Bezwaarschrift indienen

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de gemeente.

Bezwaarschrift indienen

Soms neemt de gemeente een beslissing waar u het niet mee eens bent. U kunt dan bezwaar maken. Bijvoorbeeld omdat de gemeente uw aanvraag voor een vergunning afwijst. Of omdat u het niet eens bent met de vergunning die uw buurman heeft gekregen. 

Het is niet mogelijk uw verzoek/bezwaarschrift per e-mail in te dienen. U kunt dit wel doen met uw DigiD. U kunt uiteraard dit ook per brief (indien u wenst - aangetekend of met een ontvangstbewijs van de receptie) indienen.

U maakt bezwaar bij de gemeente binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit.

De gemeente neemt uw bezwaarschrift in behandeling nadat de bezwaartermijn is verstreken. De gemeente heeft dan 6 weken de tijd. Moet een commissie naar uw bezwaarschrift kijken? Dan is de periode 12 weken.

Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Na bekendmaking van het besluit heeft u 6 weken om uw bezwaarschrift in te dienen. Dit doet u bij degene die het besluit heeft genomen. U krijgt een schriftelijke ontvangstbevestiging. 

In een bezwaarschrift moet het volgende staan: 

 • uw naam en adres
 • de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven
 • een omschrijving van het besluit of een kopie van de beslissing of publicatie waartegen het bezwaar is gericht
 • de redenen van bezwaar
 • uw handtekening

Als u bezwaar maakt, geldt de beslissing nog wel. Wilt u dat het gemeentelijke besluit tijdens uw bezwaarprocedure tijdelijk ongeldig is (wordt opgeschort)? Dien dan een verzoek om voorlopige voorziening in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Als de voorzieningenrechter uw verzoek toekent, is het besluit opgeschort. 

Als u het bezwaarschrift in een vreemde taal heeft geschreven en een vertaling voor een goede afhandeling noodzakelijk is, moet u zelf zorgen voor de vertaling.

U kunt voor iemand anders een zienswijze indienen. U heeft dan wel een machtiging van deze persoon nodig.

Bent u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u in beroep bij de rechtbank.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.