Een evenement organiseren

Als u een evenement organiseert moet u een evenementenvergunning aanvragen of een melding doen. Dat doet u via DigiD.  

Logo DigiDAanvraag evenementenvergunning 

Logo eHerkenning Aanvraag evenementenvergunning 

Bijlagen toevoegen

Als u de aanvraag doet via DigiD of via het Aanvraagformulier evenementenvergunning dan moet u een aantal bijlagen toevoegen:

 • Draaiboek; met daarin o.a. EHBO, verkeersregelaars, slecht weer scenario, veiligheids- en verkeersplan;
 • Tekening op schaal van het terrein met alle objecten, parkeergelegenheid, fietsenstalling, etc. Vindt het evenement plaats in een gebouw, dan geeft u ook alle aanwezige (nood)voorzieningen aan en brandblusmiddelen;
 • Tekening van de tent met bijbehorende maatvoering en alle objecten inclusief alle aanwezige (nood)voorzieningen;
 • Brandveiligheidscertificaat tent(en);
 • Als er tijdens het evenement zwak-alcoholhoudende drank wordt geschonken, dan moet er een ontheffing van Art. 35 Drank- en horecawet worden aangevraagd.

Afhankelijk van de activiteiten moet u mogelijk nog meer bijlagen toevoegen. Dat leest u in de aanvraag.  

Aanvraag niet compleet?
Als uw aanvraag niet compleet is, laat de gemeente u weten binnen welke termijn u de ontbrekende stukken alsnog kunt inleveren. Vult u uw aanvraag niet op tijd aan, dan wordt die niet in behandeling genomen. 

Aanvullende vergunningen 
Het kan zijn dat u geen evenementenvergunning nodig heeft, maar wel een vergunning voor enkele bijkomende activiteiten.

Er zijn geen kosten verbonden aan het in behandeling nemen van uw aanvraag. Wel voor een aanvraag van een tijdelijke ontheffing voor het schenken van zwak-alcholhoudende dranken en voor het gebruik maken van gemeentelijke diensten (zoals dranghekken).

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken dan kunt u contact opnemen via gemeente@uithoorn.nl  of telefoon 0297-513111.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Geluidswagen of geluidsapparatuur
Wilt u tijdens het evenement gebruik maken van versterkt geluid, dan vragen wij u de geluidsbronnen zo plaatsen dat zij voor omwonenden zo min mogelijk geluidsoverlast veroorzaken. Het geluidsniveau mag niet meer zijn dan maximaal 75 dB(A) tot 01.00 op de vrijdag en zaterdag. Voor de overige dagen, mag dit maximaal tot 23.00 uur. 

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.