Raadsvoorstel juni 2018

Raadsvoorstel, Datum vergadering : raad 28 Juni 2018 Agendapunt : S 2.7

Zaaknummer : 2018-028552
Programma : Wonen en Werken
Portefeuillehouder : Hans Bouma
Commissie: Wonen en Werken
Onderwerp: Afspraken Rekenschap geven en informeren/ Schiphol
Bijlagen - Raadsbesluit, met daarin opgenomen de Beleidsregel wonen en vliegen LIB5 (voorheen 20 Ke) -contour Schiphol  - Brief van de provincie 24 april 2017

Korte inhoud

In het voorjaar van 2016 is er tussen regio, Rijk en luchtvaartsector een akkoord bereikt over “wonen en vliegen". Onderdeel van dit akkoord is de regionale uitwerking van afspraken ten aanzien van rekenschap geven, informeren, klachtenafhandeling en het voorkomen van extra kosten voor de luchtvaartsector. Op basis van dit akkoord zijn de provincie Noord-Holland en de gemeenten in de LIB5 geluidscontour (voorheen 20 Ke) overeengekomen dat de gemeenten de gemaakte afspraken vastleggen met een raadsbesluit vóór 1 juli 2018. Hiervoor is door het ministerie een Handreiking opgesteld. Met onderhavig voorgestelde Raadsbesluit legt het college dit aan u voor.

Aan de Raad: Overwegingen

In het voorjaar van 2016 is er tussen regio, Rijk en luchtvaartsector een akkoord bereikt over “wonen en vliegen". Met het akkoord is extra planologische ruimte ontstaan voor woningbouw binnen de LIB4-contour en LIB5 (voorheen 20 Ke) -contour, met meer eigen afwegingsruimte voor de gemeenten. Deze planologische ruimte is inmiddels verankerd in het Luchthavenindelingbesluit en de provinciale ruimtelijke verordeningen. Onderdeel van het akkoord is ook de regionale uitwerking van afspraken ten aanzien van ‘rekenschap geven’, informeren, klachtenafhandeling en het voorkomen van extra kosten voor de luchtvaartsector.

Kern van het afsprakenpakket wordt gevormd door de inhoud en doorwerking van het 'rekenschap geven'. Hiermee wordt de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor het afwegen van luchtvaartaspecten in planvorming geborgd. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over het gedegen en vroegtijdig informeren van (potentiële) nieuwe bewoners en het nemen van verantwoordelijkheid voor gerealiseerde woningbouw. In hoeverre beiden Uithoorn betreffen is nog afhankelijk van de uitkomsten van de MER en de bepaling van de nieuwe contouren. In de besluitvorming richten we ons op de huidige situatie, met de huidige contouren als uitgangspunt. Mochten de contouren wijzigen dan
geldt het beleid ook voor de nieuwe situatie. Indien de contouren als gevolg van de nieuwe MER zodanig wijzigen dat nieuwe beleid nodig is, kan dat te zijner tijd worden aangepast. Overigens is het informeren en motiveren niet nieuw voor de gemeente.

Op dit moment wordt in relevante bestemmingsplannen ook al een toelichting gegeven op de afweging ten aanzien van het Luchthavenindelingsbesluit en worden makelaars en ontwikkelaars hierover al geïnformeerd.

Rekenschap geven

Er is afgesproken dat gemeenten en provincie zich, op grond van een zorgvuldige ruimtelijke ordening, in hun planvorming op een voldoende bindende wijze rekenschap geven van de aanwezigheid van vliegroutes in relatie tot geluidsgevoelige bestemmingen. Daarbij is sprake van maatwerk. De uitkomst van de afweging van vlieggeluid verschilt per contour, per type ontwikkeling en per situatie. Zie voor de afspraken en achtergrond ook de brief van de provincie dd 24 april 2017 in de bijlage.

De provincie Noord-Holland en de gemeenten in de LIB5 -geluidscontour zijn overeengekomen dat de gemeenten de gemaakte afspraken in lijn met een door het ministerie opgestelde Handreiking, zullen vastleggen. Afgesproken is dit te doen met een door de gemeenteraad vast te stellen algemene beleidsregel, als bedoeld in artikel 1:3 van de

Algemene wet bestuursrecht. Over de voorgestelde beleidsregel, welke is gebaseerd op de PRV (provinciale ruimtelijke verordening), vindt u hieronder meer.
De gemeentelijke beleidsregel dient als een handvat voor de gemeenteraad bij de belangenafweging. De inhoudelijke afwegingsruimte van de gemeente bij het vaststellen van een bestemmingsplan wordt met het vaststellen van de beleidsregel niet ingeperkt.

