Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

https://wetten.overheid.nl/BWBR0004044