Wet basisregistratie adressen en gebouwen

https://wetten.overheid.nl/BWBR0025520