Bestuurlijke informatie

De gemeentelijke begroting geeft informatie over de plannen van het college en van de raad. In de managementrapportages en jaarverslagen leggen de raad en het college verantwoording af over de uitvoering van die plannen.

Begrotingswebsite 

Op de begrotingswebsite van de gemeente leest u de programmabegroting en vindt u een overzicht van de begrote inkomsten en uitgaven van de gemeente op jaarbasis. Ieder jaar wordt een nieuwe begroting vastgesteld. Hier vindt u kadernota's, jaarstukken en tussentijdse rapportages. 

Op de website van de raad vindt u documenten en raadsvoorstellen uit voorgaande jaren terug.