Rijkswet op het Nederlanderschap

https://wetten.overheid.nl/BWBR0003738