Algemene wet bestuursrecht

https://wetten.overheid.nl/BWBR0005537