Een evenement organiseren

Vanaf 13 augustus 2021 zijn er weer meer beperkende coronamaatregelen voor evenementen. Deze regels gelden minimaal tot en met 19 september 2021. Voor het aanvragen van een evenement, klein of groot, kunt u gebruikmaken van onderstaand aanvraagformulier. Er wordt meer van u gevraagd dan regulier, zo moet u voor de evenementen die mogelijk zijn, een goed coronaplan in te leveren. Hierin omschrijft u welke maatregelen u neemt zodat u een veilig en verantwoord evenement organiseert.

Voor de actuele informatie over aan welke maatregelen u moet voldoen zie de website van Rijksoverheid.nl onder alle informatie over het coronavirus. 

Logo DigiDAanvraag evenementenvergunning 

Logo eHerkenning Aanvraag evenementenvergunning 

Als u de aanvraag doet via DigiD of via eHerkenning dan moet u een aantal bijlagen toevoegen:

 • Draaiboek; met daarin o.a. EHBO, verkeersregelaars, slecht weer scenario, veiligheids- en verkeersplan;
 • Tekening op schaal van het terrein met alle objecten, parkeergelegenheid, fietsenstalling, etc. Vindt het evenement plaats in een gebouw, dan geeft u ook alle aanwezige (nood)voorzieningen aan en brandblusmiddelen;
 • Tekening van de tent met bijbehorende maatvoering en alle objecten inclusief alle aanwezige (nood)voorzieningen;
 • Brandveiligheidscertificaat tent(en);
 • Als er tijdens het evenement zwak-alcoholhoudende drank wordt geschonken, dan moet er een ontheffing van Art. 35 alcoholwet worden aangevraagd.

Afhankelijk van de activiteiten moet u mogelijk nog meer bijlagen toevoegen. Dat leest u in de aanvraag.  

Als uw aanvraag niet compleet is, laat de gemeente u weten binnen welke termijn u de ontbrekende stukken alsnog kunt inleveren. Vult u uw aanvraag niet op tijd aan, dan wordt die niet in behandeling genomen. 

Het kan zijn dat u geen evenementenvergunning nodig heeft, maar wel een vergunning voor enkele bijkomende activiteiten.

Gebruik maken van versterkt geluid

Wilt u tijdens het evenement gebruik maken van versterkt geluid, dan vragen wij u de geluidsbronnen zo plaatsen dat zij voor omwonenden zo min mogelijk geluidsoverlast veroorzaken. Het geluidsniveau mag niet meer zijn dan maximaal 75 dB(A) tot 01.00 op de vrijdag en zaterdag. Voor de overige dagen, mag dit maximaal tot 23.00 uur.

Er zijn geen kosten verbonden aan het in behandeling nemen van uw aanvraag. Wel voor een aanvraag van een tijdelijke ontheffing voor het schenken van zwak-alcholhoudende dranken en voor het gebruik maken van gemeentelijke diensten (zoals dranghekken).

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met team Vergunningen, Toezicht en Handhaving via gemeente@uithoorn.nl of (0297) 513111.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.