Gemeente gaat mogelijkheden onderzoeken voor vluchtelingenopvang

Zoals alle gemeenten in Nederland ziet ook de gemeente Uithoorn een wettelijke opgave voor de opvang van asielzoekers op zich afkomen. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de wet wil de gemeente de komende tijd onderzoeken wat er mogelijk is op het gebied van opvang. De raad is tijdens de raadsvergadering van 29 juni gevraagd hiermee in te stemmen. Het voorstel is unaniem aangenomen.

Op dit moment is het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) afhankelijk van vrijwillige medewerking van gemeenten om opvangplaatsen voor asielzoekers mogelijk te maken. De regering wil dat veranderen. Daarom stelt zij voor om gemeenten een wettelijke taak te geven in het opvangen van asielzoekers. Hiervoor is een voorstel voorgelegd voor de “Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen”, ook wel aangeduid als de Spreidingswet. 

Het is nog niet bekend wat deze Spreidingswet precies gaat betekenen voor Uithoorn. Aan de Landelijke Regietafel is een verdeelsleutel afgesproken voor de extra benodigde opvang binnen de provincies. Aan de Provinciale Regietafel wordt vervolgens overeengekomen hoe de verdeling binnen de gemeenten plaatsvindt. Daarbij wordt rekening gehouden met het aantal inwoners van de desbetreffende gemeenten. De gemeente Uithoorn vangt op dit moment al 30 asielzoekers tijdelijk op in ’t Buurtnest.