Informatieplicht

Gemeenten verbinden zich ertoe toekomstige en (potentiële) eigenaren, bewoners en gebruikers van woningen binnen het LIB5 -gebied, alsmede partijen die voornemens (of doende) zijn die woningen te realiseren, actief en zo vroeg mogelijk te informeren over de geluidbelasting als gevolg van Schiphol.
Gemeente Uithoorn doet dit op verschillende manieren. Op de gemeentelijke website is informatie te vinden over “Wonen bij Schiphol”. Daarnaast gaan wij projectontwikkelaars wijzen op de verplichting om toekomstige bewoners te wijzen op de aanwezigheid van Schiphol in de nabijheid. Ook in Uithoorn en De Kwakel actieve makelaars en de woningcorporatie zullen we daar op wijzen. Deze verplichting dient tijdig en transparant te worden uitgevoerd door middel van het opnemen van een specifieke door de gemeente aangedragen passage op de verkoop-website en in de verkoopbrochures. De gemeente gaat hierover een passage opnemen in de af te sluiten (anterieure) overeenkomsten met ontwikkelaars. De gemeente is niet voornemens een kettingbeding toe te laten passen.

Het informeren van toekomstige bewoners leidt er niet toe dat mensen niet mogen klagen over geluidshinder. Wel spreken gemeenten af dat zij wanneer zij toestemming geven tot bouwen binnen LIB5 zij op basis daarvan niet zullen verzoeken om het verleggen van vliegroutes. Voor toekomstige wijzigingen in wet en regelgeving geldt dat een algemene vrijwaring van de luchtvaartsector niet aan de orde is. Met betrekking tot de klachtenafhandeling is afgesproken dat gemeenten hier een rol in hebben, die nog verder uitgewerkt moet worden. In eerste instantie blijft het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol het eerste loket. Jaarlijks zal de provincie op zowel rekenschap geven als informatieplicht, de acties van de gemeenten monitoren.

Beleidsregel wonen en vliegen LIB5 (voorheen 20 Ke)-contour Schiphol

In artikel 5e van de Provinciale Ruimtelijke Verordening wordt bepaald dat binnen de LIB5-contour rond de luchthaven Schiphol, binnen bestaand stedelijk gebied en voor zover passend binnen specifieke categorieën, nieuwe woningen mogelijk mogen worden gemaakt. In het derde lid wordt voorgeschreven dat er bij plannen voor nieuwe woningen binnen de LIB5 -contour altijd een integrale ruimtelijke afweging dient plaats te vinden waarbij luchtvaartgeluid expliciet wordt afgewogen in een bestemmingsplan. Met artikel 5e wordt bewerkstelligd dat bij de juridisch-planologische besluitvorming tot toevoeging van woningen voor zover gelegen binnen de LIB5 -contour, het bevoegd gezag zich nadrukkelijk rekenschap geeft van de geluidsaspecten die samenhangen met deze ligging.
In deze beleidsregel is neergelegd op welke wijze in de toelichting van een bestemmingsplan dat woningbouw mogelijk maakt binnen de LIB5 -contour rekenschap wordt gegeven van de geluidsbelasting ter plaatse. Daarmee wordt op voorhand duidelijkheid gecreëerd voor alle partijen die betrokken zijn bij woningbouw binnen de LIB5 -contour.

Bij de verwachte toekomstige ontwikkelingen die kunnen zorgen voor een verandering van de huidige geluidsituatie op de woningbouwlocatie als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel c, wordt gedoeld op de ontwikkelingen voor zover te voorzien op basis van de vigerende Aldersafspraken en het vigerende Luchthavenverkeersbesluit (LVB) op het moment van de afweging.

In bijgaand besluit is de beleidsregel opgenomen welke ter vaststelling aan de Raad wordt voorgelegd.

Financiële overwegingen

n.v.t. 

Communicatie/Participatie

Het informeren van (toekomstige) bewoners is onderdeel van het raadsvoorstel. Dit vindt plaats via de gemeentelijke website en via de betrokken ontwikkelaars, makelaars en woningcorporatie.

Externe reacties

n.v.t.

Voorstel

Het college stelt u voor:

  1. het voorgestelde beleid ten aanzien van rekenschap geven en informeren in het kader van de wonen en vliegen afspraken vast te stellen;
  2. de in het Besluit voorgestelde Beleidsregel wonen en vliegen LIB5 (voorheen 20 Ke) -contour Schiphol vast te stellen.

Burgemeester en wethouders van Uithoorn,
de secretaris, de burgemeester, (dhr. drs. E. M. Voorhorst) (dhr. P.J. Heiliegers)