Wet op het primair onderwijs

https://wetten.overheid.nl/BWBR0003420