevangen.

Kan de samenstelling van de opgevangen asielzoekers veranderen?

Hoe lang asielzoekers worden opgevangen, wordt bepaald door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Dit betekent dat gedurende de opvang in ’t Buurtnest de samenstelling van de groep zal veranderen.

Welke kosten worden er gemaakt? En moeten deze kosten door de gemeente gedragen worden?

De kosten voor het realiseren en in gebruik hebben van de opvanglocatie zijn voor rekening van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). 

Heeft deze noodopvang te maken met de verplichting die de landelijke overheid aan gemeenten wil opleggen in de zogenaamde spreidingswet?

Het plan van de staatsecretaris voor verplichte opvang door gemeenten, zoals in de media valt te lezen, dient eerst besproken te worden binnen de Tweede Kamer en Eerste Kamer. De voorgenomen noodopvang van asielzoekers op de locatie ‘t Buurtnest staat hier los van.

Welke andere opvang wordt geboden voor vluchtelingen in de gemeente Uithoorn?

De gemeente voldoet aan haar wettelijke taakstellingen voor opvang. Momenteel wordt binnen de gemeente opvang geboden aan vluchtelingen uit de Oekraïne. Daarnaast zorgt de gemeente voor huisvesting van statushouders. Statushouders hebben een verblijfsvergunning.

Vangen we binnen de gemeente Uithoorn nog steeds vluchtelingen op uit Oekraïne?

Zeker, op dit moment heeft Uithoorn 80 0pvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen in Uithoorn. Vluchtelingen uit de Oekraïne worden niet opgevangen in ’t Buurtnest.

Wat is het verschil tussen de opvang van asielzoekers, de opvang van Oekraïners en de huisvesting van statushouders?
  • Een asielzoeker is iemand die internationale bescherming zoekt, omdat het in zijn of haar eigen land niet veilig is. Of iemand recht heeft op deze bescherming, is dan nog niet bepaald. Tijdens het wachten op de beslissing over internationale bescherming wordt de asielzoeker opgevangen in een asielzoekerscentrum (azc). De opvang van asielzoekers is een verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). 
  • Oekraïense vluchtelingen mogen 180 dagen zonder visum in Nederland zijn. Zij mogen zelf een plek zoeken om te verblijven. Als dit niet lukt, kunnen zij zich melden bij de gemeente. De opvang van Oekraïense vluchtelingen is een verantwoordelijkheid van de gemeente. 
  • Een statushouder is een asielzoeker, waarvan is bepaald dat hij of zij recht heeft op bescherming in Nederland. Deze persoon krijgt dan een verblijfsvergunning en maakt onderdeel uit van de Nederlandse samenleving. Het COA koppelt deze statushouders aan gemeenten. Gemeenten moeten er vervolgens voor zorgen dat de statushouders een passende woonplek vinden.
Houdt de opvang van asielzoekers en het bieden van woonruimte aan statushouders het creëren van toegankelijke starterswoningen niet tegen?

We hebben als gemeente bewust gekozen voor een opvanglocatie waar geen plannen zijn voor de (her)ontwikkeling van woningen.