Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004

https://wetten.overheid.nl/BWBR0015711